Οι εκπαιδευτικοί στη διδασκαλία των οικονομικών μαθημάτων στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση: χριστιανοπαιδαγωγική θεωρητική και εμπειρική προσέγγιση

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
The teachers in teaching economics courses in secondary education: christianopaidagogiki theoretical and empirical approach
Οι εκπαιδευτικοί στη διδασκαλία των οικονομικών μαθημάτων στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση: χριστιανοπαιδαγωγική θεωρητική και εμπειρική προσέγγιση

Κεχαΐδου, Χρυσούλα

Η παρούσα διατριβή από θεματική άποψη εντάσσεται στο χώρο της Παιδαγωγικής και συγκεκριμένα στη Διδακτική έρευνα. Ο στόχος της έρευνας ήταν να διερευνηθούν οι στάσεις των εκπαιδευτικών που διδάσκουν οικονομικά μαθήματα σε δημόσια σχολεία στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση της Κεντρικής Μακεδονίας, σε σχέση με τους γενικούς σκοπούς και τις οδηγίες του αναλυτικού προγράμματος, το περιεχόμενο και τη μορφή του διδακτικού υλικού, τη χρήση των εποπτικών μέσων, τις μεθόδους διδασκαλίας, τις προτάσεις σχεδιασμού της διδασκαλίας, τον τρόπο διδασκαλίας που αφορά τους δύο τύπους Λυκείου, Ενιαίο Λύκειο και Τεχνικά Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια και αν υπάρχει διαφορά στον τρόπο διδασκαλίας των οικονομικών μαθημάτων γενικής παιδείας, κατεύθυνσης, αυξημένης βαρύτητας- επιλογής. Στη συνέχεια παρουσιάσαμε βασικά θέματα που εμπίπτουν στη Διδακτική των οικονομικών μαθημάτων. Ακόμη αναφερθήκαμε αναλυτικά για τα οικονομικά μαθήματα στα ευρωπαϊκά και ελληνικά σχολεία, στα αναλυτικά προγράμματα των οικονομικών μαθημάτων καθώς επίσης στα μοντέλα διδασκαλίας των οικονομικών μαθημάτων. Ασχοληθήκαμε αναλυτικά με τους σκοπούς και στόχους των οικονομικών μαθημάτων καθώς και τη μέθοδο της διδασκαλίας τους. Η έρευνα έγινε με ερωτηματολόγια απάντησαν εκατόν πενήντα έξι (156) εκπαιδευτικοί που διδάσκουν οικονομικά μαθήματα και υπηρετούν σε δημόσια σχολεία της Κεντρικής Μακεδονίας. Τα αποτελέσματα της έρευνας είναι ότι εκπαιδευτικοί ξεπερνούν τις δυσκολίες τους με τη βοήθεια των βιβλίων που είναι συναφή με τα μαθήματά τους, με τη βοήθεια της διδακτικής και τέλος με τη βοήθεια του βιβλίου του καθηγητή. Από την έρευνα προέκυψε ότι οι Σχολικοί σύμβουλοι δεν τους βοηθούν για να ξεπεράσουν τις δυσκολίες τους. Προετοιμάζονται για τη διδασκαλία τους με βάση τις οδηγίες που δίνουν τα αναλυτικά προγράμματα καθώς επίσης χρησιμοποιούν περισσότερο τη διάλεξη ως μέθοδο διδασκαλίας για τα μαθήματα κατεύθυνσης και αυξημένης βαρύτητας στα Ενιαία Λύκεια, ενώ οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν στα Τεχνικά Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια τη χρησιμοποιούν λιγότερο. Από την έρευνα προέκυψε ότι οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν οικονομικά μαθήματα χρησιμοποιούν ως εποπτικά μέσα περισσότερο τα παραδοσιακά μέσα πρώτα τον «πίνακα» και μετά τα «φωτοαντίγραφα». Θεωρούν επίσης ότι η επιτυχία του μαθήματος επηρεάζεται πάρα πολύ από τη κατοχή της ύλης από τον καθηγητή και αφιερώνουν οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί 2-3 ώρες για την καθημερινή τους προετοιμασία.
This dissertation thematic is included in the field of Pedagogic and concretely in the Didactic research. The objective of research was are investigated the attitudes of teachers who teach economics courses in public schools in the Secondary education of Central Macedonia, concerning the general aims and the directives of the curriculum, the content and the form of instructive material, the use of supervisory means, teaching methods, the proposals of teaching planning, the way of teaching that concerns the two types of Lyceum, Lyceum and Technical Vocational School and if exists difference in the way of teaching of economic courses of general education, direction, increased gravity - selection. Then we presented key issues covered in the Didactics of economic courses. Still we were reported analytically for the economic courses in the European and Greek schools, in the curricula of economic courses while also in the models of teaching of economic courses. We analytically dealt with the aims and objectives of economic courses and their teaching method. The research became with questionnaires which were answered by one hundred fifty-six (156) teachers who teach economics courses and working in public schools of Central Macedonia. The results of research are that teachers overcome their difficulties with the help of books that are relevant with their courses, with the help of didactic and finally with the help of the teacher’s book. From the research it resulted that the School advisers do not help them to overcome their difficulties. They are prepared for their teaching based on the directives that given by the curricula while also use more the lecture as teaching method for the courses of direction and increased gravity in the Lyceum, while the teachers who teach in the Technical Vocational School use it less. From the research it resulted that the teachers who teach economics courses use as supervisory means more traditional means first the “table” and afterwards the “photocopies”. They also consider that the success of course is influenced too much by the possession of matter by the teacher and most teachers devote 2-3 hours for their daily preparation.

Οικονομικά μαθήματα
Teachers
Economics courses
Central Macedonia
Secondary education
Δευτεροθάθμια εκπαίδευση
Κεντρική Μακεδονία
Διδασκαλία
Εκπαιδευτικοί
Teaching

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Ελληνική γλώσσα

2012


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)
Aristotle University Of Thessaloniki (AUTH)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.