Αλγόριθμοι και τεχνικές για αποδοτική και αποτελεσματική κατηγοριοποίηση εγγυτέρων γειτόνων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Algorithms and techniques for efficient and effective nearest neighbours classification
Αλγόριθμοι και τεχνικές για αποδοτική και αποτελεσματική κατηγοριοποίηση εγγυτέρων γειτόνων

Ougiaroglou, Stefanos
Ουγιαρόγλου, Στέφανος

Although the k-NN classifier is considered to be an effective classification algorithm, it has some major weaknesses that may render its use inappropriate for some application domains and / or datasets. The first one is the high computational cost involved (all distances between each unclassified item and all training data must be computed). Although nowadays systems are equipped with powerful processors, in cases of large datasets, this drawback renders the classification a time-consuming and in some cases a prohibitive procedure. Another weakness is the high storage requirements for maintaining the training data. Eager classifiers (e.g., decision tress, neural networks) can discard the training data after the construction of the classification model in order to save space. In contrast, the k-NN classifier must have all the training data always available. Moreover, the classification accuracy achieved by the classifier depends on the quality of the available training data. Noisy and mislabelled data, as well as outliers and overlaps between data regions of different classes may mislead the algorithm and affect the classification accuracy. The aforementioned weaknesses constitute an active research problem. The dissertation is motivated by these weaknesses and tries to remedy the problem. Therefore, it contributes novel algorithms and techniques that can effectively deal with the aforementioned weaknesses. In other words, it proposes algorithms and techniques for efficient and effective k-NN classification. The contributions are distinguished into three main categories: (i) new data reduction techniques that deal with all the weak points of the classifier and avoid the limitations and disadvantages of existing data reduction techniques, (ii) novel hybrid algorithms that combine different types of speed-up techniques and that can effectively reduce the computational cost of the classifier, and, (iii) improvements and experimentations for existing algorithms.The proposed algorithms, techniques and improvements are evaluated on several datasets and experimentally compared to state-of-the-art methods. The experimental measurements are validated by statistical tests of significance. The results illustrate that the proposed methods satisfy the goals for which they were developed and lead to improved classification, in terms of accuracy, preprocessing and computational cost.
Ο κατηγοριοποιητής κ εγγύτερων γειτόνων είναι ένας αποτελεσματικός αλγόριθμος κατηγοριοποίησης. Ωστόσο, περιλαμβάνει μειονεκτήματα και αδυναμίες που τον καθιστούν ακατάλληλο σε συγκεκριμένα πεδία εφαρμογής ή/και σύνολα δεδομένων. Το πρώτο μειονέκτημα είναι το υψηλό κόστος κατηγοριοποίησης ως αποτέλεσμα του υπολογισμού των αποστάσεων μεταξύ κάθε αντικείμενου προς κατηγοριοποίηση και όλων των αντικειμένων που ανήκουν στο σύνολο εκπαίδευσης. Αν και τα σημερινά υπολογιστικά συστήματα είναι εφοδιασμένα με ισχυρούς επεξεργαστές, σε περιπτώσεις μεγάλων συνόλων δεδομένων, το συγκεκριμένο μειονέκτημα καθιστά την κατηγοριοποίηση μια ιδιαίτερα χρονοβόρα διαδικασία, η εκτέλεση της οποίας μπορεί να είναι απαγορευτική. Το δεύτερο μειονέκτημα αφορά τις μεγάλες απαιτήσεις σε αποθηκευτικό χώρο. Κατηγοριοποιητές που βασίζονται σε μοντέλα κατηγοριοποίησης (π.χ., δένδρα απόφασης, νευρωνικά δίκτυα) μπορούν μετά την κατασκευή του μοντέλου να διαγράψουν τα δεδομένα εκπαίδευσης ώστε να εξοικονομήσουν χώρο. Αντίθετα, ο κατηγοριοποιητής κ εγγύτερων γειτόνων πρέπει να έχει πάντα όλα τα δεδομένα εκπαίδευσης διαθέσιμα. Έτσι δεν είναι δυνατή η εξοικονόμηση αποθηκευτικού χώρου. Τέλος, η ακρίβεια που επιτυγχάνει ο κατηγοριοποιητής κ εγγύτερων γειτόνων εξαρτάται από την ποιότητα των δεδομένων εκπαίδευσης. Δεδομένα με θόρυβο, αντικείμενα χωρίς ετικέτα κλάσης, ακραία σημεία και επικαλύψεις στις περιοχές διαφορετικών κλάσεων αποπροσανατολίζουν τον κατηγοριοποιητή με αποτέλεσμα τη μείωση της ακρίβειας.Τα μειονεκτήματα αυτά αποτελούν μια ενεργή περιοχή έρευνας. Η διδακτορική διατριβή έχει ως κίνητρο την αντιμετώπιση των συγκεκριμένων μειονεκτημάτων. Ως εκ τούτου, η διατριβή συνεισφέρει καινοτόμους αλγόριθμους που αντιμετωπίζουν με αποτελεσματικό τρόπο τα μειονεκτήματα αυτά. Με άλλα λόγια, η διατριβή προτείνει αλγόριθμους και τεχνικές αποτελεσματικής κατηγοριοποίησης εγγύτερων γειτόνων. Η συνεισφορά έχει χωριστεί σε τρεις κατηγορίες: (i) νέες τεχνικές μείωσης όγκου των δεδομένων εκπαίδευσης που αντιμετωπίζουν όλα τα μειονεκτήματα και δεν παρουσιάζουν τις αδυναμίες υπαρχουσών τεχνικών, (ii) υβριδικούς αλγορίθμους που συνδυάζουν διαφορετικού τύπου μεθόδους επιτάχυνσης με στόχο την μείωση του υπολογιστικού κόστους της κατηγοριοποίησης (iii) βελτιώσεις σε υπάρχουσες τεχνικές και πειραματικές μελέτες.Η απόδοση των προτεινόμενων αλγόριθμων, τεχνικών και βελτιώσεων ελέγχθηκε πειραματικά και συγκρίθηκε με γνωστές στη βιβλιογραφία μεθόδους χρησιμοποιώντας διάφορα σύνολα δεδομένων. Οι πειραματικές μετρήσεις επικυρώθηκαν με το μη παραμετρικό στατιστικό τεστ του Wilcoxon. Τα αποτελέσματα υποδεικνύουν ότι οι αλγόριθμοι, οι τεχνικές και οι βελτιώσεις επιτυγχάνουν τον σκοπό για τον οποίο αναπτύχθηκαν και ότι οδηγούν σε αποτελεσματική κατηγοριοποίηση σε ότι αφορά την ακρίβεια, το κόστος κατηγοριοποίησης και το κόστος προ-επεξεργασίας.

Editing (noise removal)
Ροές δεδομένων / Δυναμικά περιβάλλοντα
Εγγύτεροι γείτονες
Time-series
Χρονοσειρές
Clustering
Μείωση όγκου δεδομένων, Συμπύκνωση δεδομένων
Data streams / Dynamic environments
Συσταδοποίηση
Επιλογή / Δημιουργία αντιπροσώπων
Data reduction / Condensing
Prototype selection and abstraction
Classification
Nearest neighbours
Κατηγοριοποίηση
Επεξεργασία με σκοπό τη μείωση θορύβου

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Αγγλική γλώσσα

2014


Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

BY*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.