Διερεύνηση των αιτιολογικών παραγόντων συσχέτισης της γυναικείας σεξουαλικής δυσλειτουργίας με τον σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1 και 2

 
This item is provided by the institution :

Repository :
National Archive of PhD Theses
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

2014 (EN)
Evaluation of determinants of female sexual dysfunction in women with type 1 and 2 diabetes mellitus.
Διερεύνηση των αιτιολογικών παραγόντων συσχέτισης της γυναικείας σεξουαλικής δυσλειτουργίας με τον σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1 και 2

Δημητρόπουλος, Κωνσταντίνος
Dimitropoulos, Konstantinos

Ιntroduction The main purpose of this study was to examine the prevalence of Female Sexual Dysfunction (FSD) in women with type 1 and type 2 diabetes mellitus (DM), after adding the criterion of sexual distress in its definition, and to study the organic, psychological and social factors implicated in the pathogenesis of FSD.Methods Overall, we studied women with type 1 and 2 DM, as well as healthy controls. To assess sexual function, sexual distress, general health status and quality of parental bonding, we used Female Sexual Function Index (FSFI), Female Sexual Distress Scale (FSDS), General Health Questionnaire - 28 (GHQ-28) and Parental Bonding Instrument (PBI), respectively. Results According to our results, women with type 1 diabetes had significantly higher prevalence of sexual disorders and FSD, worse sexual functioning and higher sexual distress than the control group. Desire, arousal and sexual satisfaction were the mainly affected domains in the DM group, while FSD was found associated with anxiety, depression, and low education level but not with diabetes-related factors.Moreover, women with type 1 diabetes had significantly higher maternal and paternal care and lower maternal overprotection compared with the healthy ones. Paternal overprotection and general health were similar in both groups. Diabetic women with sexual distress had lower maternal care, higher maternal overprotection and lower paternal overprotection compared with the diabetics without sexual distress, while there was no difference in paternal care between the two groups. In DM group, low maternal care and low parental overprotection were significant risk factors for sexual distress.Compared with women with type 1 diabetes, women with type 2 diabetes had significantly worse sexual functioning, desire, arousal, lubrication and sexual pain. In both groups, sexual disorders and sexual distress were associated with psychosomatic factors but not with diabetes-related factors. Conclusions Premenopausal women with uncomplicated type 1 diabetes have significantly higher prevalence of sexual disorders and sexual distress (and therefore higher FSD prevalence) compared with healthy women. In contrast, women with type 1 diabetes had better sexual functioning compared with type 2 diabetes patients, especially in desire, arousal, lubrication and pain, without difference in sexual distress. In both types of diabetes, psychosomatic factors rather than diabetes-related factors were associated with sexual disorders and sexual distress. In women with type 1 diabetes parental care and overprotection are implicated in the pathogenesis of sexual distress and therefore, in FSD.
