Μεταβολές δύναμης –εύρους κίνησης της άρθρωσης του ώμου και ταχύτητας σερβίς νεαρών αθλητών αντισφαίρισης, μετά από εφαρμογή εξειδικευμένων προγραμμάτων προπόνησης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Changes in the kinetic capacity of shoulder joint and servis velocity in tennis players after a suggested strength and flexibility program
Μεταβολές δύναμης –εύρους κίνησης της άρθρωσης του ώμου και ταχύτητας σερβίς νεαρών αθλητών αντισφαίρισης, μετά από εφαρμογή εξειδικευμένων προγραμμάτων προπόνησης

papadimitriou, dimitrios
Παπαδημητρίου, Δημήτριος

ABSTRACTDimitrios Papadimitriou: Changes in the kinetic capacity of shoulder joint and servis velocity in tennis players after a suggested strength and flexibility program. (Under the supervision of Paraskevi Malliou, Associate Professor)The purpose of the present study was to evaluate the effectiveness of a muscle strengthening and flexibility program in the mobility of the shoulder and the speed of the service in tennis. The survey involved a total of 34 athletes and 35 female athletes aged 9-12 years. The athletes were randomly divided into five groups: a) Tennis service group (N = 12), b) Service and strength training group (N = 12), c) Serve and flexibility group (N = 12), d) Service, strength training and flexibility group (N = 12) and e) Control group (N = 12). The “service group” participated only in a specialized program of service training. The “service and strength training group” participated in an additional strength training program for the shoulder joint. The “service and flexibility group” participated in an additional flexibility program for the shoulder joint. The “service, strength training and flexibility group” participated in an additional strengthening and flexibility program for the shoulder. Finally, the “control group” participated in random tennis training with service without additional strength training and flexibility. The intervention program lasted 7 weeks. Participants attended a total of 3 measurements, the initial before starting the intervention program, the final measurement, immediately after the completion of the intervention program, and the conservation measurement, three months after the final measurement. The tests were the following: 1. Weighting and height measurement, 2. Qualitative and quantitative assessment of the tennis service (camera and radar gun), 3. Wrist strength assessment (dynamometer Lafayette), 4. Shoulder internal and external rotation strength assessment (dumbbells), 5. Shoulder flexibility assessment (goniometre). The results showed that the group following a combination of strength training, flexibility and serve program, had the greatest improvement in both the speed of the service, and in most measurements of the kinetic capacity and strength compared to the other groups. In conclusion, the present study suggests that the training of the service technique have to be combined with the appropriate strength training and flexibility programs for the shoulder joint. The combination of these programs is the most effective for improving the quantitative measurements and avoiding injuries to this joint.Key-words: shoulder joint, tennis athletes, service velocity, strength program, flexibility program
