Διερεύνηση ψυχιατρικής συμπτωματολογίας σε φοιτητικό πληθυσμό που προβαίνει σε υπέρμετρη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και διαδικτύου

 
This item is provided by the institution :

Repository :
National Archive of PhD Theses
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

2014 (EN)
Investigation of psychiatric symptomatology in a university student population that uses personal computers and the Internet excessively
Διερεύνηση ψυχιατρικής συμπτωματολογίας σε φοιτητικό πληθυσμό που προβαίνει σε υπέρμετρη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και διαδικτύου

Floros, Georgios
Φλώρος, Γεώργιος

Η παρούσα διδακτορική διατριβή αφορά τη εξέταση της προτεινόμενης νέας διαταραχής υπέρμετρης χρήσης Διαδικτύου και Η/Υ (Υ.Χ.Δ). Σκοπός της μελέτης ήταν η διακρίβωση της ψυχιατρικής συννοσηρότητας σε φοιτητές που προβαίνουν σε Υ.Χ.Δ, της οποίας η ένταση κατηγοριοποιείται ως εθιστική. Ακόμη, η ανεύρεση κοινωνικο-δημογραφικών παραγόντων, καθώς και των στοιχείων οργάνωσης της προσωπικότητας, τα οποία απαντώνται συχνότερα σε αυτούς, σε σύγκριση με φοιτητές που ανταποκρίνονται στις ακαδημαϊκές τους υποχρεώσεις. Η μελέτη περιλαμβάνει παρουσίαση της σχετικής βιβλιογραφίας, όπου και αναφέρεται συνοπτικά η ιστορική πορεία ανάδειξης του προβλήματος, οι πτυχές του, οι λόγοι που μπορεί να οδηγήσουν στην έναρξη και εγκαθίδρυση της σχετικής συμπεριφοράς, οι απόπειρες ορισμού και ταξινόμησης της κλινικής οντότητας καθώς και οι πληθυσμιακές και κλινικές μελέτες του φαινομένου. Εξετάστηκαν παράλληλα και συγκριτικά δύο ερευνητικοί πληθυσμοί ως προς τις συνήθειες χρήσης Η/Υ και Διαδικτύου καθώς και τα υποκείμενα στοιχεία ψυχοπαθολογίας και προσωπικότητας, σε μία προσπάθεια ανάδειξης των υποκείμενων συνδέσεων. Το κλινικό δείγμα αποτελείτο από τα πρώτα 50 άτομα τα οποία εξετάστηκαν στο πλαίσιο λειτουργίας της Συμβουλευτικής υπηρεσίας αντιμετώπισης παθολογικής χρήσης Η/Υ και Διαδικτύου του Α.Π.Θ. Ο πληθυσμός ελέγχου αποτελείτο από 268 τεταρτοετείς φοιτητές Ιατρικής. Οι ερευνητικές υποθέσεις οι οποίες επιβεβαιώθηκαν στο σύνολο τους ήταν ότι: α. Συμπτώματα διαταραχής Υ.Χ.Δ συνδέθηκαν με αρνητικές εκβάσεις στην ακαδημαϊκή πορεία και στην εμφάνιση ψυχοπαθολογικών συμπτωμάτων σε φοιτητές χωρίς κλινική διάγνωση. β. Οι κλινικά διαγνωσμένοι φοιτητές παρουσιάζουν σημαντική ψυχιατρική συμπτωματολογία και συννοσηρότητα με κλινικά σύνδρομα (50% στο δείγμα μας) και διαταραχές προσωπικότητας (40% στο δείγμα μας). γ. Η ενασχόληση με διαφορετικές διαδικτυακές δραστηριότητες συνδέεται με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά προσωπικότητας και ψυχικές άμυνες καθώς και με διαφορετικά επίπεδα ψυχοπαθολογίας κατά περίπτωση. δ. Η Υ.Χ.Δ συνδέεται με ένα διακριτό προφίλ ψυχικής απαρτίωσης το οποίο αναλύεται σε χαρακτηριστικά προσωπικότητας και ψυχικές άμυνες τα οποία διαφέρουν από τον πληθυσμό αναφοράς. ε. Διακρίνεται ένα ψυχοπαθολογικό συνεχές διάστημα ανάλογα με τη βαρύτητα Υ.Χ.Δ. Καταλήγοντας συμπεραίνουμε ότι η υπέρμετρη χρήση Διαδικτύου και Η/Υ απαντάται και σε μη-κλινικούς πληθυσμούς φοιτητών, ενώ οι ακραίες εκφράσεις της σε επίπεδο εθιστικής χρήσης αποτελούν ένα σημαντικό εμπόδιο ολοκλήρωσης των σπουδών και ομαλής κοινωνικοποίησης. Απαιτείται η προσοχή της Πολιτείας και η παροχή των απαραίτητων μέσων προς αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού.
The present study attempts the examination of the proposed new disorder of Excessive Use of the Internet and Personal Computers (PCs). The purpose of this study was to ascertain the psychiatric comorbidity in university students engaging in excessive Internet use (EIU), whose intensity is categorized as addictive. Furthermore, to ascertain which socio-demographic factors and elements of personality organization occur more frequently in them, compared to students who meet their academic obligations. The study includes a presentation of the relevant literature with a brief outline of the history of the emergence of the problem, its aspects, the reasons that may lead to the initiation and establishment of relevant behavior, the attempts to define and classify the clinical entity, and the relevant population and clinical studies. Furthermore, the literature review presents the contribution of the main theoretical intrapsychic models of human behavior in understanding the phenomenon. Also included are the correlations of EIU symptoms with other aspects of psychopathology. Two separate research populations were surveyed regarding their habits of Internet and PC use, and underlying psychopathology symptoms and personality factors, in an attempt to highlight the underlying connections. The clinical sample consisted of the first 50 patients who were examined during the operation of the Student Consulting Service addressing pathological use of PCs and the Internet of the Aristotle University of Thessaloniki. The control population consisted of 268 fourth-year medical students The research hypotheses were all validated and were the following: a. Negative outcomes in academic achievement and symptoms of psychopathology in students who had no clinical diagnosis, were linked to symptomatology of EIU. b. Clinically diagnosed students present psychiatric symptomatology and comorbidity with DSM Axis I clinical syndromes (50% in our sample) and DSM Axis II personality disorders (40% in our sample). c. Involvement with specific online activities was associated with a particular psychological profile that included different personality traits and psychological defenses, and was also associated with different levels of psychopathology. d. EIU is associated with a distinct psychological profile including personality traits and mental defenses that differ from the reference population. e. A distinct psychopathological continuum is evident when examining the contribution of the severity of EIU to general psychopathology. In conclusion, results from this study demonstrate that excessive use of the Internet and the PC can exist in non-clinical student populations, while its extreme expression up to addictive use can be a major obstacle in study completion and normal socialization. This disorder requires more attention from the State and the provision of necessary resources to address it.

Εθισμός στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές
Ψυχοπαθολογία
Εθισμός στο διαδίκτυο
Computer addiction
Psychopathology
Internet addiction

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Greek

2014


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)
Aristotle University Of Thessaloniki (AUTH)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)