Διαχρονική μελέτη της σχέσης κινητικής απόδοσης, φυσικής δραστηριότητας και παχυσαρκίας στην προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Longitudinal relationship of motor proficiency, physical activity and obesity in preschool and first grade school age
Διαχρονική μελέτη της σχέσης κινητικής απόδοσης, φυσικής δραστηριότητας και παχυσαρκίας στην προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία

Giannakidou, Dimitra
Γιαννακίδου, Δήμητρα

Στη παρούσα μελέτη προσδιορίστηκε η ακρίβειας καταγραφής των βημάτων και της απόστασης, δύο βηματομέτρων Omron, (HJ-720IT-E2 (HJ) και HJ-113-E (WS), σε παιδιά προσχολικής και 1ης σχολικής ηλικίας σε εργαστηριακές συνθήκες αλλά και σε δοκιμασίες πεδίου. 22 αγόρια (ηλικία: 67.27±3.6 μηνών, ΔΜΣ: 17.5±2.65 kg•m-2) και 23 κορίτσια (ηλικία: 65.873.4 μηνών, ΔΜΣ: 17.33±2.7 kg•m-2) βάδισαν σε εργοδιάδρομο σε 5 διαφορετικές ταχύτητες (27, 40, 54, 67 και 80 m•min-1) για 2 λεπτά σε κάθε ταχύτητα, ενώ ήταν τοποθετημένα πάνω τους τα βηματόμετρα σε 5 διαφορετικά σημεία: α) δεξιά και αριστερά στο ύψος του ισχίου, β) στη δεξιά και αριστερή τσέπη και γ) σε σακίδιο πλάτης. Επιπρόσθετα, οι συμμετέχοντες περπάτησαν δύο φορές, την απόσταση των 400m σε κλειστό χώρο και με αυτοεπιλεγόμενο ρυθμό βάδισης. Τα βηματόμετρα παρουσίασαν υψηλή ακρίβεια καταγραφής των βημάτων σε όλες τις δρομικές ταχύτητες (p>0.05) εκτός από τις χαμηλότερες (27-40m•min-1) (p<0.05). Το HJ και το WS υποεκτίμησαν την απόσταση σε όλες τις ταχύτητες παρουσιάζοντας μεγαλύτερη ακρίβεια σε ταχύτητες μεταξύ 40-54m•min-1. Στο τεστ πεδίου τα βηματόμετρα υποεκτίμησαν τα βήματα σε ποσοστά που κυμάνθηκαν από -4.5% έως -0.6% και στην απόσταση με τα ποσοστά να κυμαίνοντας από -7,4 έως -1,9%. Συμπερασματικά τα βηματόμετρα Omron παρουσιάζουν ακρίβεια στην καταγραφή των βημάτων στις ταχύτητες που εξετάστηκαν, εκτός από τις εξαιρετικά χαμηλές αλλά η ακρίβεια προσδιορισμού της απόστασης αποδείχτηκε εξαρτημένη από την ταχύτητα. Τέλος, τα βηματόμετρα παρουσίασαν ακριβέστερες τιμές τοποθετημένα στη δεξιά και αριστερή πλευρά στη μέση στο ύψος του ισχίου καθώς και σε σακίδιο πλάτης.Για την υλοποίηση της 2ης μελέτης, πραγματοποιήθηκαν 2 έρευνες. Σκοπός της Α έρευνας ήταν η καταγραφή των ανθρωπομετρικών χαρακτηριστικών, της βηματομετρικής φυσικής δραστηριότητας (ΒΦΔ) και της κινητικής απόδοσης παιδιών προσχολικής ηλικίας του νομού Ροδόπης. Στην έρευνα πήραν μέρος 324 παιδιά (ηλικία: 66.31±3.85 μηνών, ΔΜΣ: 16.57±2.37 kg/cm2), τα οποία αξιολογήθηκαν στη σύντομη δέσμη αξιολόγησης της κινητική απόδοσης, BOT2, ενώ τους τοποθετήθηκε το βηματόμετρο OMRON HJ-720 για το διάστημα της μιας εβδομάδας. Η κατηγοριοποίηση του ΔΜΣ πραγματοποιήθηκε με βάση την κατάταξη του Cole και συν (2000). Από τα αποτελέσματα φάνηκε ότι το 12.3% του συνολικού δείγματος κατηγοριοποιήθηκαν ως υπέρβαρα και το 12.3% ως παχύσαρκα. Τα αγόρια παρουσίασαν στατιστικά σημαντικά υψηλότερη ΒΦΔ έναντι των κοριτσιών, στις καθημερινές (+831 βήματα/ημέρα) καθώς και στο σύνολο των 7 ημερών (+761 βήματα/ημέρα). Αντίθετα τα κορίτσια παρουσίασαν στατιστικά σημαντικά υψηλότερο σκορ στη συνολική αξιολόγηση της κινητικής απόδοσης σε σχέση με τα αγόρια (-2.64 πόντους) προσχολικής ηλικίας. Συμπερασματικά τα νορμοβαρή και υπέρβαρα παιδιά παρουσίασαν υψηλότερη ΒΦΔ τις καθημερινές και στο σύνολο των 7 ημερών σε σχέση με τα παχύσαρκα παιδιά