Μελέτη της συχνότητας, του είδους, της βαρύτητας και της εξέλιξης του τραύματος στο τριτοβάθμιο νοσοκομείο

 
This item is provided by the institution :

Repository :
National Archive of PhD Theses
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

2015 (EN)
The evaluation, the frequency, type, severity and progression of trauma in tertiaty university hospital
Μελέτη της συχνότητας, του είδους, της βαρύτητας και της εξέλιξης του τραύματος στο τριτοβάθμιο νοσοκομείο

Tsatsanidis, Georgios
Τσατσανίδης, Γεώργιος

CONCLUSIONS – SUMMARY The purpose of this pilot study is to evaluate the frequency, type, severity and progression of trauma in Tertiary Hospital.Material - Method Were studied 2.346 trauma incidents encountered in the ED of the University General Hospital of Alexandroupolis the period from February to July 2006. Incidents were studied, since separated into two patient groups - injured and blunt trauma, the following:1. The patient demographics2. The accident causes3. The time of arrival in the ED4. The distribution of injuries by body region5. The type of injury6. Actions in ED and7. The outcome and the development of patients injured The methodological approach chosen for this research is descriptive statistics with quantitative and qualitative research.ResultsFound the following:1. Men with 62% (1458/2346) predominate in traffic in the ED after injury, against women.2. The age group 20-30 years, outperforms all other groups with attendance rates at 19%, followed by the group of infants and children from 0-10 years with rate approximately at 18%.3. The city of Alexandroupoli and the broader Evros Prefecture are the residence of more trauma patients - 61% -, followed by P. Rodopis, P. Xanthis and Samothrace. 4. The falls are the leading cause of trauma with rate 62.2%, followed by accidents, strikes, etc. (other causes) with 16,8%, and as third cause follow traffic accidents with 11 5%.5. As regards the period of attendance of the trauma patients in the ED from February to June 2006, there is an increasing trend during the summer months, not statistically significant. 6. So for the whole trauma patients, and in particular for sustained blunt trauma, the means of transport at ED in a greater percentage was the private use vehicle and in less percentage the Ambulances (rates 95.65% by private vehicle and 78.5% by Ambulance, for injuries and blunt trauma respectively).7. As regards the distribution of injuries by body region, first found the group with limbs injuries in percentage 50.26% (1179), followed by head injuries at a rate of 42.50% (997), chest injuries are the 19,39% (445), the cervical lesions in 14.71% (345), the abdomen injuries to 8,91% (209) and pelvic lesions in 7.67% (180).8. The majority of injuries classified as dull with rate of 96.5%, while penetrating injuries reach to 35%, expressed as proportions % of all injured. The same calculation is made in reference to the type of trauma, wherein the wound (open rupturing trauma) on excelled (29.4%), followed by abrasion (15.8%), all fractures types (7.2%) and finally the ecchymoses (3.5%). 