Η συμβολή του Εκπαιδευτικού Δράματος στην επαγγελματική, προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΗ συμβολή του Εκπαιδευτικού Δράματος στην επαγγελματική, προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα.

Ζουρνά, Χριστίνα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής
Παπαβασιλείου-Αλεξίου, Ιωάννα

The main purpose of this empirical qualitative study was to examine the perceptions of secondary teachers on the contribution of Educational Drama in their professional, personal and social development. The qualitative material was gathered firstly, in a focus group, where several key issues emerged and the main axes were clarified, axes on which the pilot interview guide was based; secondly, in focused in-depth interviews of teachers who met Educational Drama as lifelong learners and have adopted it as a teaching method in practice. The findings showed that most participants believe that Educational Drama has been decisive for their professional, personal and social development since the day they experienced it, regarding it as an important method in their teaching practice, as an essential tool in achieving the teaching objectives, as an innovative, holistic, experiential, educational, artistic, and interdisciplinary approach suitable for all levels of formal education, including teacher training and adult education. They also assert that their involvement with Educational Drama reinforced their belief in the necessity of lifelong learning, strengthened both their role as educators and their professional identity, helped them develop skills, cooperation and effective interaction in and out of school environment, contributed to self-awareness and social awakening, and finally, benefited them as personalities in general. Following the constructivist frame of the social construction of learning, consistent with the latest theories of situated and authentic learning, as well as those of change and communication, Educational Drama is being proposed by the participants to be introduced as a method of approaching the curriculum at all levels in formal education, contributing to a human-centered school, open to the 21st century society, a place for learning, development, and creativity.
Βασικός σκοπός αυτής της εμπειρικής ποιοτικής έρευνας ήταν να μελετήσει τις αντιλήψεις εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σχετικά με τη συμβολή του Εκπαιδευτικού Δράματος στην επαγγελματική, προσωπική και κοινωνική τους ανάπτυξη. Το ποιοτικό υλικό συγκεντρώθηκε αρχικά με ομάδα εστίασης, όπου αναδύθηκαν αρκετά σημαντικά θέματα και διευκρινίστηκαν οι βασικοί άξονες πάνω στους οποίους διαμορφώθηκε ο πιλοτικός οδηγός συνέντευξης και στη συνέχεια, με εστιασμένες συνεντεύξεις σε βάθος, εκπαιδευτικών που γνώρισαν το Εκπαιδευτικό Δράμα ως μαθητευόμενοι και το έχουν υιοθετήσει ως διδακτική μέθοδο στην πράξη. Τα ευρήματα έδειξαν ότι οι περισσότεροι συμμετέχοντες θεωρούν το Εκπαιδευτικό Δράμα καθοριστικό για την επαγγελματική, προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη που βίωσαν από τότε που το γνώρισαν, χαρακτηρίζοντάς το σημαντικό εργαλείο στη διδακτική τους πρακτική, ουσιαστικό βοήθημα στην επίτευξη των στόχων της διδασκαλίας, μία μέθοδο καινοτόμα, ολιστική, βιωματική, παιδαγωγική, καλλιτεχνική, διεπιστημονική, μια προσέγγιση κατάλληλη για όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης εκπαιδευτών και εκπαίδευσης ενηλίκων. Θεωρούν ότι η ενασχόλησή τους με το Εκπαιδευτικό Δράμα ενίσχυσε την πίστη τους στην αναγκαιότητα της διά βίου μάθησης, ενδυνάμωσε το ρόλο τους ως εκπαιδευτικών, ισχυροποίησε την επαγγελματική τους ταυτότητα, τους βοήθησε να αναπτύξουν δεξιότητες, συνεργασίες και ουσιαστική αλληλεπίδραση μέσα και έξω από το σχολικό χώρο, συνέβαλε στην αυτογνωσία τους, στη γενικότερη ωφέλειά τους ως προσωπικοτήτων και στην κοινωνική τους αφύπνιση. Υπακούοντας στο κονστρουκτιβιστικό πλαίσιο κοινωνικής κατασκευής της μάθησης, σύμφωνο προς τις σύγχρονες θεωρίες εγκαθιδρυμένης γνώσης, αυθεντικής μάθησης, αλλαγής και επικοινωνίας, το Εκπαιδευτικό Δράμα προτείνεται από τους συμμετέχοντες να εισαχθεί ως μέθοδος προσέγγισης του Αναλυτικού Προγράμματος στην τυπική εκπαίδευση όλων των βαθμίδων, με στόχο να συμβάλει στη δημιουργία ενός ανθρωπιστικού σχολείου, ανοικτού στην κοινωνία του 21ου αιώνα, ένα χώρο μάθησης, ανάπτυξης, δημιουργίας.
Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2012.

Electronic Thesis or Dissertation
Text

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών
Professional development of secondary teachers
Εκπαιδευτικό δράμα
Εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Educational drama
Ομαδοσυνεργατική βιωματική μέθοδος

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (EL)
University of Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2012
2012-10-05T09:51:19Z


Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.