προσχολική ηλικίας και τέλος, τα παιδιά με κινητική απόδοση κάτω από το μέσο όρο παρουσίασαν χαμηλότερη ΒΦΔ (καθημερινές, Σαββατοκύριακο & σύνολο 7 ημερών) σε σχέση με τα παιδιά με κινητική απόδοση στο μέσο όρο και πάνω από το μέσο όρο. Σκοπός της Β έρευνας της 2ης μελέτης ήταν να μελετήσει την μεταβολή της ΒΦΔ, της κινητικής απόδοση και των σωματομετρικών χαρακτηριστικών κατά τη διάρκεια της 1ης σχολικής χρονιάς και σε τρεις διαφορετικές εποχές καθώς και να ερευνήσει την εξέλιξη των παραπάνω χαρακτηριστικών από τη προσχολική στη 1η σχολική ηλικίας. Στη Β έρευνα συμμετείχε αντιπροσωπευτικό δείγμα 53 παιδιών της προηγούμενης μελέτης (ηλικία: 78.72±3.78 μηνών, ΔΜΣ: 16.68±2.69 kg/cm2), το οποίο αξιολογήθηκε στη σύντομη δέσμη αξιολόγησης της κινητική απόδοσης, BOT2, ενώ τους τοποθετήθηκε το βηματόμετρο OMRON HJ-720 για το διάστημα της μιας εβδομάδας αλλά σε τρεις διαφορετικές εποχές (φθινόπωρο, χειμώνα, άνοιξη) κατά τη διάρκεια της 1ης σχολικής ηλικίας. Από τα αποτελέσματα φάνηκε η κινητική απόδοση ότι αυξήθηκε στατιστικά σημαντικά κατά τη διάρκεια της 1ης σχολικής ηλικίας από το φθινόπωρο στο χειμώνα (+3.45 πόντους) και από το χειμώνα στην άνοιξη (+3.67 πόντους) χωρίς να παρουσιάζονται στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ φύλου (p>.05). Τα αγόρια στην 1η σχολική ηλικία υπερείχαν στη ΒΦΔ (καθημερινές, Σαββατοκύριακο, σύνολο 7 ημερών) έναντι των κοριτσιών και συγκεκριμένα το φθινόπωρο η διαφορά ήταν (+2265 βήματα), το χειμώνα (+1348 βήματα) και την άνοιξη (+1267 βήματα). Η κινητική απόδοση αυξήθηκε από την προσχολική στην 1η σχολική ηλικία στα αγόρια και στα κορίτσια (+9.52, +13.58, αντίστοιχα). Τέλος στατιστικά σημαντικά υψηλότερη ΒΦΔ των αγοριών έναντι των κοριτσιών από την προσχολική στην 1η σχολική ηλικία (+732 βήματα περισσότερα από τη διαφορά της προσχολικής ηλικίας) τις καθημερινές και (+918 βήματα) στο σύνολο των 7 ημερών. Συμπερασματικά παρόλο που υπάρχουν εποχιακές αλλά και διαχρονικές μεταβολές στη ΒΦΔ αλλά και την κινητική απόδοση, δεν εμφανίζεται ξεκάθαρη σχέση μεταξύ των μεταβλητών.
We evaluated the accuracy of two Omron commercially available pedometers (HJ-720IT-E2 (HJ) and HJ-113-E (WS) for measuring steps and distance in preschool and first-grade school children under laboratory and field conditions. Twenty-two boys (age: 67.27±3.6 months, BMI: 17.5±2.65 kg•m-2) and twenty-three girls (age: 65.873.4 months,BMI: 17.33±2.7 kg•m-2) walked at different speeds (27, 40, 54, 67 and 80m•min-1) on a treadmill in two minutes trials while wearing pedometers in five different locations: a) left and right hip, b) left and right trouser pocket, c) in a back-pack. Additionally, subjects walked twice, two laps around an indoor track (400m) completed at their normal walking speed. Step-count for each pedometer compared with hand-counter values. Pedometers were also evaluated on their distance travelled accuracy during each condition. Both of the pedometers demonstrated high accuracy at any speed (p>0.05) except at the lowest speeds (27-40m•min-1) (p<0.05). HJ-720 and HJ-113 underestimated distance travelled at all speed providing more accurate values at 40 and 54m•min-1 than the others. In field trials, HJ-720 and HJ-113 underestimated steps with the percent values ranging from -4.5% to -0.6%, and also underestimated distance traveled at all placement