Καταγραφή των απόψεων των φιλολόγων για ζητήματα γραμματισμού.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΚαταγραφή των απόψεων των φιλολόγων για ζητήματα γραμματισμού.

Παππάς, Μιχάλης

Γρίβα, Έλενα
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Σπουδές στις Γλώσσες & τον Πολιτισμό των Χωρών της Ν.Α. Ευρώπης

Ο σκοπός της εργασίας είναι η καταγραφή των απόψεων των φιλολόγων για ζητήματα γραμματισμού. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν τριάντα τρεις φιλόλογοι εκπαιδευτικοί οι οποίοι υπηρετούν σε σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην πόλη της Κοζάνης. Για την καταγραφή των απόψεων χρησιμοποιήθηκε, ως βασικό μεθοδολογικό εργαλείο, η ημιδομημένη συνέντευξη. Οι βασικοί θεματικοί άξονες γύρω από τους οποίους περιστράφηκε η συνέντευξη, σχετίζονται με τον εννοιολογικό προσδιορισμό του γραμματισμού, τις δι-δακτικές πρακτικές του, την αξιολόγηση της διδασκαλίας του και την επιμόρφωση των φιλο-λόγων για σχετικά ζητήματα. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι υπάρχει σύγχυση στο άκουσμα του όρου «γραμματισμός», αλλά μετά από διάφορες διευκρινήσεις, έγινε μια προσπάθεια, άλλες φορές επιτυχημένη, άλλες όχι, αποσαφήνισης του όρου, ενώ υπήρξε ι-διαίτερη δυσκολία στον διαχωρισμό του κριτικού από άλλους τύπους γραμματισμού. Σχετικά με τις διδακτικές πρακτικές, οι εκπαιδευτικοί δήλωσαν πως αξιοποιούν διάφορα κείμενα, ε-κτός σχολικού εγχειριδίου, προκειμένου να πετύχουν τους διδακτικούς τους στόχους, τονίζο-ντας τη διδακτική και παιδαγωγική αξία των ΤΠΕ στη διδασκαλία του γλωσσικού μαθήματος. Επεσήμαναν τη θετική τους στάση στις νέες μορφές αξιολόγησης εκφράζοντας βέβαια τις επιφυλάξεις τους, και αποφάνθηκαν στο σύνολό τους για την αναγκαιότητα της επιμόρφωσης σε θέματα γραμματισμού αφού εντάσσεται στο πρόγραμμα σπουδών του Νέου Σχολείου. Τέλος, οι απαντήσεις των εκπαιδευτικών αναλύθηκαν κριτικά, προκειμένου να φανεί ο βαθμός βεβαιότητας και να διαπιστωθεί το είδος της επιστημικής τροπικότητας που κυριαρχεί στα λεγόμενα τους.
Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2014.

Electronic Thesis or Dissertation
Text

Φιλόλογοι
Διδακτικές πρακτικές
Γραμματισμός
Κριτικός γραμματισμός

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (EL)
University of Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2014-05-19T13:10:13Z
2014


Πανεπιστήμιο Μακεδονίας*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.