Development of a decision support system for the identification of forest lands by the forest service

 
This item is provided by the institution :

Repository :
National Archive of PhD Theses
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

2015 (EN)
Ανάπτυξη συστήματος λήψης αποφάσεων για το χαρακτηρισμό δασικών εκτάσεων στη δασική υπηρεσία
Development of a decision support system for the identification of forest lands by the forest service

Athanasiadis, Antonios
Αθανασιάδης, Αντώνιος

This PhD thesis presents a computer-based Decision Support System (DSS) to assist in the adoption procedures of publishing Acts of Characterization. The main issue investigated is the land classification as forest or not, based on the applicable law and the fundamental principles of forestry that determine the legal definition of forest and the concept of forest ecosystems respectively. The Act of Characterization is the administrative document issued by the Forest Service that certify the character of an area, specifying indirectly the permitted uses and interventions on the scale. The main objectives of the proposed DSS are: the simplification and-to the extent possible- the automation of the process, the reduction of the required test time, the documented and based on objective criteria decision making, the decrease of subjectivity, fighting bureaucracy and finally, the promotion of a particular work methodology that will provide safe and documented decision making. The proposed system is a web-based DSS. This is a software (web-application) with website structure that processes the incoming data according to a model that is built based on the decoding of the related legislation. The model is based on a number of rules and conditions configured, taking into account all the parameters that affect the issue. This technique is called “Rule-Based Reasoning”. The system performs the support of the decision, adopting and editing a recommendation report for the characterization of land, containing the all the necessary information. The development of the application-software of the proposed DSS, performed using PHP code embedded in HTML documents, to achieve dynamic content. JavaScript programming language was also utilized to create interactivity and user interaction as well as for the construction of the rule base of the system. The main advantages of this application is its ease of use and versatility. The decision-making framework that implements the system can be changed easily and quickly to any changes and amendments of the current legislation. Still, enhances avoid omissions and good-objective interpretation of the law. The benefits that may potentially arise for the Forest Service, by integrating and adopting the proposed DSS, could be really significant and relate primarily to faster completion of characterization affairs whilst saving time to commit other operations and enhance objectivity in decision making. Due to its structure, the application is open to various extensions and connections with other software and information systems and can be used as the main part of a wider electronic management- administration tool for the Greek Forest Sector. Besides the Forest Service, the proposed DSS could be a useful tool for professional foresters of the private sector, to examine land classifications cases and can also be used as a means of training for newly appointed foresters and students of legal sciences and forestry.
Το παρόν πόνημα παρουσιάζει ένα υπολογιστικό-πληροφοριακό Σύστημα Υποστήριξης Αποφάσεων (ΣΥΑ) για την υποβοήθηση της διαδικασίας έκδοσης Πράξεων Χαρακτηρισμού. Το βασικό ζήτημα που ερευνάται, είναι ο χαρακτηρισμός εκτάσεων γης ως δασικές ή μη, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία και τις θεμελιώδεις αρχές της δασοπονίας που καθορίζουν τον νομικό ορισμό του δάσους και την έννοια των δασικών οικοσυστημάτων αντίστοιχα. Η Πράξη Χαρακτηρισμού αποτελεί το διοικητικό έγγραφο που εκδίδει η Δασική Υπηρεσία και πιστοποιεί το χαρακτήρα μιας έκτασης, από τον οποίο καθορίζονται οι επιτρεπτές χρήσεις και επεμβάσεις. Οι βασικοί στόχοι του συστήματος είναι: η απλούστευση-και στο βαθμό που αυτό είναι δυνατό- η αυτοματοποίηση της διαδικασίας, η μείωση του απαιτούμενου χρόνου εξέτασης, η τεκμηριωμένη και βασισμένη σε αντικειμενικά κριτήρια λήψη αποφάσεων, η ελάττωση της υποκειμενικότητας, η καταπολέμηση της γραφειοκρατίας και η προώθηση μιας συγκεκριμένης μεθοδολογίας εργασίας που θα παρέχει τις προϋποθέσεις ασφαλείας στην λήψη της τελικής απόφασης. Το προτεινόμενο σύστημα ανήκει στην κατηγορία των διαδικτυακών ΣΥΑ. Πρόκειται για ένα λογισμικό με δομή ιστότοπου, που επεξεργάζεται τα εισερχόμενα δεδομένα σύμφωνα με ένα μοντέλο που έχει δομηθεί με βάση την αποκωδικοποίηση της σχετικής με τους χαρακτηρισμούς νομοθεσίας. Το μοντέλο βασίζεται σε μια βάση κανόνων και συνθηκών, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις παραμέτρους που επηρεάζουν το ζήτημα. Η τεχνική αυτή είναι η «Βασισμένη σε κανόνες αξιολόγηση» (Rule-Based Reasoning). Το σύστημα πραγματοποιεί την υποστήριξη της απόφασης εκδίδοντας εισηγητική έκθεση για το χαρακτηρισμό εκτάσεων γης, που περιέχει εκτός από τον προτεινόμενο χαρακτηρισμό και όλες τις απαραίτητες πληροφορίες. Η ανάπτυξη της εφαρμογής-λογισμικού πραγματοποιήθηκε με συγγραφή κώδικα PHP ενσωματωμένο σε έγγραφα HTML, για την επίτευξη δυναμικού περιεχομένου. Για τη δημιουργία διαδραστικότητας και αλληλεπίδρασης με το χρήστη αλλά και τη δόμηση της βάσης κανόνων του συστήματος, επιλέχθηκε η χρήση της γλώσσας προγραμματισμού JavaScript. Τα βασικά πλεονεκτήματα της εφαρμογής είναι η ευκολία στη χρήση και η προσαρμοστικότητα. Το πλαίσιο λήψης αποφάσεων που εφαρμόζει το σύστημα μπορεί να μεταβάλλεται εύκολα και γρήγορα σε ενδεχόμενες αλλαγές και τροποποιήσεις της νομοθεσίας. Ακόμα, ενισχύει την αποφυγή παραλήψεων και την ορθή-αντικειμενική ερμηνεία της νομοθεσίας. Τα οφέλη που δυνητικά μπορούν να προκύψουν για την Δασική Υπηρεσία, από την χρησιμοποίηση του προτεινόμενου ΣΥΑ, είναι σημαντικά και αφορούν κυρίως στην ταχύτερη αποπεράτωση υποθέσεων χαρακτηρισμού, με ταυτόχρονη εξοικονόμηση χρόνου για τέλεση άλλων εργασιών και στην ενίσχυση της αντικειμενικότητας στη λήψη απόφασης. Η εφαρμογή λόγω της κατασκευαστικής της δομής, επιδέχεται διάφορες επεκτάσεις και συνδέσεις με άλλα λογισμικά και πληροφοριακά συστήματα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως το κύριο τμήμα ενός ευρύτερου εργαλείου ηλεκτρονικής διοίκησης. Εκτός από τη Δασική Υπηρεσία, το προτεινόμενο ΣΥΑ θα μπορούσε να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο για ιδιώτες δασολόγους που εξετάζουν περιπτώσεις χαρακτηρισμών. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί και ως μέσο εκπαίδευσης για νεοδιοριζόμενους δασολόγους και φοιτητές δασολογίας και νομικών επιστημών.

Διαδικτυακά συστήματα υποστήριξης αποφάσεων
Δασική νομοθεσία
Χαρακτηρισμοί εκτάσεων
Web-based decision support systems
Forest legislation
Act of characterization
Identification of land types
Πράξεις χαρακτηρισμού

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Greek

2015


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)
Aristotle University Of Thessaloniki (AUTH)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)