Misoprostol, pregnances first trimester, termination

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Η συμβολή της μισοπροστόλης στο μη επεμβατικό τερματισμό κυήσεων 1ου τριμήνου
Misoprostol, pregnances first trimester, termination

Grapsas, Xenofon
Γράψας, Ξενοφών

Η μισοπροστόλη αποτελεί ένα συνθετικό ανάλογο της προσταγλανδίνης Ε1 το οποίο, λόγω των φαρμακοκινητικών του ιδιοτήτων, μπορεί να βρει εφαρμογή στην κλινική πράξη της μαιευτικής γυναικολογίας, όπως στη φαρμακευτική διακοπή κύησης, στην πρόκληση τοκετού, στην προετοιμασία του τραχήλου πριν από χειρουργικές επεμβάσεις και στην αντιμετώπιση της αιμορραγίας μετά τον τοκετό. Στην παρούσα μελέτη ελέγχθηκε η αποτελεσματικότητα της μισοπροστόλης στη φαρμακευτική διακοπή 508 κυήσεων πρώτου τριμήνου με τη χορήγηση 800 μg της ουσίας διακολπικά ανά 12ωρο, μέχρι τη συμπλήρωση 24 ωρών. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης, η χορήγηση μισοπροστόλης οδήγησε σε τέλεια έκτρωση σε ποσοστό 74.6% και σε ατελή σε ποσοστό 25.4%. Τα ποσοστά αυτά είναι συγκρίσιμα με άλλων μελετών στη διεθνή βιβλιογραφία, αν και σε ορισμένες μελέτες τα υψηλά ποσοστά επιτυχίας της μισοπροστόλης είναι αποτέλεσμα συγχορήγησης κι άλλων εκτρωτικών φαρμάκων (πχ μιφεπριστόνης ή μεθοτρεξάτης). Τα ποσοστά επιτυχίας φαρμακευτικής διακοπής της κύησης με μισοπροστόλη δεν παρουσίασαν στατιστικά σημαντική διαφορά στις δυο υπο-ομάδες μελέτης (7-9 εβδομάδες κύησης και 9+1ημ -12 εβδομάδες κύησης). Ο χρόνος εμφάνισης αιμόρροιας και ολοκλήρωσης της έκτρωσης ήταν πολύ μικρότερος στις περιπτώσεις παλίνδρομων και ανεμβρυονικών κυήσεων, όπως και στις περιπτώσεις πολυτοκίας, σε σχέση με το σύνολο των κυήσεων της μελέτης, ευρήματα που συμφωνούν με αυτά άλλων μελετών στη διεθνή βιβλιογραφία. Τα ποσοστά εμφάνισης ανεπιθύμητων ενεργειών (πόνου, ναυτίας, εμέτού, πυρετού, πονοκεφάλου, διάρροιας και ρίγους) ήταν χαμηλά και εύκολα αντιμετωπίσιμα στο σύνολο των περιπτώσεων της μελέτης και δε διέφεραν σημαντικά στις δυο υπο-ομάδες. Το σύντομο χρονικό διάστημα επίτευξης της φαρμακευτικής έκτρωσης σε συνδυασμό με την απουσία σοβαρών ανεπιθύμητων ενεργειών και την αποφυγή επιπλοκών από τη χειρουργική διακοπή κύησης δικαιολογούν τα υψηλά ποσοστά αποδοχής της μεθόδου από τις γυναίκες που υποβλήθηκαν σ’ αυτή, παρατήρηση που επιβεβαιώνεται στην πλειονότητα αντίστοιχων μελετών της διεθνούς βιβλιογραφίας. Συμπερασματικά, με βάση τα αποτελέσματα της μελέτης μας, η χορήγηση μισοπροστόλης αποδεικνύεται μια απλή, ασφαλής, αξιόπιστη και χαμηλού κόστους μέθοδος φαρμακευτικής διακοπής κυήσεων πρώτου τριμήνου.
Misoprostol, a synthetic analogue of E1 prostaglandin, could be widely used in clinical practice of Obstetrics and Gynecology due to its pharmacologic action. Some possible applications in the above mentioned scientific field are: medical termination of pregnancy, induction of labor, cervical ripening before surgical procedures and treatment of postpartum hemorrhage. The aim of the present study was to investigate the effectiveness of misoprostol in medical pregnancy termination. The drug was administered intravaginaly in 508 first trimester pregnancies at the dose of 800 μg every 12 hours, up to 24 hours. According to our study results, misoprostol administration led to complete abortion in 74.6% of pregnancies and to incomplete abortion in 25.4% of them. The results are comparable to corresponding ones in international literature, although the high effectiveness of misoprostol reported in some studies was attributed to co-administration of other abortives such as mifepristone or methotrexate. The effectiveness of misoprostol in pregnancy termination was not statistically different in the two study subgroups (7-9 weeks of pregnancy and 10-12 weeks of pregnancy).The time of bleeding initiation and completion of abortion was shorter in cases of anembryonic pregnancies, embryonic demise or multigravidas, as compared to the whole study population. This finding is in correspondence with similar findings reported in other studies in international literature.The percentage of side effects in the study population after misoprostol administration (nausea, vomiting, pain, diarrhea, fever, chills) was very low and did not differ significantly in the study subgroups. All side effects were well tolerated and easily treated. The completion of medical abortion in very short time after misiprostol’s administration together with the absence of serious side effects and the prevention of major complications due to surgical abortion, justify the method’s high acceptance of the women submitted to misoprostol’s administration.

Κυήσεις πρώρτου τριμήνου
Μισοπροστόλη
Misoprostol

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Ελληνική γλώσσα

2014


Democritus University of Thrace (DUTH)
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.