Η νέα υπηρεσία Web- μία καινοτομία για την ηλεκτρονική ανάπτυξη των επιχειρήσεων και της Περιφέρειας

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΗ νέα υπηρεσία Web- μία καινοτομία για την ηλεκτρονική ανάπτυξη των επιχειρήσεων και της Περιφέρειας

Στεργίου, Ελευθέριος
Γλαβάς, Ευριπίδης

The new Web will change the way of operation of Enterprises. During the next years it is forecasted that the Web services will have a progressive transformation. In the present work are presented the constitution and the way of operation of new Web Service. Still are presented the technical factors (for example protocols etc.) that are involved with its operation. As basic point, it will be the exploitation of existing Data Bases. The growth of new applications will be by far more economic concerning the growth of corresponding applications today. The passage in the new Web is fore¬casted to be realized progressively. It is expected that new Technology will be used more in Northern than in Southern Europe. The next expected step will be the Semantic. The Semantic Web will be supported in the search of meaning and not the words, as it is today. Europe could contribute a lot to this subject because of its history and the way of approaching. In conclusion, the central idea of new Web exists and has been realized. The next time is the time for its Application. On the contrary, the Semantic Web is expected in far away time. The new Web, as technological change, is a given factor that will contribute in the electronic growth of enterprises, and indirectly in their decentralization.
To νέο Web θα αλλάξει τον τρόπο λειτουργίας των Επιχειρήσεων. Κατά τη διάρκεια των επόμενων ετών οι υπηρεσίες Web προβλέπεται ότι θα υποστούν ένα σταδιακό μετασχηματισμό. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται η συγκρότηση και ο τρόπος λειτουργίας του νέου Web Service. Ακόμη παρουσιάζονται οι τεχνικοί παράγοντες (π.χ. πρωτόκολλα κλπ) που εμπλέκονται με τη λειτουργία του. Βασικό στοιχείο του θα είναι η αξιοποίηση των υπαρχουσών Βάσεων Δεδομένων. Η ανάπτυξη των νέων εφαρμογών θα είναι κατά πολύ οικονομικότερη οε σχέση με την ανάπτυξη των αντίστοιχων εφαρμογών του σήμερα. Μ δε μετάβαση στο νέο Web προβλέπεται ότι θα πραγματοποιηθεί οταδιακά. Αναμένεται ότι η Βόρεια Ευρώπη να χρησιμοποιήσει οε μεγάλο βαθμό τη νέα Τεχνολογία σε σχέση με τη Νότια Ευρώπη. Το αμέσως επόμενο αναμενόμενο βήμα θα είναι ο λεγόμενος Σημασιολογικός Ιστός (Semantic Web). Ο Σημασιολογικός Ιστός θα στηρίζεται οτην αναζήτηση των εννοιών και όχι των λέξεων όπως είναι σήμερα. Η Ευρώπη, λόγω παράδοσης, θα μπορούσε να συνεισφέρει αρκετά σ' αυτό το θέμα. Εν κατακλείδι, η κεντρική ιδέα του νέου Web υπάρχει και έχει πραγματοποιηθεί. Το προσεχές χρονικό διάστημα είναι ο χρόνος για την Εφαρμογή του. Αντίθετα, ο Σημασιολογικός Παγκόσμιος Ιστός ανάγεται οε απώτερο χρόνο. Το νέο Web, οαν τεχνολογική αλλαγή είναι ένας δεδομένος παράγοντας που θα συμβάλει οτην ηλεκτρονική ανάπτυξη των επιχειρήσεων, και έμμεσα οτην αποκέντρωση αυτών.

Paper

Semantic Web
UDDI
Business enterprises--Technological innovations
Regional planning
Επιχειρήσεις--Τεχνολογικές καινοτομίες
WSDL
Περιφερειακός σχεδιασμός
SOAP


Ελληνική γλώσσα

2017-06-22T10:33:45Z
2004
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.