e-Governance in public organization management. The case of Greece within the scope of European Union.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΗλεκτρονική διακυβέρνηση στη διοίκηση και οργάνωση δημοσίων οργανισμών. Η περίπτωση της Ελλάδας στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
e-Governance in public organization management. The case of Greece within the scope of European Union.

Καραβασίλης, Ιωάννης

Σαΐτης, Χρίστος Αθ.
Αναγνωστοπούλου, Δέσποινα
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών. (ΔΕΣ-πρώην ΔΕΟΠΣ)
Βούζας, Φώτιος
Σκιαδάς, Δημήτριος Β.
Δαγδιλέλης, Βασίλειος
Βαλκάνος, Ευθύμιος Ι.
Ζαφειρόπουλος, Κώστας

Το έντονο ενδιαφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ηλεκτρονική Διακυβέρνηση τις τελευταίες δεκαετίες, αποτυπώνεται αδρά µε την ανάπτυξη πολιτικών και προγραµµάτων που στοχεύουν στην αύξηση της παραγωγικότητας, στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των πολιτών, στην αποτελεσµατικότητα και αποδοτικότητα των Δηµοσίων υπηρεσιών και στη συµµετοχή των πολιτών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Η Διατριβή καταγράφει συστηµατικά και για πρώτη φορά, τόσο την πορεία της Ευρώπης, όσο και την πορεία της Ελλάδας προς την ηλεκτρονική Διακυβέρνηση µέσα από τις πολιτικές, προγράµµατα και µέτρα που αναπτύχθηκαν. Η Ελλάδα εξακολουθεί να υπολείπεται των άλλων κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ετοιµότητα για ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και ο προσδοκώµενος µετασχηµατισµός της Δηµόσιας Διοίκησης, που θα προέκυπτε από την υιοθέτηση της ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, δεν έχει επιτευχθεί. Επιχειρώντας να δώσει διέξοδο στο πρόβληµα αυτό, η Διατριβή προτείνει µία προσέγγιση που επικεντρώνεται στο επίπεδο του Δηµοσίου Οργανισµού µέσα από τη φιλοσοφία του Νέου Δηµόσιου Μάνατζµεντ, την εφαρµογή της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας και τα εργαλεία µέτρησής της, το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης και τα συστήµατα ποιότητας 180. Η εφαρµογή των ανωτέρω από το Δηµόσιο Οργανισµό ή Υπηρεσία επιβάλλει ως αυτονόητη προϋπόθεση την αναζήτηση και εντοπισµό των αναγκών-προσδοκιών των πελατών-πολιτών του/της, ώστε ο επιζητούμενος µμετασχηματισμός που θα προκύψει να είναι επιτυχής. Στην κατεύθυνση αυτή, η Διατριβή προτείνει ένα ολοκληρωµένο θεωρητικό πλαίσιο για τον προσδιορισµό των καθοριστικών παραγόντων που επηρεάζουν την υιοθέτηση των υπηρεσιών ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης από τους πολίτες-πελάτες των Δηµοσίων οργανισµών. Τέλος, µε πεδίο εφαρµογής τη Δηµόσια εκπαίδευση και µε τη χρήση ενός Μοντέλου Δοµικών Εξισώσεων εντοπίζει τους παράγοντες, που επηρεάζουν την υιοθέτηση των υπηρεσιών ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης από τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι και αποτελούν τους 'εσωτερικούς πελάτες Δηµοσίων εκπαιδευτικών οργανισµών. Το επικυρωμένο Μοντέλο που προτείνεται αναµένεται να αποτελέσει τη βάση διερεύνησης των παραγόντων που επηρεάζουν την υιοθέτηση των υπηρεσιών ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης από τους πολίτες πελάτες οργανισµών του ευρύτερου Δηµοσίου τοµέα µε την προσθήκη κατάλληλων δοµικών µεταβλητών.
013/2012
Η βιβλιοθήκη διαθέτει αντίτυπο της διατριβής σε έντυπη μορφή.
European Union's vivid interest for e-Governance during the last decades is grossly depicted in the development of policies and programs aiming at increasing productivity, improving the citizens' life quality, the effectiveness and performance of public services and the citizens' participation in the decision making process. The Thesis records systematically and for the first time, both Europe's and Greece's course towards e-Governance through the policies, programs and actions that were developed. Greece still falls behind the other state-members of the European Union in terms of readiness for e-Governance and the anticipated transformation of Public Administration which would arise by adopting e-Governance, has not been accomplished. In an attempt to provide a way out to this problem, the Thesis suggests an approach which focuses on the Public Organization level through the philosophy of New Public Management, the application of Total Quality Management and assessment tools, the Common Assessment Framework and the IS0 quality systems. The application of the above by a Public Organization or Service sets as a prerequisite the seeking and identification of the needs-expectations of the citizens-customers in order for the desired transformation to be successful. Το this direction, the Thesis proposes an integrated theoretical framework for the determination of the decisive factors that affect the adoption of e-Governance services by the citizens - customers of Public Organizations. Finally, with application field that of Public Education and by using Structural Equation Modeling, it identifies the factors that affect the adoption of e-Governance services by the teachers who are the 'internal clients' of Public education organizations. The proposed Validated Model is excepted [i.e. expected] to become the basis of investigating the factors that affect the adoption of e-Governance services by the citizens-customers of the wider Public sector by adding appropriate constructs.
Διατριβή (Διδακτορική)--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2012.
Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές αναφορές (σ. 561-621).

Electronic Thesis or Dissertation
Text

Public organization reform
Κοινό πλαίσιο αξιολόγησης (Κ.Π.Α.)
Μετασχηματισμός δημοσίου οργανισμού
e-Government
Structural equation modeling
Εκπαίδευση
Διοίκηση ολικής ποιότητας (Δ.Ο.Π.)
Νέο δημόσιο μάνατζμεντ (Ν.Δ.Μ.)
Δημόσια διοίκηση
Ηλεκτρονική κυβέρνηση
Συστήματα ποιότητας ISO
Common assessment framework (C.A.F.)
ISO quality management
Μοντέλα δομικών εξισώσεων
e-Governance
Ηλεκτρονική διακυβέρνηση
Education
Public management
New public management (N.P.M.)
Total quality management (T.Q.M.)

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (EL)
University of Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2012-09-07T11:05:44Z
2012


Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών.

Ελλάδα*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.