ΠΕΡΙΛΗΨΗΔημήτριος Παπαδημητρίου: Μεταβολές δύναμης-εύρους κίνησης της άρθρωσης του ώμου και της ταχύτητας σερβίς νεαρών αθλητών αντισφαίρισης, μετά από εφαρμογή εξειδικευμένων προγραμματων προπόνησης. (Με την επίβλεψη της κ. Παρασκευής Μάλλιου, Αναπλ. Καθηγήτριας) Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα ενός προγράμματος μυϊκής ενδυνάμωσης και ευλυγισίας στην κινητική ικανότητα του ώμου και την ταχύτητα του σερβίς στην αντισφαίριση. Στην έρευνα συμμετείχαν συνολικά 34 αθλητές και 35 αθλήτριες ηλικίας 9 – 12 ετών. Οι αθλητές χωρίστηκαν τυχαία σε 5 ομάδες: α) Ομάδα προπόνησης σερβίς (Ν=12), β) Ομάδα προπόνησης σερβίς και μυϊκής ενδυνάμωσης (Ν=12), γ) Ομάδα προπόνησης σερβίς και ευλυγισίας (Ν=12), δ) Ομάδα προπόνησης σερβίς, μυϊκής ενδυνάμωσης και ευλυγισίας (Ν=12) και ε) Ομάδα ελέγχου (Ν=12). Η «ομάδα προπόνησης σερβίς» συμμετείχε μόνο σε ένα εξειδικευμένο πρόγραμμα προπόνησης σερβις. Η «ομάδα προπόνησης σερβίς και μυϊκής ενδυνάμωσης» συμμετείχε επιπρόσθετα σε ένα πρόγραμμα μυϊκής ενδυνάμωσης για την ωμική ζώνη. Η «ομάδα προπόνησης σερβίς και ευλυγισίας» συμμετείχε επιπρόσθετα σε ένα πρόγραμμα ευλυγισίας για την ωμική ζώνη. Η «ομάδα προπόνησης σερβις, μυϊκής ενδυνάμωσης και ευλυγισίας» συμμετείχε επιπρόσθετα σε ένα πρόγραμμα μυϊκής ενδυνάμωσης και ευλυγισίας για τον ώμο. Τέλος η «ομάδα ελέγχου» συμμετείχε σε μία τυχαία προπόνηση αντισφαίρισης χωρίς επιπρόσθετη προπόνηση σερβίς, μυϊκής ενδυνάμωσης και ευλυγισίας. Το παρεμβατικό πρόγραμμα είχε διάρκεια 7 εβδομάδες. Οι συμμετέχοντες συμμετείχαν σε 3 συνολικά μετρήσεις, την αρχική μέτρηση, πριν την έναρξη του προγράμματος παρέμβασης, την τελική μέτρηση, αμέσως μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος παρέμβασης, και την μέτρηση διατήρησης, τρεις μήνες μετά την τελική μέτρηση. Οι δοκιμασίες στις οποίες υποβλήθηκαν οι ομάδες ήταν οι εξής: 1. Ζύγιση και μέτρηση ύψους, 2. Ποιοτική και ποσοτική αξιολόγηση του σερβίς (Κάμερα και ραντάρ), 3. Τεστ δύναμης καρπού (δυναμόμετρο χειρός Lafayette), 4. Τεστ δύναμης έσω – έξω στροφής του ώμου (αλτηράκια), 5. Τεστ ευκινισίας (γωνιομετρήσεις). Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η ομάδα που ακολούθησε ένα συνδυαστικό πρόγραμμα μυϊκής ενδυνάμωσης – ευλυγισίας – σερβίς, είχε τη μεγαλύτερη βελτίωση τόσο στην ταχύτητα του σερβίς, όσο και στις περισσότερες μετρήσεις της κινητικής ικανότητας και στις μετρήσεις δύναμης σε σχέση με τις υπόλοιπες ομάδες. Συμπερασματικά, από την παρούσα έρευνα προκείπτει ότι η διδασκαλία της τεχνικής του σερβίς είναι απαραίτητο να συνδυάζεται με την εφαρμογή κατάλληλων προγραμμάτων μυϊκής ενδυνάμωσης και ευλυγισίας για την άρθρωση του ώμου. Ο συνδυασμός αυτών των προγραμμάτων είναι ο αποτελεσματικότερος τόσο για την βελτίωση των ποσοτικών μετρήσεων, όσο και για την αποφυγή τραυματισμών στη συγκεκριμένη άρθρωση.Λέξεις κλειδιά: ωμική ζώνη, αθλητές αντισφαίρισης, ταχύτητα σερβις, πρόγραμμα ενδυνάμωσης, πρόγραμμα ευλυγισίας

Flexibility program
Ταχύτητα σερβίς
Tennis athletes
Shoulder joint
Ωμική ζώνη
Αθλητές αντισφαίρισης
Service velocity
Πρόγραμμα ενδυνάμωσης
Πρόγραμμα ευλυγισίας
Strength program

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Ελληνική γλώσσα

2014


Democritus University of Thrace (DUTH)
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.