Ανοσοϊστοχημική μελέτη της έκφρασης του συνδεόμενου με τον πυρήνα μεταγραφικού παράγοντα-2 (Runx-2), της μορφογενετικής πρωτεΐνης του οστού-2 (BMP-2) και της πρωτεΐνης προσκόλλησης της οστεΐνης (CAP) σε περιφερικά οστεοποιά ινώματα που εκφράζουν ίνες οξυταλάνης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Oxytalan - positive peripheral ossifying fibromas express runt related transcription factor 2 (Runx-2), bone morphogenetic protein-2 (BMP-2), and cementum attachment protein (CAP): an immunohistochemical study
Ανοσοϊστοχημική μελέτη της έκφρασης του συνδεόμενου με τον πυρήνα μεταγραφικού παράγοντα-2 (Runx-2), της μορφογενετικής πρωτεΐνης του οστού-2 (BMP-2) και της πρωτεΐνης προσκόλλησης της οστεΐνης (CAP) σε περιφερικά οστεοποιά ινώματα που εκφράζουν ίνες οξυταλάνης

Τσιλιγκρού, Ιωάννα
Tsiligkrou, Ioanna

ΣΤΟΧΟΣ : Ο σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να διερευνήσει την ανοσοΐστοχημική έκφραση των πρωτεϊνών Runx-2, BMP-2 και CAP σε περιφερικά οστεοποιά ινώματα που περικλείουν ίνες οξυταλάνης, με σκοπό να προτείνει και να καθιερώσει τη χρήση του περιφερικού οστεοποιού ινώματος ως ενός in vivo μοντέλου για τη μελέτη του περιρριζίου. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ : Επιλέχθηκαν τριάντα περιστατικά με βάση την παρουσία κλινικών και ιστολογικών χαρακτηριστικών περιφερικού οστεοποιού ινώματος καθώς και ινών οξυταλάνης. Η ανοσοϊστοχημική έκφραση των Runx-2, BMP-2 και CAP αξιολογήθηκε σε οπτικό μικροσκόπιο. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ : Παρατηρήθηκε άφθονη έκφραση των Runx-2, BMP-2 και CAP στα περιφερικά οστεοποιά ινώματα. Από το σύνολο των τριάντα βλαβών, είκοσι δύο εμφανίζουν θετική χρώση για Runx-2, είκοσι έξι για BMP-2 και είκοσι πέντε για CAP. Η έκφραση της Runx-2 είναι άφθονη σε περιφερικά οστεοποιά ινώματα που υπάρχει οστό (p=0.04) και η έκφραση της BMP-2 είναι άφθονη σε βλάβες που υπάρχουν δυστροφικές ενασβεστιώσεις (p=0.03). ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ : Τα περιφερικά οστεοποιά ινώματα με ίνες οξυταλάνης εκφράζουν μόρια που απαντώνται στο οστό και στην οστεΐνη (Runx-2, BMP-2) και μόρια που απαντώνται μόνο στην οστεΐνη (CAP). Επομένως οι πληθυσμοί κυττάρων που συναντάμε στη βλάβη ανήκουν σε κυτταρικές σειρές που παράγουν ενασβεστιωμένους ιστούς, δηλαδή στην οστεοβλαστική ή στην οστεϊνοβλαστική σειρά. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ : οστεογένεση, οστεϊνογένεση, περιφερικό οστεοποιό ίνωμα
AIM: To investigate the immunohistochemical expression of runt related transcription factor 2 (Runx-2), bone morphogenetic protein-2 (BMP-2), and cementum attachment protein (CAP) in oxytalan-positive POF, in order to establish the use of POF as an in vivo model for the study of the periodontal ligament.MATERIALS AND METHODS: Thirty tumors that presented clinical and histologic features of peripheral ossifying fibroma (POF), as well as oxytalan fibers, were included in the study. Immunohistochemical expression of Runx-2, BMP-2 and CAP was evaluated by light microscopy. RESULTS: Runx-2, BMP-2 and CAP were abundantly expressed by POFs; twenty two of thirty tumors expressed positive staining for Runx-2, twenty six tumors for BMP-2 and twenty five tumors for CAP. The expression of Runx-2 was abundant in POFs where bone was histologically present (p=0.04) and of BMP-2 in POFs where dystrophic calcifications were present (p=0.03). CONCLUSION: It is suggested that oxytalan-positive POFs, purportedly originating from the periodontal ligament, express molecules that are specific to bone and cementum (Runx-2, BMP-2), or cementum only (CAP). Thus, the cell populations present in the lesion belong to the mineralized-tissue-forming cell lineages, the cementoblastic or osteoblastic lineage. KEY WORDS : osteogenesis, cementogenesis, peripheral ossifying fibroma

Peripheral ossifying fibroma
Περιφερικό οστεοποιό ίνωμα

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Ελληνική γλώσσα

2015


National and Kapodistrian University of Athens
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.