9. According to the Injury Scale – an anatomical marking system - AIS (Abbreviated Injury Scale), by all examined, light injury showed the wounded in approximately 71.23% (1.671 / 2.346), while the heavier injury scale (AIS Score 4, 5 ) occurred at a rate of 17.77% (417/2346). Six wounded by 2.346, found dead in the ED at a rate 0.25%.10. Since the implementation of AIS systems, GCS (Glasgow Coma Scale) to every wounded and applying the international scales RTS (Revised Trauma Score) and ISS (International Severity Score) only for blunt trauma, were evaluated mainly the trauma severity and the probability of survival, while found small mortality rate in the ED.11. There was no record and Pre-hospital action data at the whole sample.12. The first place in the evaluation and treatment of the injured is the General Surgeon. Implemented all the actions based on the ATLS (Advanced Trauma Life Support) and the second estimate. In 23% of the sample was an evaluation by several specialists of other specialties.13. In the ED of University Hospital Alexandroypolis took place all necessary laboratory tests, radiological assessment, and specialized tests such as angiograms, embolism, etc., resulting in the rapid diagnosis and treatment.14. After the necessary laboratory and diagnostic work, the most important data on the outcome of patients show that 1.670 (83%) left the hospital. By blunt trauma 164/335 (49%) admitted to a Clinic or to Intensive Care Unit of the Hospital. The majority of the injured - trauma patient enrolled in the Department of Surgery, followed by the Pediatric Surgery. In ED reported 2 of 2.346 deaths, rate of just 0.085%.15. The average hospitalization of the patients in Clinics was 2.9 days (R. 1,8 days), while the trauma patient including the I.C.U. was 14 days. From the above detailed breakdown of the frequency, type, severity and progression of the wound in Tertiary Hospital notes the need for better organization of Prehospital Care and N.C.E.A. (National Centre for Emergency Assistance of Greece). Ιt also demonstrates the need for better data recording at ED, and possibly the establishment, organization of trauma team, so as to allow faster and more effective treatment of the wounded.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σκοπός της παρούσας πιλοτικής εργασίας είναι η μελέτη της συχνότητας, του είδους, της βαρύτητας και της εξέλιξης του τραύματος στο 3οβάθμιο Νοσοκομείο. Υλικό – Μέθοδος Μελετήθηκαν 2.346 περιστατικά τραύματος, που αντιμετωπίστηκαν στα ΤΕΠ του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης το χρονικό διάστημα Φεβρουάριος – Ιούλιος 2006. Μελετήθηκαν, αφού διαχωρίστηκαν σε δύο ομάδες – τραυματίες και πολυτραυματίες:1.Τα δημογραφικά στοιχεία του ασθενούς2.Τα αίτια ατυχήματος3.Ο χρόνος άφιξης στα ΤΕΠ4.Η κατανομή των κακώσεων ανά περιοχή σώματος 5.Το είδος του τραύματος6.Οι ενέργειες στα ΤΕΠ και7.Η έκβαση και η εξέλιξη των ασθενών τραυματιών Η μεθοδολογική προσέγγιση που επιλέχτηκε για την έρευνα είναι περιγραφική στατιστική με ποσοτική, αλλά και ποιοτική έρευνα. ΑποτελέσματαΔιαπιστώθηκαν τα κάτωθι:1.Οι άντρες με ποσοστό 62% (1458/2346) υπερτερούν σε επισκεψιμότητα στα ΤΕΠ μετά από τραυματισμό, έναντι των γυναικών.2.Η ηλικιακή ομάδα 20 έως 30 ετών, υπερτερεί όλων των άλλων ομάδων με ποσοστό προσελεύσεων 19%, ακολουθουμένη από την ομάδα των βρεφών και των παιδιών από 0 έως 10 ετών με ποσοστό περίπου 18% . [Γράφημα 1., σελ.92]3.Η Αλεξανδρούπολη και ο ευρύτερος Ν. Έβρου αποτελούν τον τόπο διαμονής των περισσότερων τραυματιών – ποσοστό 61% - , ακολουθείται από το Ν. Ροδόπης, το Ν. Ξάνθης και τη Σαμοθράκη.4.Οι πτώσεις αποτελούν την πρώτη αιτία τραύματος με ποσοστό 62,2%, ακολουθούν τα εργατικά ατυχήματα, πλήξεις, κ.λ.π.( άλλα αίτια) με ποσοστό 16,8%, και σαν τρίτη αιτία ακολουθούν τα τροχαία ατυχήματα με ποσοστό 11,5%. [Πίνακας 3., σελ. 95]5.Όσο αφορά το χρονικό διάστημα προσέλευσης των τραυματιών στα ΤΕΠ από Φεβρουάριο ως Ιούνιο του 2006, παρατηρείται μία αυξητική τάση τους καλοκαιρινούς μήνες στατιστικά μη σημαντική. [Πίνακας 5., σελ. 100]6.