Πολιτικές νοοτροπίες και πολιτειακή συνείδηση στο νησί της Λέσβου

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)

Πολιτικές νοοτροπίες και πολιτειακή συνείδηση στο νησί της Λέσβου (EL)
Civility and citizenship: a study for the island of Lesvos, Greece (EN)

Marangudakis, Manousos
Rontos, Kostas

Ο σκοπός αυτού του άρθρου είναι η εξέταση της πολιτικής και της πολιτειακής αντίληψης του δημόσιου αγαθού, και οι στάσεις των πολιτών έναντι της δημόσιας σφαίρας στο νησί της Λέσβου. Συγκεκριμένα, εξετάζεται κατά πόσον αποτελούν μια περιοχή με ιδιαίτερη πολιτικά-πολιτισμικά χαρακτηριστικά. Βασιζόμενοι σε μία προηγούμενη πανελλαδική μελέτη (Marangudakis, Rontos, και Xenitidou 2013), εξετάζουμε τον ηθικό εαυτό ως συστατικό στοιχείο του πολιτικού: Ακολουθώντας τις έρευνες των Alexander και Smith, του Triandis, και του Ράμφου εξετάζουμε την ποιότητα των συγκεκριμένων ηθικών ιδιοτήτων και των αξιακών προτιμήσεων έναντι πτυχών της σύγχρονης και της προ-νεωτερικής νοοτροπίας, καθώς και τον αξιακό και τον εργαλειακό προσανατολισμό της εμπρόθετης δράσης τους. (EL)
The purpose of this article is to examine the condition of the civil and civic perception of the common good, and the attitudes toward the public sphere in the Greek islands of the Northern Aegean. In particular, we wish to examine whether they constitute a region of particular political-cultural characteristics. Based upon the findings of a previous study (Marangudakis, Rontos, and Xenitidou 2013), we examine the moral self in a political framework:.Following Alexander and Smith. Triandis, and Ramfos we examine the quality of specific moral attributes and value preferences vis-a-vis aspects of modern and pre-modern mentality, as well as the valueand mean- orientation of their purposeful action. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

συλλογικός και ατομοκεντρικός εαυτός (EL)
πολιτισμικά πρότυπα (EL)
Ηθικός εαυτός (EL)
collective self (EN)
Moral self (EN)
individualist self (EN)
cultural patterns (EN)


Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη

Αγγλική γλώσσα

2016-04-18


Επιστημονική Εταιρεία για την Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη (EPEKSA) (DE)

1790-9368
2459-4156
Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη; Τόμ. 10 Αρ. 2 (2015); 99-112 (EL)
Social Cohesion and Development; Vol. 10 No. 2 (2015); 99-112 (EN)

Copyright (c) 2016 Manousos Marangudakis, Kostas Rontos (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.