Η έκφραση του επαγωγέα σήματος και ενεργοποιητή της μεταγραφής (STAT1) και η συσχέτισή του με τη σταδιοποίηση, το βαθμό διαφοροποίησης και την επιβίωση στο ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα της στοματικής κοιλότητας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Η έκφραση του επαγωγέα σήματος και ενεργοποιητή της μεταγραφής (STAT1) και η συσχέτισή του με τη σταδιοποίηση, το βαθμό διαφοροποίησης και την επιβίωση στο ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα της στοματικής κοιλότητας

Παππά, Ελένη
Pappa, Eleni

Purpose: To estimate whether the immunohistochemical (IHC) expression patterns of the tumor suppressor gene signal transducer and activator of transcription-1 (STAT1) and its active phosphorylated form (PSTAT1) serve as potential prognostic and predictive markers in patients with oral squamous cell carcinoma (OSCC).Patients and Methods: STAT1 and PSTAT1 protein expressions were examined immunohistochemically in OSCC tumor tissues and adjacent normal mucosa from 49 patients who underwent primary surgery. The IHC scores were correlated with all available clinicopathologic parameters that were obtained from a maximum of 7 years of follow-up, including survival and response to adjuvant therapy treatment.Results: There was a shift toward lower percentages of cells with STAT1 (P < .014) and PSTAT1 (P < .001) expression detected in OSCC tumors compared with adjacent normal tissue sites. No association with patients’ clinicopathologic characteristics was shown However, for the group of patients who received adjuvant chemotherapy, increased PSTAT1 intensity of staining in OSCC tumors was strongly associated with better overall survival (P = .008).Conclusions: This is the first study to concurrently evaluate STAT1 and PSTAT1 IHC expression patterns and their prognostic significance in patients with OSCC, highlighting the potential role of PSTAT1 as a biomarker in therapeutic decision making. Large prospective studies are needed to verify these findings
Σκοπός: Η παρούσα μελέτη διερευνά τα πρότυπα της ανοσοϊστοχημικής έκφρασης του ογκοκατασταλτικού γονιδίου του επαγωγέα σήματος και ενεργοποιητή της μεταγραφής-1 (STAT1), καθώς και της ενεργού φωσφορυλιωμένης μορφής του (PSTAT1), ως πιθανών προγνωστικών δεικτών σε ασθενείς με ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα του στόματος (ΑΚΣ).Ασθενείς και Μέθοδοι: Η έκφραση των πρωτεϊνών STAT1 και PSTAT1 προσδιορίστηκε ανοσοϊστοχημικά, τόσο σε περιοχές με ΑΚΣ, όσο και σε παρακείμενες περιοχές φυσιολογικού βλεννογόνου, σε μία σειρά 49 ασθενών που υποβλήθηκαν σε χειρουργική επέμβαση αφαίρεσης της πρωτοπαθούς καρκινικής εστίας από τη στοματική κοιλότητα. Τα αποτελέσματα από την ανοσοϊστοχημεία συσχετίστηκαν με όλες τις διαθέσιμες κλινικές και παθολογοανατομικές παραμέτρους που ελήφθησαν μέσα από περίοδο παρακολούθησης 7 ετών, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται η συνολική επιβίωση και η ανταπόκριση των ασθενών στην εφαρμοζόμενη συμπληρωματική θεραπεία.Αποτελέσματα: Παρατηρήθηκε στροφή προς χαμηλότερα ποσοστά κυττάρων με έκφραση των πρωτεϊνών STAT1 (P < 0,014) και PSTAT1 (P < 0,001) στις περιοχές με ΑΚΣ, συγκριτικά με τους παρακείμενους φυσιολογικούς ιστούς, ενώ δεν τεκμηριώθηκε κάποια συσχέτιση με τις κλινικές και παθολογοανατομικές παραμέτρους των ασθενών. Ωστόσο, για την ομάδα των ασθενών που έλαβαν συμπληρωματική χημειοθεραπεία, η αυξημένη ένταση χρώσης για την πρωτεΐνη PSTAT1 σε περιοχές με ΑΚΣ συσχετίστηκε με καλύτερα αποτελέσματα αναφορικά με τη συνολική επιβίωση (P = 0,008).Συμπεράσματα: Η παρούσα μελέτη είναι η πρώτη που διερευνά ταυτόχρονα τα πρότυπα ανοσοϊστοχημικής έκφρασης των πρωτεϊνών STAT1 και PSTAT1 και την προγνωστική τους σημασία σε ασθενείς με ΑΚΣ, αναδεικνύοντας τον πιθανό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η πρωτεΐνη PSTAT1 ως βιολογικού δείκτη για τον καθορισμό της θεραπευτικής διαδικασίας. Βέβαια, είναι αναγκαία η διεξαγωγή μεγάλων προοπτικών μελετών για την επαλήθευση των αποτελεσμάτων της παρούσας εργασίας.

JAK - STAT signalung
Carcinoma, squamous cell
Ακανθοκυτταρικά καρκινώματα
STAT πρωτεΐνες
STAT1 protein
Στοματικός καρκίνος
Oral cancer
STAT proteins

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Ελληνική γλώσσα

2014


National and Kapodistrian University of Athens
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.