Ιστική μελέτη των μορίων κυτταρικής πρόσκλησης στις αλλοιώσεις του προστάτη αδένα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
The histological expression of the cell adhesion molecules in the lesions of the prostate gland
Ιστική μελέτη των μορίων κυτταρικής πρόσκλησης στις αλλοιώσεις του προστάτη αδένα

Λάζαρη, Παρασκευή
Lazari, Paraskevi

CD44s, E-cadherin, and β-catenin are “cell adhesion molecules” (CAMs) and appear to influence organ development, inflammation, cancer invasion and metastasis. We studied the expression of these CAMs in prostatic adenocarcinoma (PCa), high grade prostatic intraepithelial neoplasia (HGPIN) and nodular adenomatous hyperplasia (NH). One hundred thirty-five paraffin blocks of radical prostatectomy specimens were assessed. CAMs were determined by immunohistochemistry. All sections included PCa, HGPIN and NH. The expression was semiquantitatively evaluated in three scores (1+, 2+, 3+). The markers’ immunopositivity was statistically investigated with Gleason score and TNM stage. CD44s had score 3+ in 41.5%, 46.7% and 37.8% of areas with NH, HGPIN and PCa, respectively. E-cadherin immunostaining was highly detected in 71.1%, 78.5% and 63.0% of NH, HGPIN and PCa areas while β-catenin score 3+ was exclusively membranous in 80.7% of NH and nuclear / cytoplasmic in 70.4% and 48.9% of HGPIN and PCa areas. No marker related to Gleason score (p=0.352). CD44s and E-cadherin expression was inversely associated with TNM stage (p=0.021 and p=0.042 respectively); no such an association was observed for β-catenin (p=0.556).CD44s and E-cadherin decreased expression is probably associated with invasive potential of prostate cancer. β-catenin staining pattern in neoplastic lesions, either preinvasive or invasive, differs from that in non-neoplastic prostate lesions.
Τα CD44s, Ε–καντχερίνη και β-κατενίνη είναι «μόρια κυτταρικής προσκόλλησης (CAMs) και φαίνεται να επηρεάζουν στην ανάπτυξη των οργάνων, φλεγμονή, εισβολή καρκίνου και μετάσταση. Μελετήσαμε την έκφραση αυτών των CAMs σε προστατικό αδενοκαρκίνωμα (PCA), υψηλού βαθμού προστατική ενδοεπιθηλιακή νεοπλασία (HGPIN) και οζώδης αδενωματώδη υπερπλασία (ΝΗ).Εκατόν τριάντα πέντε μπλοκ παραφίνης ριζικής προστατεκτομής αξιολογήθηκαν. Τα CAMs προσδιορίσθηκαν με ανοσοϊστοχημεία. Όλες οι ιστολογικές τομές περιλαμβάνουν pCa, HGPIN και ΝΗ. Η έκφραση ημιποσοτικά αξιολογήθηκε σε τρεις βαθμολογίες (1+, 2+, 3+). Η ανοσοϊστοχημική έκφραση των δεικτών διερευνήθηκε στατιστικά και συσχετίστηκε με Gleason score και ΤΝΜ στάδιο.To CD44s εκφράστηκε 3+ σε ποσοστό 41,5%, 46,7% και 37,8% στις περιοχές με ΝΗ, HGPIN και αδενοκαρκίνωμα του προστάτη αδένα, αντίστοιχα. Η E-cadherin ανοσοϊστοχημικά ιδιαίτερα ανιχνεύθηκε στο 71,1%, 78,5% και 63,0% της NH, HGPIN και pCa περιοχές, ενώ η β-κατενίνη εκφράστηκε μεμβρανικά 3+ σε ποσοστό 80,7% των ΝΗ και πυρηνικά/κυτταροπλασματικά σε ποσοστό 70,4% και 48,9% των HGPIN και PCa περιοχών αντίστοιχα. Κανένας δείκτης δεν συσχετίζεται με Gleason score (p=0,352).Η έκφραση των CD44s και Ε-καντχερίνης έχει σχέση αντίστροφα με το στάδιο ΤΝΜ (ρ=0,021 και ρ=0,042 αντίστοιχα), ενώ δεν παρατηρήθηκε για την β-κατενίνη (ρ=0,556).Η ελαττωμένη έκφραση των CD44s και Ε-καντχερίνης πιθανώς σχετίζεται με το δυναμικό του αδενοκαρκινώματος της ριζικής προστατεκτομής και η έκφραση της β-κατενίνης σε νεοπλασματικές αλλοιώσεις, είτε προκαρκινωματώδεις ή καρκινωματώδεις, διαφέρει από ότι σε μη-νεοπλασματικές αλλοιώσεις του προστάτη αδένα.

Immunohistochemistry
β-catenin
Μόρια κυτταρικής προσκόλλησης
Αλλοιώσεις προστάτη αδένα
Ιστική μελέτη
CD44s
E-cadherin
Prostate

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Ελληνική γλώσσα

2015


National and Kapodistrian University of Athens
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.