Μέθοδοι προσδιορισμού και επιλογής των δεικτών-κλειδιά επίδοσης της επιχείρησης στον πίνακα ισορροπημένης στοχοθεσίας: κριτική διερεύνηση.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΜέθοδοι προσδιορισμού και επιλογής των δεικτών-κλειδιά επίδοσης της επιχείρησης στον πίνακα ισορροπημένης στοχοθεσίας: κριτική διερεύνηση.

Παπαδόπουλος, Δημήτριος Λ.
Καρρά, Ελένη

Περιλαμβάνει πίνακες και σχήματα.
Η παρούσα εργασία είναι βελτιωμένη εκδοχή της εργασίας με τον ίδιο τίτλο που παρουσιάστηκε στο 2ο Ετήσιο Συνέδριο Επιστημόνων Χρηματοοικονομικής και Λογιστικής στην Αθήνα στις 8 Νοεμβρίου του έτους 2003.
Ελένη Δ. Καρρά; Δημήτριος Λ. Παπαδόπουλος
Βιβλιογραφία: σ. 322-324.
Περίληψη -- I. Εισαγωγικές παρατηρήσεις και ο σκοπός της εργασίας -- II. Πίνακας ισορροπημένης στοχοθεσίας: ορισμός, οι τέσσερις επιμέρους πτυχές επίδοσης του Πίνακα, οι συσχετισμοί και οι αλληλεπιδράσεις τους και τα πλεονεκτήματα της εφαρμογής του -- III. Μέθοδοι προσδιορισμού των δεικτών-κλειδιά επίδοσης της επιχείρησης -- IV. Η εφαρμογή της διαδικασίας αναλυτικής ιεράρχησης για την επιλογή των βασικών δεικτών-κλειδιά επίδοσης και τον καθορισμό των στατιστικών τους βαρών -- V. Προϋποθέσεις για τον επιτυχή προσδιορισμό και επιλογή των δεικτών-κλειδιά στον πίνακα ισορροπημένης στοχοθεσίας -- VI. Συμπεράσματα και περαιτέρω διερεύνηση του θέματος -- Βιβλιογραφία.

Article
Text

Performance standards
Πρότυπα απόδοσης
Balanced scorecard
Κάρτα εξισορροπημένων επιδόσεων

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (EL)
University of Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2007
2014-12-10T20:51:53Z


Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.