Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Διαταραχές του ύπνου σε παιδιά μετά από εγκεφαλική κάκωση
Brain injury and sleep disorders in children

Apostolidis, Kyriakos
Αποστολίδης, Κυριάκος

The purpose of this study is to investigate and to highlight possible correlation between brain injury and sleep disorders in children this age range , a subject of research which is so widespread in our country and internationally.Material : This is a retrospective study carried out from May 2009 until November 2012.Sti overall study involved 129 patients who were examined either outpatient or hospitalized in pediatric clinic, the pediatric surgery clinic and the pediatric ICU .Methods : Patients were examined outpatient and constituted the control sample of the study were patients who had never hospitalized in the past. The hospitalized patients examined three months + / - 15 days after discharge in pediatric surgery clinic. These patients initially undergoing a rough neurological control. Then took place the history taking according to the protocols reported.Results : Patients who participated in the study had an average age of 9.15 years while the 129 patients were 69 boys and 60 girls. Of the total hospitalizations 14.6% was found to have sleep disorders while outpatients 12.5% but the differences were not statistically significant (p = 0,749).Concerning the effect of generally traumatic brain injury in the frequency of sleep disorders seem traumatic brain injury increases the frequency of sleep disorders than 12 , 5 % in hospitalized without HPC at 16.3% in inpatients with HPC but this difference and considered statistically significant. (p = 0,611)Then the analysis of the presence of sleep disorders in relation to sex showed that this agent also does not affect the presence of sleep disorders in a level that is statistically significant as found that male patients of the sample showed sleep disorders in 14.5% versus 13.3 % of female patients . (p = 0,850). Studying the severity of head injury in the frequency of sleep disorders found that there is indeed a significant difference since patients with mild brain injury had abnormalities at a rate of 8.1% versus 41.7 % in the patients with severe TBI . (p = 0,006)Conclusions: Studying the results of the statistical analysis could generally say that sleep disorders are conditions that are associated with traumatic brain injury. This correlation , however, presents different grades, which are related to the severity of injury to the existence or non- hospitalization but also with her boyfriend .Of the factors mentioned above which the strong statistical effect on the appearance disorders seem to have severity of injury after both the sex of the patient and the existence of ' non- hospital do not seem to affect the appearance of sleep disorders to such extent that could a considered statistically significant.
Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να διερευνήσει αλλά και να αναδείξει τυχόν συσχέτιση μεταξύ της εγκεφαλικής κάκωσης και των διαταραχών του ύπνου σε παιδιά συγκεκριμένου ηλικιακού φάσματος, ένα αντικείμενο έρευνας το οποίο δεν είναι ευρέως διαδεδομένο τόσο στη χώρα μας όσο και διεθνώς. Υλικό: Πρόκειται για αναδρομική μελέτη η οποία πραγματοποιήθηκε από το Μάιο του 2009 μέχρι και το Νοέμβριο του 2012.Στη μελέτη συνολικά συμμετείχαν 129 ασθενείς οι οποίοι είτε εξετάστηκαν στα εξωτερικά ιατρεία είτε νοσηλεύτηκαν στην παιδιατρικής κλινική, στην παιδοχειρουργική κλινική αλλά και της ΜΕΘ παίδων.Μέθοδοι : Οι ασθενείς οι οποίοι εξετάστηκαν στα εξωτερικά ιατρεία και που αποτέλεσαν το δείγμα ελέγχου της μελέτης ήταν ασθενείς που δεν είχαν ποτέ νοσηλευτεί στο παρελθόν. Οι νοσηλευμένοι ασθενείς εξετάζονταν 3 μήνες +/- 15 ημέρες μετά το εξιτήριο στην παιδοχειρουργική κλινική. Οι ασθενείς αυτοί αρχικά υποβάλλονταν σε έναν αδρό νευρολογικό έλεγχο. Στη συνέχεια λάμβανε χώρα η λήψη του ιστορικού σύμφωνα με τα πρωτόκολλα που αναφέρθηκαν. Αποτελέσματα: Οι ασθενείς που πήραν μέρος στη μελέτη είχαν μέσο όρο ηλικίας 9,15 ετών ενώ από τους 129 ασθενείς οι 69 ήταν αγόρια και οι 60 κορίτσια. Από το σύνολο των ασθενών που νοσηλεύτηκαν το 14,6% βρέθηκε να έχει διαταραχές του ύπνου ενώ από τους εξωτερικούς ασθενείς το 12,5% χωρίς ωστόσο η διαφορά να είναι στατιστικά σημαντική (p=0,749).Όσον αφορά γενικώς την επίδραση της τραυματικής κάκωσης του εγκεφάλου στη συχνότητα διαταραχών του ύπνου φαίνεται ότι η τραυματική εγκεφαλική κάκωση αυξάνει τη συχνότητα διαταραχών του ύπνου από12,5% στους νοσηλευθέντες χωρίς ΚΕΚ στο 16,3% στους νοσηλευθέντες με ΚΕΚ χωρίς όμως και αυτή η διαφορά να θεωρείται στατιστικά σημαντική. (p=0,611)Στη συνέχεια η ανάλυση της παρουσίας διαταραχών του ύπνου σε σχέση με το φύλο κατέδειξε ότι ο συγκεκριμένος παράγοντας επίσης δεν επηρεάζει την παρουσία διαταραχών του ύπνου σε επίπεδο τέτοιο που να θεωρείται στατιστικά σημαντικό αφού βρέθηκε ότι οι άρρενες ασθενείς στο σύνολο του δείγματος παρουσίασαν διαταραχές του ύπνου σε ποσοστό 14,5% έναντι 13,3% των θήλεων ασθενών.(p=0,850). Μελετώντας τη βαρύτητα της κρανιοεγκεφαλικής κάκωσης στη συχνότητα διαταραχών του ύπνου διαπιστώθηκε ότι όντως υπάρχει σημαντική διαφορά αφού οι ασθενείς με ελαφρά εγκεφαλική κάκωση παρουσίασαν διαταραχές σε ποσοστό 8,1% έναντι 41,7% που παρουσίασαν οι ασθενείς με βαριά ΚΕΚ. (p=0,006)Συμπεράσματα: Μελετώντας τα αποτελέσματα της στατιστικής ανάλυσης θα μπορούσαμε γενικά να πούμε ότι οι διαταραχές του ύπνου είναι καταστάσεις οι οποίες σχετίζονται με την κρανιοεγκεφαλική κάκωση. Ο συσχετισμός αυτός ωστόσο παρουσιάζει διαφορετικές διαβαθμίσεις οι οποίες σχετίζονται με τη βαρύτητα της κάκωσης με την ύπαρξη ή μη νοσηλείας αλλά και με το φίλο.Από τους παράγοντες που αναφέρθηκαν παραπάνω την ποιο ισχυρή στατιστικά επίδραση στην εμφάνιση διαταραχών του φαίνεται να την έχει βαρύτητα της κάκωσης αφού τόσο το φύλο του ασθενούς όσο και η ύπαρξη ‘η μη νοσηλείας δε δείχνουν να επηρεάζουν την εμφάνιση διαταραχών του ύπνου σε τέτοι βαθμό που θα μπορούσε α θεωρηθεί στατιστικά σημαντικός.

Εγκεφαλική κάκωση
Sleep disorders
Διαταραχές ύπνου
Insomnia
Δυσυπνία
Brain injury

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Ελληνική γλώσσα

2014


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)
Aristotle University Of Thessaloniki (AUTH)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.