Πολιτικές, κοινωνικές και οικονομικές εξελίξεις στις ελληνικές αποικίες της Μ. Ελλάδος: από την ίδρυσή τους έως το τέλος της αρχαϊκής περιόδου

 
This item is provided by the institution :

Repository :
National Archive of PhD Theses
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

2014 (EN)
Πολιτικές, κοινωνικές και οικονομικές εξελίξεις στις ελληνικές αποικίες της Μ. Ελλάδος: από την ίδρυσή τους έως το τέλος της αρχαϊκής περιόδου

Morakis, Andreas
Μοράκης, Ανδρέας

Η εργασία αυτή πραγματεύεται την οργάνωση σε πολιτικό, κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο των ελληνικών αποικιών της Σικελίας και της Ν. Ιταλίας από την ίδρυσή τους μέχρι και το τέλος της αρχαϊκής εποχής, ανά περιπτώσεις δε και λίγο μεταγενέστερα. Συγκεκριμένα, η ανάλυση εστιάζει στην Κύμη, τον Τάραντα, την Σύβαρη, τον Κρότωνα, τους Λοκρούς, το Ρήγιο και την , όσον αφορά τη Ν. Ιταλία και, όσον αφορά την Σικελία, τις Συρακούσες με τις αποικίες τους, τους Λεοντίνους, την Κατάνη, τα Μέγαρα, την Ζάγκλη, την Ιμέρα, τον Ακράγαντα, τον Σελινούντα και την Λιπάρα. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται σε ζητήματα πολιτικά και πολιτειακά (πολιτεύματα, νομοθεσία, πολιτειακά σώματα, τυραννίδα), όπως αυτά περιγράφονται από τις γραμματειακές πηγές. Παράλληλα, αξιοποιούνται σε μεγάλο βαθμό τα πορίσματα της αρχαιολογικής έρευνας (κεραμική παραγωγή και εξαγωγές, νεκροταφεία, αστικός χώρος και αστική οργάνωση, έναρξη νομισματοκοπίας και διασπορά νομισμάτων, πορίσματα από την αρχαιολογική έρευνα στη χώρα των αποικιακών πόλεων), ως συμπληρωματικά των γραμματειακών πηγών, σε μια προσπάθεια για ανασύνθεση της αποικιακής κοινωνίας. Μεγάλο τμήμα της παρούσας εργασίας ασχολείται με τις σχέσεις μεταξύ Ελλήνων αποίκων και γηγενών πληθυσμών, όπως αυτή αποκαλύπτεται από την αρχαία γραμματεία, αλλά κυρίως από την αρχαιολογική έρευνα. Στο πλαίσιο αυτό έχουν μελετηθεί μια σειρά οικισμοί των γηγενών. Βασικό στόχο αποτελεί η ανάδειξη τόσο των στοιχείων που φανερώνουν τις ομοιότητες των υπό εξέταση πόλεων ως προς την οργάνωσή τους, όσο και εκείνων που δείχνουν τις ιδιαιτερότητες της καθεμιάς.
This thesis deals with the political, social and economic organization of the Greek colonies of Sicily and southern Italy during the archaic period. The cities that are being examined are Kyme, Taras, Sybaris, Kroton, Lokroi, Rhegion, Elea in south Italy and Syracuse and its colonies, Katane, Leontinoi, Megara, Zancle, Imera, Akragas, Selinous and the Lipari Islands in Sicily. Following the literary sources the research focuses on political affairs and matters of constitution (politeumata, law enactment, tyranny, government). Furthermore, based on the examination of the archaeological data - especially pottery production and distribution, urban lay-out and organization, minting of coinage and coinage distribution, field survey in the colonial chora- in addition to literary sources, an effort is made to reconstruct the colonial society. A great part of the research focuses on the relations between the Greek colonists and the native populations as these are revealed by the literary sources and the archeological data. In this context, a great number of native settlements are being examined. The main purpose of this thesis is to reveal the common features among the cities under examination, as much as demonstrate the special character of each one separately.

Δύση
Colonies
Γηγενείς πληθυσμοί
Urban lay-out
Μεγάλη Ελλάδα
Σικελία
Greek West
Αστικός χώρος
Sicily
Politeumata
Cemeteries
Νεκροταφεία
Megale Hellas
Αποικίες
Αποικισμός
Political organization
Πολιτική οργάνωση
Πολιτεύματα
Native populations
Colonization

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Greek

2014


National and Kapodistrian University of Athens
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)

BY*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)