Το «αξίωμα» της επιλεκτικής μετανάστευσης ως απάντηση στις προκλήσεις του 21ου αιώνα

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΤο «αξίωμα» της επιλεκτικής μετανάστευσης ως απάντηση στις προκλήσεις του 21ου αιώνα (EL)
Τhe axiom of selective migration as the answer to the challenges of the 21st century (EN)

Καψάλης, Απόστολος

Οι χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης,αντιμέτωπες με κοινές προκλήσεις, καλούνταιστην σημερινή οικονομική συγκυρία να λάβουνσημαντικές πολιτικές αποφάσεις για μια σύγ-χρονη μεταναστευτική πολιτική. Η πρόταξη τουαξιώματος της επιλεκτικής μετανάστευσηςαποτέλεσε πρόσφατα την επίσημη απάντησητης Ευρώπης στις προκλήσεις του 21ου αι-ώνα, όμως είναι αμφίβολο, εάν η εφαρμογήτου θα μπορέσει να ικανοποιήσει τις ειδικό-τερες ανάγκες των χωρών-μελών ή εάν, ακό-μη, υπάρχει ειλικρινής εμπιστοσύνη από όλατα εμπλεκόμενα μέρη στην καταλληλότητά του.Σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις η επιλεκτι-κή μετανάστευση στερείται πολλών στοιχείωνκαινοτομίας, ενώ και οι προοπτικές επίτευξηςτων επιδιωκόμενων στόχων είναι μάλλον περι-ορισμένες. (EL)
The country-members of the EuropeanUnion, faced with common challenges, arerequired in the economic conjuncture thatthey are currently faced with to take weightydecisions as regards an up to date migrationpolicy. Fighting for the axiom of selectivemigration has recently constituted the offi cialanswer of Europe to the challenges of the 21stcentury. Nevertheless, it is doubtful whetherits implementation will actually manage tosatisfy the specifi c needs of each countrymember,or if there still is sincere andimplicit confi dence through all the involvedparts as regards its suitability. According tothe initial indications, selective migration isdestitute of several innovation elements andsimultaneously the prospects of achievingthe pursued objectives are probably narrow. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

απασχόληση υψηλής ειδίκευσης (EL)
επιλεκτική μετανάστευση (EL)
Κοινωνιολογία (EL)
Ευρωπαϊκή μεταναστευτική πολιτική (EL)
μπλε κάρτα (EL)
blue card (EN)
Sociology (EN)
European migration policy (EN)
selective migration (EN)
highly qualified employment (EN)

Επιστημονική Εταιρεία για την Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη (EL)
Scientific Society for Social Cohesion and Development (EN)

Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη

Ελληνική γλώσσα

2016-04-13


Επιστημονική Εταιρεία για την Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη (EPEKSA) (EN)

1790-9368
2459-4156
Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη; Vol 4, No 1 (2009); 63-76 (EL)
Social Cohesion and Development; Vol 4, No 1 (2009); 63-76 (EN)

Copyright (c) 2016 Απόστολος Καψάλης (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.