Τόσο για το σύνολο των τραυματιών, όσο και ειδικότερα για πολυτραυματίες, το μέσο διακομιδής στα ΤΕΠ ήταν σε μεγαλύτερο ποσοστό με το ΙΧ και σε λιγότερο ποσοστό το ΕΚΑΒ/ Ασθενοφόρο (ποσοστά 95,65% με ΙΧ και 78,5% με ΕΚΑΒ/Ασθενοφόρο, για τραυματίες και πολυτραυματίες αντίστοιχα).7.Όσο αφορά την κατανομή κακώσεων ανά περιοχή σώματος, πρώτη ανευρίσκεται η ομάδα με κακώσεις άκρων σε ποσοστό 50,26% (1179), ακολουθούν οι κακώσεις κεφαλής σε ποσοστό 42,50% (997), οι κακώσεις θώρακος στο 19,39% (445), οι κακώσεις τραχήλου στο 14,71% (345), οι κακώσεις κοιλιάς στο 8,91% (209) και οι κακώσεις λεκάνης στο 7,67% (180). 8.H πλειονότητα των κακώσεων χαρακτηρίζονται ως αμβλείες με ποσοστό 96,5%, ενώ οι φτάνουν διατιτραίνουσες στο 35%, υπολογιζόμενα σε αναλογίες % επί του συνόλου τραυματιών. Ο ίδιος υπολογισμός γίνεται αναφορικά και με το είδος των τραυμάτων, όπου υπερείχαν τα θλαστικά τραύματα (29,4%), ακολουθούμενα από τις εκδορές (15,8%), τα κατάγματα κάθε είδους (7,2%) και τέλος οι εκχυμώσεις (3,5%).9.Σύμφωνα με την Κλίμακα Τραυμάτων - ανατομικό σύστημα βαθμολόγησης- AIS (Abbreviated Injury Scale), από το σύνολο των προσερχομένων ελαφρύ τραυματισμό εμφάνισαν οι τραυματίες σε ποσοστό περίπου 71,23% (1.671/2.346), ενώ βαρύτατος τραυματισμός κλίμακας (AIS Score 4, 5) παρουσιάστηκε σε ποσοστό 17,77% (417/2.346). Νεκροί διαπιστώθηκαν στα ΤΕΠ 6/2.346 τραυματίες, ποσοστό 0,25%.10.Από την εφαρμογή των συστημάτων AIS, GCS (Glasgow Coma Scale) σε όλους τους τραυματίες και τις διεθνείς Κλίμακες RTS (Revised Trauma Score) και ISS (International Severity Score) μόνο για τους πολυτραυματίες, αξιολογήθηκαν κυρίως η βαρύτητα τραυματισμού και η πιθανότητα επιβίωσης του τραυματία, ενώ διαπιστώθηκε μικρό ποσοστό θνησιμότητας στο ΤΕΠ.11.Δεν υπήρξε καταγραφή στο δείγμα και στοιχεία ενεργειών προνοσοκομειακά.12.Τον κύριο λόγο στην αξιολόγηση και αντιμετώπιση των τραυματιών έχει ο Γενικός Χειρουργός. Εφαρμόστηκαν όλες οι ενέργειες με βάση το ATLS (Advanced Trauma Life Support) και η δεύτερη εκτίμηση. Στο 23% του δείγματος έγινε εκτίμηση από περισσότερους του ενός ειδικούς ιατρούς άλλων ειδικοτήτων.13.Στο ΤΕΠ /Π.Γ.Ν.Α. συντελέστηκαν όλες οι απαραίτητες εργαστηριακές εξετάσεις, απεικονιστικός έλεγχος, καθώς και εξειδικευμένες εξετάσεις, όπως αγγειογραφίες, εμβολισμοί, κ.λ.π., με αποτέλεσμα την γρήγορη διάγνωση και αντιμετώπιση.14.Μετά από τον απαραίτητο εργαστηριακό και παρακλινικό έλεγχο, τα σημαντικότερα δεδομένα ως προς την έκβαση των ασθενών δείχνουν ότι οι 1.670 (83%) εξήλθαν του Νοσοκομείου. Από τους πολυτραυματίες 164/335 (49%) εισήχθησαν σε Κλινική ή στη Μ.Ε.Θ. Η πλειονότητα των τραυματιών – πολυτραυματιών εισήχθησαν στη Χειρουργική Κλινική, ακολουθούμενη από την Παιδοχειρουργική. Στο ΤΕΠ αναφέρθηκαν 2/2.346 θάνατοι, ποσοστό μόλις 0,085%.15.Ο μέσος χρόνος νοσηλείας των τραυματιών στις Κλινικές ήταν 2,9 ημέρες (R. 1,8 ημ,), ενώ των πολυτραυματιών συμπεριλαμβανομένου και τις Μ.Ε.Θ. σε 14 ημέρες.Από την ανωτέρω αναλυτική καταγραφή της συχνότητας, του είδους, της βαρύτητας και της εξέλιξης του τραύματος σε Τριτοβάθμιο Νοσοκομείο διαπιστώνεται η αναγκαιότητα καλύτερης οργάνωσης της Προνοσοκομειακής Φροντίδας και του Ε.Κ.Α.Β.. Επίσης καταδεικνύει η ανάγκη καλύτερης καταγραφής δεδομένων στο Τ.Ε.Π., πιθανής δε και ίδρυσης, οργάνωσης ομάδας τραύματος, έτσι ώστε να είναι δυνατή η ταχύτερη και αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των τραυματιών.

Trauma, type
Trauma, causes
Trauma, severity
Trauma, progression
Tertiary hospital
Αντιμετώπιση τραύματος
Τριτοβάθμιο Νοσοκομείο
Έκβαση
Αντιμετωπιση πολυτραυματια

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Greek

2015


Democritus University of Thrace (DUTH)
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)