Εισαγωγή Κύριος σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση της συχνότητας εμφάνισης της Γυναικείας Σεξουαλικής Δυσλειτουργίας (ΓΣΔ), εισάγοντας το κριτήριο του σεξουαλικού distress στον ορισμό της, σε γυναίκες με Σακχαρώδη Διαβήτη (ΣΔ) τύπου 1 και τύπου 2, και η μελέτη οργανικών, ψυχολογικών και κοινωνικών παραγόντων που εμπλέκονται στην παθογένεση της ΓΣΔ. Μέθοδοι Συνολικά, μελετήθηκαν γυναίκες με ΣΔ τύπου 1 και 2, καθώς και υγιείς μάρτυρες. Για την εκτίμηση της σεξουαλικής λειτουργίας, του σεξουαλικού distress, της γενικής κατάστασης υγείας και της ποιότητας του γονικού δεσμού έγινε χρήση του δείκτη γυναικείας σεξουαλικής λειτουργίας (FSFI), της κλίμακας γυναικείου σεξουαλικού distress (FSDS) του ερωτηματολογίου γενικής υγείας- 28 (GHQ-28) και του εργαλείου γονικού δεσμού (PBI), αντίστοιχα.Αποτελέσματα Με βάση τα αποτελέσματά μας, οι γυναίκες με ΣΔ τύπου 1 είχαν σημαντικά υψηλότερο επιπολασμό σεξουαλικών διαταραχών και ΓΣΔ, χειρότερη σεξουαλική λειτουργία και υψηλότερο σεξουαλικό distress σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου. Η επιθυμία, διέγερση και ικανοποίηση ήταν οι σεξουαλικοί τομείς που επηρεάστηκαν σημαντικά στην ομάδα του ΣΔ, με την ΓΣΔ να συσχετίζεται με το άγχος, την κατάθλιψη, και το χαμηλό επίπεδο μόρφωσης αλλά όχι με παράγοντες που σχετίζονται με τον διαβήτη.Επιπλέον, οι γυναίκες με τύπου 1 ΣΔ είχαν σημαντικά υψηλότερη μητρική και πατρική φροντίδα και χαμηλότερη μητρική υπερπροστασία σε σύγκριση με τις υγιείς. Η πατρική υπερπροστασία και η γενική υγεία ήταν παρόμοιες και στις δύο ομάδες. Οι διαβητικές γυναίκες με σεξουαλικό distress είχαν χαμηλότερη μητρική φροντίδα, υψηλότερη μητρική υπερπροστασία και χαμηλότερη πατρική υπερπροστασία σε σύγκριση με τις διαβητικές χωρίς σεξουαλικό distress, ενώ δε βρέθηκε διαφορά στην πατρική φροντίδα μεταξύ των δύο ομάδων. Στην ομάδα του διαβήτη, η χαμηλή μητρική φροντίδα και η χαμηλή γονική υπερπροστασία ήταν σημαντικοί παράγοντες κινδύνου για σεξουαλικό distress. Σε σύγκριση με τις γυναίκες με ΣΔ τύπου 1, οι γυναίκες με τύπου 2 ΣΔ είχαν σημαντικά χειρότερη σεξουαλική λειτουργία, επιθυμία, διέγερση, κολπική ύγρανση και πόνο σχετιζόμενο με τη σεξουαλική δραστηριότητα. Και στις δύο ομάδες, οι διαταραχές της σεξουαλικής λειτουργίας και το σεξουαλικό distress συσχετίσθηκαν με ψυχοσωματικούς παράγοντες αλλά όχι με σχετιζόμενους με το διαβήτη παράγοντες.ΣυμπεράσματαΟι προ-εμμηνοπαυσιακές γυναίκες με μη επιπλεγμένο ΣΔ τύπου 1 έχουν σημαντικά υψηλότερη συχνότητα εμφάνισης σεξουαλικών διαταραχών και σεξουαλικού distress (και κατά συνέπεια υψηλότερο επιπολασμό ΓΣΔ) σε σύγκριση με τις υγιείς γυναίκες της ομάδας ελέγχου. Αντίθετα, οι γυναίκες με ΣΔ τύπου 1 είχαν καλύτερη σεξουαλική λειτουργία σε σύγκριση με τις πάσχουσες με ΣΔ τύπου 2 και ειδικότερα στους τομείς της επιθυμίας, διέγερσης, ύγρανσης και πόνου, χωρίς διαφορά στο σεξουαλικό distress. Και στους δύο τύπους ΣΔ, ψυχοσωματικοί παράγοντες, αλλά όχι παράγοντες που σχετίζονται με το διαβήτη, σχετίσθηκαν με τις σεξουαλικές διαταραχές και το σεξουαλικό distress. Στις γυναίκες με τύπου 1 ΣΔ η γονική φροντίδα και υπερπροστασία φαίνεται να συμμετέχουν στην εκδήλωση σεξουαλικού distress και ως εκ τούτου σε ΓΣΔ.

Distress
Γυναικεία
Τύπου
Σεξουαλική
Δυσλειτουργία
Διαβήτης
1
2
Sexual
Dysfunction
Female
Diabetes
TYPE
Σακχαρώδης
Mellitus

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Greek

2014


University of Thessaly (UTH)
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)