Εσωτερικοί και εξωτερικοί μηχανισμοί εταιρικού ελέγχου: κριτική διερεύνηση του ρόλου του Διοικητικού Συμβουλίου, της αγοράς για τον εταιρικό έλεγχο και των μηχανισμών άμυνας κατά των εξαγορών στα πλαίσια της διεθνούς βιβλιογραφίας.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΕσωτερικοί και εξωτερικοί μηχανισμοί εταιρικού ελέγχου: κριτική διερεύνηση του ρόλου του Διοικητικού Συμβουλίου, της αγοράς για τον εταιρικό έλεγχο και των μηχανισμών άμυνας κατά των εξαγορών στα πλαίσια της διεθνούς βιβλιογραφίας.

Παπαδόπουλος, Δημήτριος Λ.
Καστελιανού, Αφροδίτη

Η παρούσα εργασία βασίζεται κατά το μεγαλύτερο μέρος στη Διπλωματική Εργασία της κ. Αφροδίτης Καστελιανού με τίτλο "Εσωτερικοί και Εξωτερικοί Μηχανισμοί Επιχειρητικού Ελέγχου: ο ρόλος του Διοικητικού Συμβουλίου, η αγορά για τον εταιρικό έλεγχο και Μηχανισμοί Άμυνας κατά των εξαγορών", Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη 2006, και εκπονήθηκε για τη λήψη του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων.
Βιβλιογραφία: σ. 385-391.
I. Εισαγωγικά σχόλια και περιγραφή της δομής της παρούσας εργασίας -- II. To Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ως μηχανισμός εσωτερικού εταιρικού ελέγχου: βασικές αρμοδιότητες, διαθέσιμοι μηχανισμοί ελέγχου και αποτελεσματικότητα του Δ.Σ. -- ΙΙΙ. Η αγορά για τον εταιρικό έλεγχο, μηχανισμοί εξωτερικού εταιρικού ελέγχου και ο ρόλος των συγχωνεύσεων/εξαγορών -- IV. Τύποι στρατηγικών ανάληψης του ελέγχου/εξαγοράς μιας εταιρίας-στόχου, ή επίδραση των χαρακτηριστικών του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής της εταιρείας και ο ρόλος της διευθυντικής ιδιοκτησίας στην διαδικασία ανάληψης του ελέγχου/εξαγοράς της -- V. Οι μηχανισμοί άμυνας των διευθυντικών στελεχών απέναντι στις προσπάθειες ανάληψης του ελέγχου/εξαγοράς της εταιρείας-στόχου -- VI. Συμπερασματικά σχόλια και προτάσεις για περαιτέρω διερεύνηση του θέματος.
Αφροδίτη Καστελιανού; Δημήτριος Λ. Παπαδόπουλος

Article
Text

Εσωτερικοί και εξωτερικοί μηχανισμοί εταιρικού ελέγχου
Αγορά για τον εταιρικό έλεγχο
Poison pills
Golden parachutes
Συγχωνεύσεις
Greenmail
Διοικητικό Συμβούλιο
Εξαγορές
Διευθυντική ιδιοκτησία

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (EL)
University of Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2007
2014-12-02T20:26:01Z


Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.