Χρήση Πρωτοβάθμιων Υπηρεσιών Υγείας στην Ελλάδα: Μελέτη του Παρελθόντος για το Σχεδιασμό του Μέλλοντος

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΧρήση Πρωτοβάθμιων Υπηρεσιών Υγείας στην Ελλάδα: Μελέτη του Παρελθόντος για το Σχεδιασμό του Μέλλοντος (EL)
Primary Health Services Utilization in Greece: Studying the Past for Planning the Future (EN)

Geitona, Mary
Zavras, Dimitris
Kyriopoulos, John

Σκοπός του συγκεκριμένου άρθρου είναι η μελέτη της χρήσης των πρωτοβάθμιων υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα. Για το σκοπό αυτό αναλύθηκαν, μέσω των μεθόδων Logistic και Linear Regression, δεδομένα από πανελλαδική έρευνα η οποία υλοποιήθηκε το έτος 2006. Η πιθανότητα χρήσης υπηρεσιών υγείας προσδιορίζεται από το φύλο, την ύπαρξη χρόνιας νόσου, το αυτό-αξιολογούμενο επίπεδο υγείας και την ηλικία, ενώ ο λογάριθμος του αριθμού των επισκέψεων προσδιορίζεται από το φύλο, την ύπαρξη χρόνιας νόσου, τη γεωγραφική περιφέρεια, το εισόδημα και την αντίληψη σχετικά με την απειλή από τα ιατρικά προβλήματα. Η χρήση πρωτοβάθμιων υπηρεσιών υγείας συσχετίζεται επομένως με τις αντιλήψεις των ατόμων αλλά και με παράγοντες οι οποίοι εκφράζουν τις ανάγκες υγείας ή το κοινωνικοοικονομικό επίπεδο. (EL)
The objective of this paper is to study healthcare utilization in Greece. Thedata were derived from a national survey conducted in 2006, and analysed through Logistic and Linear Regression. The likelihood of primary healthcare utilization is determined by the gender, the existence of a chronic disease, the self-rated health and the age, while the logarithm of the visitsto primary health services is determined by the gender, the existence of a chronic disease, the income, the geographical region and the perceived threat from the health condition. Thus, primary healthcare utilization is determined by beliefs, health need as well as socioeconomic factors. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Επιστήμες Υγείας (EL)
μεταβολές στο χρόνο (EL)
Πρωτοβάθμιες υπηρεσίες υγείας (EL)
Ελλάδα (EL)
χρησιμοποίηση υπηρεσιών υγείας (EL)
Greece (EN)
Health sciences (EN)
healthcare utilization (EN)
Primary health services (EN)
change over time (EN)

Επιστημονική Εταιρεία για την Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη (EL)
Scientific Society for Social Cohesion and Development (EN)

Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη

Αγγλική γλώσσα

2016-04-13


Επιστημονική Εταιρεία για την Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη (EPEKSA) (EN)

1790-9368
2459-4156
Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη; Vol 9, No 1 (2014); 49-61 (EL)
Social Cohesion and Development; Vol 9, No 1 (2014); 49-61 (EN)

Copyright (c) 2016 Dimitris Zavras, Mary Geitona, John Kyriopoulos (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.