Διείσδυση νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ): η περίπτωση του Ν. Πρέβεζας

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΔιείσδυση νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ): η περίπτωση του Ν. Πρέβεζας

Βερύκιος, Νικόλαος
Γκανάς, Ιωάννης
Σκούρη, Κωνσταντίνα

Οι Επιχειρήσεις βρίσκονται στο επίκεντρο της στρατηγικής που τέθηκε οε εφαρμογή από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο οτη Λισσαβόνα το Μάρτιο του 2000. Η επίτευξη του αντικειμενικού στόχου για μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα και δυναμική στην οικονομία βασίζεται στη γνώση, ικανότητα για αειφόρο ανάπτυξη, περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας, και μεγαλύτερη κοινωνική συνοχή, και θα εξαρτηθεί τελικά από το πόσο επιτυχημένες είναι οι επιχειρήσεις και ειδικότερα οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Στη Σύνοδο της Λισσαβόνας οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έθεσαν ως στόχο η Ένωση να γίνει η πιο ανταγωνιστική και δυναμική "οικονομία της γνώσης" έως το 2010 (σχέδιο δράσης e-Europe 2002). Το σχέδιο e-Europe 2002 έδωσε τη βάση για την ανάληψη επικεντρωμένων δράσεων, που στόχο θα είχαν την ανάπτυξη της χρήσης του Διαδικτύου και την επιτάχυνση της ανάπτυξης του ηλεκτρονικού εμπορίου, αναγνωρίζοντας ότι «το ηλεκτρονικό εμπόριο ήδη αναπτύσσεται δυναμικά ως μέσο εμπορικής συναλλαγής ανάμεσα σε επιχειρήσεις (...)» και πως «είναι σημαντικό οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις να μη μείνουν πίσω στη σχετική διαδικασία». Το σχέδιο δράσης e-Europe 2005, το οποίο υιοθετήθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Σεβίλλης τον Ιούνιο του 2002, επιβεβαίωσε και επέκτεινε περαιτέρω αυτούς τους στόχους με τη Δράση 3.1.2: «Ένα δυναμικό περιβάλλον e-επιχειρείν», που περιλαμβάνει το στόχο «της προώθησης του e-επιχειρείν με σκοπό την ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων καθώς και την άνοδο της παραγωγικότητας και της ανάπτυξης γενικότερα, μέσα από την επένδυση στις νέες Τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών (ΤΠΕ), στους ανθρώπινους πόρους (με κυριότερη την ανάπτυξη e-δεξιοτήτων) και οε νέα επιχειρηματικά μοντέλα». Στην παρούσα εργασία γίνεται προσπάθεια ανάδειξης του ρόλου και της σημασίας των ΜΜΕ σε ευρω¬παϊκό, εθνικό και τοπικό επίπεδο αλλά και της αναγκαιότητας επένδυσης οε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Πιο συγκεκριμένα η εργασία δομείται ως εξής: Στη δεύτερη ενότητα καταγράφονται στοιχεία που αφορούν τις ΜΜΕ οτον ευρωπαϊκό και στον ελλαδικό χώρο. Στην τρίτη ενότητα παρουσιάζονται απο¬τελέσματα πρόσφατων ερευνών που αφορούν τη διείσδυση νέων ΤΠΕ στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Στην τέταρτη ενότητα, χρησιμοποιώντας στοιχεία του Εμπορικού, Βιοτεχνικού, Βιομηχανικού και Τουριστικού Επιμελητηρίου Πρέβεζας, με τη βοήθεια δομημένου ερωτηματολογίου παρουσιάζονται στοιχεία που αφο¬ρούν τόοο τις ΜΜΕ του νομού Πρέβεζας όσο και τη διείσδυση ΤΠΕ στις ΜΜΕ του Δήμου Πρέβεζας. Τέλος, στην πέμπτη ενότητα καταγράφονται συμπεράσματα για τα οφέλη από τη χρήση ΤΠΕ οτις ΜΜΕ.

Paper

Small business--Technological innovations--Greece--Preveza (Prefecture)
Μικρομεσαίες επιχειρήσεις--Τεχνολογικές καινοτομίες--Ελλάδα--Πρέβεζα (Νομός)


Ελληνική γλώσσα

2004
2017-06-22T12:19:23Z
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.