Η έκφραση της λεπτίνης στον καρκίνο του πνεύμονα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Leptin significance in lung cancer
Η έκφραση της λεπτίνης στον καρκίνο του πνεύμονα

Lada, Martha
Λαδά, Μάρθα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Οι αδιοποκίνες επιδρούν σημαντικά στο μεταβολισμό, στην ανοσιακή απάντηση όπως και στην καρκινογένεση.ΣΚΟΠΟΣ: Ο σκοπός της μελέτης ήταν α) ο προσδιορισμός των επιπέδων της λεπτίνης και της αδιπονεκτίνης σε δείγματα ορού αίματος από ασθενείς με καρκίνο πνεύμονα και υγιείς εθελοντές, β) η ανίχνευση της μεταγραφικής έκφρασης των υποδοχέων της λεπτίνης σε καρκινικές κυτταρικές σειρές, σε καρκινικό και σε παρακείμενο μη προσβεβλημένο ιστό πνεύμονα ασθενών που υπεβλήθηκαν σε χειρουργείο γ) και η συσχέτιση των παραπάνω παραγόντων με κλινικοεργαστηριακές παραμέτρους, με την ανταπόκριση στη θεραπεία και με την επιβίωση των ασθενών.ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Στην παρούσα μελέτη μετρήθηκαν τα επίπεδα της λεπτίνης και της αδιπονεκτίνης σε ορό αίματος 80 ασθενών-μέσης ηλικίας 62,9±9,2 έτη- με επιβεβαιωμένο καρκίνο πνεύμονα (61 ΜΜΚΠ και 19 ΜΚΠ) πριν από οποιαδήποτε θεραπεία και 40 υγιών εθελοντών. Οι μετρήσεις έγιναν με τη μέθοδο RIA (Radioimmunoassay). Επίσης έγινε ανίχνευση της μεταγραφικής έκφρασης του υποδοχέα OBRS και OBRL της λεπτίνης σε καρκινικό και παρακείμενο μη προσβεβλημένο ιστό 21 χειρουργημένων ασθενών με καρκίνο πνεύμονα και σε 9 καρκινικές σειρές πνεύμονα.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Τα επίπεδα της λεπτίνης ήταν χαμηλότερα (p<0.0001), ενώ της αδιπονεκτίνης υψηλότερα (p=0.0003) και ο λόγος λεπτίνης/αδιπονεκτίνης ήταν μικρότερος στους ασθενείς (p<0.0001) έναντι των υγειών μαρτύρων. Η σχετική έκφραση για τον OBRL στον καρκινικό ιστό ήταν κατά 6 φορές μικρότερη έναντι του παρακείμενου μη προσβεβλημένου ιστού [διάμεση τιμή -6,23 (min-16,88/max-1,07)] ενώ για τον OBRS ήταν κατά 7 φορές μικρότερη [διάμεση τιμή - 6,75 (min -29,59/max-1,79)]. Δε βρέθηκε κάποια συσχέτιση μεταξύ των επιπέδων των αδιπονεκτινών, ούτε και της έκφρασης των υποδοχέων με κάποια από τις κλινικοεργαστηριακές παραμέτρους. Ασθενείς με χαμηλότερες τιμές λεπτίνης εμφάνιζαν και μικρότερη επιβίωση (p=0.014) ενώ από την πολυπαραγοντική ανάλυση αναδείχθηκαν τα επίπεδα της λεπτίνης ως ανεξάρτητος προγνωστικός παράγοντας.ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Οι αδιποκίνες πιθανότατα παίζουν ρόλο στην παθογένεση του καρκίνου του πνεύμονα ενώ η λεπτίνη ενδέχεται να αποτελεί προγνωστικό παράγοντα για την επιβίωση των ασθενών.
Objective: Adipokines have a significant effect on metabolism, immunoinflammatory responses as well as on carcinogenesis.The aim of the present study was a) to determine leptin and adiponectin serum levels in lung cancer patients and healthy volunteers, b) to detect the expression of mRNA leptin receptor in lung cancer cell lines and in lung cancer and adjacent non-malignant tissue from patients that underwent surgery and c) to identify possible association of these measurements with clinicopathological variables, response to therapy and survival of the patients.Methods: Serum levels of leptin, and adiponectin were measured in eighty patients—mean age 62.9 ± 9.2 years—with previously untreated lung cancer (61 NSCLC and 19 SCLC) of all stages and 40 healthy individuals. The measurements were made by using human Radioimmunoassay kits. Leptin receptor mRNA expression was detected in lung cancer and adjacent tissue from 21 LC patients that had been operated and in 9 LC cell lines.

Λεπτίνη
Καρκίνος πνεύμονα
Αδιπονεκτίνες

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Ελληνική γλώσσα

2014


University of Thessaly (UTH)
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.