δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΠράσινη διαχείριση έργου.

Σάγγου, Άννα

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων
Βλάχος, Δημήτριος

Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως θέμα την περιγραφή ενός νέου πεδίου της Διαχείρισης Έργου, την Πράσινη Διαχείριση Έργου. Η εργασία αποτελείται από πέντε κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο μέσω βιβλιογραφικής ανασκόπησης περιγράφεται ο ορισμός της έννοιας της αειφορίας και της αειφόρου ανάπτυξης, επιχειρείται η σύνδεση των συγκεκριμένων εννοιών με τον τομέα της διαχείρισης έργου καθώς και η εξέλιξη της ενσωμάτωσης τους στη διαχείριση έργου. Επιπλέον αποτυπώνονται τα σημαντικότερα πλαίσια- εργαλεία που προτάθηκαν ώστε να αποτελέσουν οδηγό των υπευθύνων έργων για την ενσωμάτωση της αειφορίας στη διαχείριση έργου αλλά και για την αξιολόγηση του βαθμού της εν λόγω ενσωμάτωσης. Στο δεύτερο κεφάλαιο περιγράφεται η ανάπτυξη του πεδίου της Πράσινης Διαχείρισης Έργου και ορίζεται η έννοια της «πρασινότητας» , η οποία αποτελεί θεμελιώδη παράγοντα της Πράσινης Διαχείρισης Έργου. Το τρίτο κεφάλαιο αφορά τους τρόπους ενσωμάτωσης της έννοιας της «πρασινότητας» από τον υπεύθυνο έργου στα στάδια του κύκλου ζωής του έργου ενώ στο τέταρτο κεφάλαιο περιγράφεται η μελέτη περίπτωσης ενός πράσινου έργου, ενός πράσινου σχολείου ξένων γλωσσών. Η μελέτη του συγκεκριμένου έργου περιλαμβάνει το τεχνικό δελτίο έργου και την ανάλυση έργου με στόχο την εφαρμογή των αρχών της Πράσινης Διαχείρισης Έργου που περιγράφηκαν στη θεωρία. Το πέμπτο και τελευταίο κεφάλαιο παραθέτει τα συμπεράσματα που προκύπτουν από τη διπλωματική εργασία.
Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2012.

Electronic Thesis or Dissertation
Text

Αειφορία
Πράσινη διαχείριση έργου
Πρασινότητα

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (EL)
University of Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2012
2012-10-08T18:10:44Z


Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.