Η πρώιμη υιοθέτηση των Δ.Λ.Π.: η περίπτωση των μικρών και μεσαίου μεγέθους ελληνικών επιχειρήσεων

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΗ πρώιμη υιοθέτηση των Δ.Λ.Π.: η περίπτωση των μικρών και μεσαίου μεγέθους ελληνικών επιχειρήσεων

Φλωρόπουλος, Ιορδάνης Ν.

Η εργασία αυτή έχει ως βασικό σκοπό τη διερεύνηση του επιπέδου ετοιμότητας και γνώσης ή εξοικείωσης των λογιστών στην εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (Δ.Λ.Π.) στις μικρές και μεσαίου μεγέθους ελληνικές επιχειρήσεις. Η ερευνά μας πραγματοποιήθηκε με την αποστολή ενός ερωτηματολογίου στους λογιστές των επιχειρήσεων. Χρησιμοποιώντας το τεστ ανεξαρτησίας x² (p < 0,05)˙ η ανάλυση έδειξε ότι: (α) το επίπεδο ετοιμότητας για την εφαρμογή των Δ.Λ.Π. δεν ήταν ανεξάρτητο από την κατάταξη της επιχείρησης σε εισηγμένη ή μη εταιρία, (β) το επίπεδο ετοιμότητας για την εφαρμογή των Δ.Λ.Π. από τους λογιστές δεν ήταν ανεξάρτητο από το μέγεθος της επιχείρησης, (γ) το επίπεδο ετοιμότητας για την εφαρμογή των Δ.Λ.Π. δεν ήταν ανεξάρτητο από τον κλάδο δραστηριότητας της επιχείρησης, (δ) το επίπεδο μόρφωσης των λογιστών δεν ήταν ανεξάρτητο από το μέγεθος της επιχείρησης, (ε) τα χρόνια επαγγελματικής προϋπηρεσίας δεν ήταν ανεξάρτητα από το μέγεθος της επιχείρησης. Αντίθετα, δεν παρατηρήθηκε καμία συνάφεια στην κατάταξη της επιχείρησης σε εισηγμένη ή μη και στο επίπεδο γνώσης ή εξοικείωσης των λογιστών για την εφαρμογή των Δ.Λ.Π.

Text

Εναρμόνιση
Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
Ελλάδα
Αποκάλυψη Πληροφοριών
Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Δ.Λ.Π.)
Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις


Ελληνική γλώσσα

2006
2009-11-09T11:11:41Z


Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.