Θέματα στη δημόσια οικονομική

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Issues in public policy
Θέματα στη δημόσια οικονομική

Ιωσηφίδη, Μαρία
Iosifidi, Maria

The economic research on public policy is the study of the effect of government policy on economic welfare, efficiency, and equity. It builds on the theory of welfare economics and is ultimately used as a tool to improve social welfare. The premise is whether or not the government should intervene, and to what extent, in the various economics markets. Inherently, this study involves the analysis and implementation of government policies on taxation and revenues, as well as on expenditures, which are policies collectively referred to as public finance. The study of the governmental role in market failures, externalities, and redistribution policies is also central in this strand of research.The literature on economic public policy is particularly popular and its seeds are found in the genesis of the principle of economics as a social science. Adam Smith and Ricardo present different elements of taxation in the Wealth of Nations (1776) and the Principles of Political Economy and Taxation (1817), respectively. This vast literature has ever since been mixed with many, if not with all, other mainstream aspects of economic literature and includes research of both theoretical and empirical nature.The purpose of this thesis is to analyze three novel questions on public policy in a way that these cover all four main aspects of public economics (Musgrave, 2008), namely (i) the theory and application of public finance, (ii) the analysis and design of public policy, (iii) the distributional effects of taxation and government expenditures, and (iv) the analysis of market and government failure. Specifically, in the first chapter we analyze the role of taxation in a Ramsey-type model with endogenous labor, where there exists a negative environmental externality. In the second chapter we examine the impact of environmental awareness on the households’ labor supply decisions and consumption of polluting goods. Finally, the third chapter deals with the effect of labor, consumption and capital tax rates on income inequality. The emphasis is not placed on the mere effect of the levels of these tax rates in isolation from each other, but rather on the effect of their ratios (relative tax rates) on income inequality.
Η οικονομική έρευνα στη δημόσια πολιτική ασχολείται με τη μελέτη της επίδρασης της κυβερνητικής πολιτικής στην οικονομική ευημερία, αποτελεσματικότητα και ισότητα. Βασίζεται στα οικονομικά της ευημερίας και χρησιμοποιείται σαν εργαλείο για να βελτιώσει την κοινωνική ευημερία. Το κύριο ερώτημα είναι εάν και κατά πόσο η κυβέρνηση θα πρέπει να παρεμβαίνει στις διάφορες αγορές. Συνεπώς, η διατριβή αυτή ασχολείται με την ανάλυση και εφαρμογή κυβερνητικών πολιτικών στη φορολογία και τα έσοδα καθώς και στα έξοδα ή αλλιώς με την ανάλυση πολιτικών στις οποίες αναφερόμαστε συλλογικά ως δημόσια χρηματοοικονομικά. Η μελέτη του κυβερνητικού ρόλου στις αδυναμίες της αγοράς, των εξωτερικοτήτων και των αναδιανεμητικών πολιτικών έχει επίσης κεντρικό ρόλο σε αυτή τη βιβλιογραφία.Η βιβλιογραφία στην οικονομική δημόσια πολιτική είναι ιδιαιτέρως δημοφιλής και στοιχεία της μπορούμε να βρούμε στην γέννηση των οικονομικών αρχών ως πολιτική επιστήμη. Ο Άνταμ Σμιθ και ο Ρικάρντο παρουσιάζουν διαφορετικά στοιχεία φορολόγησης στα έργα τους «Ο Πλούτος των Εθνών» (1776) και «Αρχές της Πολιτικής Οικονομίας και Φορολογίας» (1817) αντίστοιχα. Έκτοτε, η τεράστια αυτή βιβλιογραφία έχει αναμειχθεί με πολλές, εάν όχι με όλες, τις επικρατούσες τάσεις της οικονομικής βιβλιογραφίας και συμπεριλαμβάνει έρευνα θεωρητικής αλλά και εμπειρικής φύσεως.Σκοπός αυτής της διδακτορικής διατριβής είναι να αναλύσει τρία καινούρια ερωτήματα με τρόπο που αυτά καλύπτουν και τις τέσσερις βασικές πτυχές των δημοσίων οικονομικών (Musgrave, 2008), ονομαστικά (i) τη θεωρία και εφαρμογή των δημοσίων χρηματοοικονομικών, (ii) την ανάλυση και το σχεδιασμό της δημόσιας πολιτικής, (iii) τα διανεμητικά αποτελέσματα της φορολογίας και των κυβερνητικών εξόδων, και (iv) την ανάλυση των αγορών και των αδυναμιών τους. Συγκεκριμένα, στο πρώτο κεφάλαιο αναλύουμε τον ρόλο της φορολογίας σε ένα Ramsey υπόδειγμα με ενδογενή εργασία, όπου υπάρχει μία αρνητική περιβαλλοντική εξωτερικότητα. Στο δεύτερο κεφάλαιο εξετάζουμε την επίδραση της περιβαλλοντικής συνείδησης στην προσφορά εργασίας και κατανάλωση επιβλαβών για το περιβάλλον αγαθών των νοικοκυριών. Τέλος, το τρίτο κεφάλαιο εξετάζει την επίδραση τον φόρων εργασίας, κατανάλωσης και κεφαλαίου στην ανισότητα του εισοδήματος. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο ότι εξετάζεται η επίδραση της σχετικής φορολογίας και όχι του κάθε φόρου ξεχωριστά από τους υπόλοιπους.

Δημόσια οικονομικά
Public policy

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Αγγλική γλώσσα

2014


Athens University Economics and Business (AUEB)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.