Η πολιτική του περιβάλλοντος στην Ευρωπαϊκή Ένωση

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΗ πολιτική του περιβάλλοντος στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Μαυριδάκης, Φάνης

Η Πολιτική του Περιβάλλοντος οτην Ευρωπαϊκή Ένωοη, ως θεσμικός οτόχος, ειοάγεται τριάντα χρόνια περίπου μετά την ιδρυτική ουνθήκη (1986). Η κατοχύρωση της προστασίας του περιβάλλοντος ως συνταγ¬ματικού στόχου, δεν την καθιστά ωστόσο εξ ορισμού ισότιμη, ως πολιτική, εφόσον δεσμευτικό και πρωτεύο¬ντα ρόλο έχουν, και μετά τις αναθεωρήσεις (1986, 1992, 1997), οι οικονομικές προτεραιότητες. 0 μη δε¬σμευτικός χαρακτήρας της πολιτικής συνοδευόμενος από την ανομοιογένεια και δυσλειτουργικότητα των αρ¬χών της, λόγω κυρίως μη καθορισμού των αναγκαίων προϋποθέσεων για την υλοποίηση τους, επιδρούν ακόμα περισσότερο κατά την εφαρμογή της. Λαμβανομένου υπ' όψιν, ότι η στρατηγική δέσμευση της Κοινό¬τητας από την ίδρυση της, καθορίζεται από τις οικονομικές στοχεύσεις, η εισαγωγή ενός "μη οικονομικού" στόχου, λογίζεται οτο πεδίο ως μορφή περιορισμού των οικονομικών επιδιώξεων, που μπορεί να λάβει ποι¬κίλες μορφές και αποτελέσματα (μεταξύ χωρών και φορέων) αλλά που, και σε τελική ανάλυση, προσδιορίζει βασικούς κανόνες του ανταγωνισμού, που ισχύουν στην Ένωση. Επιπρόσθετα, η δυνατότητα αποδέσμευοης (κατοχυρωμένη), των κρατών-μελών, από τη διατύπωση ενιαίας πολιτικής οτην Ένωοη, επηρεάζει ακόμα περισσότερο την ολοκλήρωση της, ως ενιαίας έκφρασης της πολιτικής από τα κράτη-μέλη. Εν τέλει, η προ¬στασία του περιβάλλοντος στην Ένωση, είναι ένας δευτερεύων στόχος.
The environmental policy in the European Union (EU) is introduced, as a distinct goal in the Union's in-stitutional framework, nearly thirty years after the European constitutive Convention (1986). The inclusion of the environmental protection in the European Union's constitutional dispositions, though, does not, eo ipso, guarantee a respective significance of the environmental policy in practice, as economic priorities still maintain their primordial importance in the Act's consecutive revisions (1986,1992, 1997). The non-coercive character of environmental policy, as well as the non-homogeneity and malfun¬ction of its principles, basically due to the non-specification of the necessary measures and procedures for its application, impede its realization in practice. Taking into account the strategic priority of economic goals within the Union from its establishment, the introduction of a "non economic" goal is considered, in prac¬tice, as a constraint to the achievement of economic goals that can take different forms and have varying impacts to national and institutional economic policies, while affecting basic rules of competition in force in the European Union. Additionally, the legally acknowledged capacity of the nations-members of the EU not to submit to a unified environmental policy, further affects this policy's full integration and applicability at EU level. In conclusion, environmental protection in the European Union is only a secondary target.

Paper

Περιβαλλοντική πολιτική--Ευρωπαϊκή Ένωση, Χώρες της
Environmental policy--European Union countries


Ελληνική γλώσσα

2017-06-23T11:06:26Z
2004
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.