Διερεύνηση της πολυδραστηριότητας στον αγροτικό τομέα

 
This item is provided by the institution :

Repository :
National Archive of PhD Theses
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

2011 (EN)
Investigation of rural area pluriactivity
Διερεύνηση της πολυδραστηριότητας στον αγροτικό τομέα

Χριστοφή, Αργυρώ

Η πολυδραστηριότητα, η οποία εντάσσεται στους στόχους της αγροτικής ανάπτυξης, αποτελεί στρατηγική επιβίωσης των αγροτικών νοικοκυριών. Διαφορετικές μορφές έκφρασης της πολυδραστηριότητας αντικατοπτρίζουν διαφορετικές συνθήκες (οικονομικές, κοινωνικές, πολιτισμικές) τόσο σε επίπεδο νοικοκυριού όσο και σε επίπεδο περιοχής. Το φαινόμενο της πολυδραστηριότητας αποτελεί πολύπλοκη και σύνθετη διαδικασία, η οποία εμπερικλείει τις έννοιες της δραστηριότητας, του εισοδήματος και της ταυτοποίησης. Περιγράφεται με τη χρησιμοποίηση των όρων : γεωργική και εξωγεωργική απασχόληση, μονοδραστήριο και πολυδραστήριο αγροτικό νοικοκυριό. Έρευνες, έδειξαν ότι το είδος της εξωγεωργικής απασχόλησης και επομένως οι πηγές εξωγεωργικού εισοδήματος ποικίλουν μεταξύ των αγροτικών περιοχών και των αγροτικών νοικοκυριών. Πιο συγκεκριμένα, ατομικά χαρακτηριστικά όπως η ηλικία, το μορφωτικό επίπεδο, καθώς επίσης και χαρακτηριστικά του κάθε νοικοκυριού (μέλη νοικοκυριού), σε συνδυασμό με εξωτερικούς παράγοντες (κοινωνικοί, οικονομικοί, πολιτισμικοί παράγοντες, τοπική αγορά εργασίας, υπάρχουσες υποδομές φαίνεται να επιδρούν σημαντικά στην δυνατότητα εξωγεωργικής απασχόλησης των μελών των αγροτικών νοικοκυριών. Σκοπός αυτής της διδακτορικής διατριβής είναι η μελέτη των παραγόντων εκείνων που συντελούν στην επικράτηση του φαινομένου της πολυδραστηριότητας στα αγροτικά νοικοκυριά καθώς επίσης και η εκτίμηση των τρόπων ορθολογικότερης αξιοποίησης του συντελεστή εργασίας που θα συντελέσουν στην αύξηση του εισοδήματος των αγροτικών νοικοκυριών. Από τα αποτελέσματα, προκύπτει ότι, παράγοντες όπως η ηλικία, το μορφωτικό επίπεδο, τα μέλη του αγροτικού νοικοκυριού και το μέγεθος της γεωργικής εκμετάλλευσης επιδρούν στην εμφάνιση και επικράτηση του φαινομένου της πολυδραστηριότητας. Επίσης, προτείνονται τρόποι ορθολογικότερης οργάνωσης των αγροτικών νοικοκυριών που συντελούν στην αύξηση του εισοδήματος των αγροτικών νοικοκυριών καθώς επίσης και τρόποι αύξησης της απασχόλησης των μελών των αγροτικών νοικοκυριών που θα συντελέσει τόσο στην αύξηση του εισοδήματος όσο και στην ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών.
Pluriactivity, which contributes to the objectives of rural development, is a survival strategy of rural households. Different forms of expression from Pluriactive households reflect different conditions (economic, social, cultural)at the household level and at area level. Pluriactivity is complicated and complex process, which encompasses the concepts of activity, income and identification. Described using the terms of agricultural and non agricultural employment, monoactive and pluriactive rural household. Investigations showed that the type of non – agricultural employment and therefore non agricultural sources of income vary between rural areas and rural households. More specifically, individual characteristics such as age, education level, and characteristics of each household (household members) in combination with external factors (social, economic, cultural factors, local labour market, existing infrastructure seems to affect significantly the ability non-agricultural employment of members of rural households. The purpose of this thesis is to study those factors that contribute to the prevalence of the phenomenon of pluriactivity in rural households as well as the methods of rational exploitation of labour that will help increase the income of rural households. The results show that factors such as age, educational level, members of the farm household and farm size influence the incidence and prevalence of the phenomenon of pluriactivity. Also suggests ways to streamlining of rural households contributing to increasing income of rural households as well as ways to increase employment of members of rural households will contribute both to increase income and to the development of rural areas.

Non agricultural employment
Rural development
Tobit analysis
Pluriactivity
Tobit ανάλυση
Αγροτική ανάπτυξη
Logit ανάλυση
Μαθηματικός προγραμματισμός
Πολυδραστηριότητα
Εξωγεωργική απασχόληση
Logit analysis
Mathematical programming

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Greek

2011


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)
Aristotle University Of Thessaloniki (AUTH)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)