providing values ranging from -7,4 to -1,9% at field trials. These results suggest that Omron pedometers are accurate for measuring steps at all speeds tested, except the really low, but distance estimation was proven to be speed dependent providing acceptable values at 40 to 60m•min-1. Finally it’s better to place pedometers in right, left hip or in a back-pack. The 2nd study distinguished in study A and study B. The purpose of study A was to report the physical characteristics and to assess physical activity and motor proficiency in preschool children of Rodopi. 324 preschool children (age: 66.31±3.85 months, BMI: 16.57±2.37 kg/cm2) volunteered to participate in the current study. Motor proficiency was assessed with the short form of the Bruininks - Oseretsky Test of Motor Proficiency-2 (BOT2), and physical activity was determined by the use of pedometer, Omron HJ-720, for seven consecutive days. Body mass index (BMI) was classified according to International Obesity Task Force (IOTF) cut-values for BMI, Cole et al., 2000. 12.3% of preschool children classified as overweight and obese. Boys presented statistically significant higher physical activity than girls, at weekdays (+831 steps/day) and at total week (+761 steps/day). On the other hand, girls provided statistically significant higher total score in motor proficiency, compared with boys who were -2.64 points than preschool girls. In conclusion, normal weight and overweight preschool children presented higher physical activity at weekdays and at the total week than obese children and also children with motor proficiency below average recorded lower physical activity (weekdays, weekend days, total week) than preschool children with average and above average motor proficiency. The purpose of study B was to investigate the changes in physical activity, motor proficiency, and physical characteristics at three different seasons in 1st grade children and also to determine the changes of these entire variables from preschool life to 1st grade life. 53 children from the previous study participated in study B (age: 78.72±3.78 months, BMI: 16.68±2.69 kg/cm2), and the protocol remained the same as study A, with the only difference that completed at autumn, winter and spring. Results shows that motor proficiency was higher (p<.05) during 1st grade from autumn to winter (+3.45 points) and from winter to spring (+3.67 points) with no sex interaction (p>.05). Boys presented higher physical activity in 1st grade than girls at weekdays, weekend days and at total week. Specifically, boys presented +2265 steps/day than girls at autumn, +1348 steps/day at winter, and +1267 steps/day at spring. Motor proficiency increased from preschool life to 1st grade life for boys and girls (+9.52, +13.58, respectively). Finally, boys presented higher (p<.05) physical activity than girls from preschool life to 1stgrade life at weekday and at the total week. In conclusion, although there are seasonal and temporal changes in physical activity and motor proficiency, it is not shown a clear relationship between these two variables.

Φυσική δραστηριότητα
Home-based physical activity

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Ελληνική γλώσσα

2014


Democritus University of Thrace (DUTH)
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.