Ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και στρατηγικές μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε παραμεθόριες περιοχές: η περίπτωση ΜΜΕ σε παραμεθόριες περιοχές της νότιας Βαλκανικής

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΑνταγωνιστικά πλεονεκτήματα και στρατηγικές μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε παραμεθόριες περιοχές: η περίπτωση ΜΜΕ σε παραμεθόριες περιοχές της νότιας Βαλκανικής

Πιτόσκα, Ηλέκτρα

Πολλές παραμεθόριες, περιμετρικές και διασυνοριακές περιοχές ήταν, στο παρελθόν, τα "νεκρά άκρα" μιας χώρας. Σήμερα αναγνωρίζεται η στρατηγική θέση τους, οι παραμεθόριες περιοχές έχουν τη δυνατότητα να περάσουν από την απομόνωση στην ενσωμάτωση και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που λειτουργούν στις ζώνες αυτές να αξιοποιήσουν το φάσμα των διαθέσιμων παραγωγικών και εργασιακών επιλογών που προσ¬φέρει η τεχνολογία σήμερα. Η εισαγωγή της νέας τεχνολογίας μέσα σε πλαίσιο ταχείας παγκοσμιοποίησης προκαλεί σημαντικές αλ¬λαγές στην οργάνωση των επιχειρήσεων. Οι μηχανισμοί της αγοράς δείχνουν να επιβραβεύουν τις ευέλικτες και καινοτομικές στρατηγικές στην εταιρική οργάνωση. Αναδεικνύεται ένα εταιρικό υπόδειγμα έντασης δι¬κτύωσης και συνεργασίας. Για την προσέγγιση του φαινομένου της "ευέλικτης εξειδίκευσης" και "δικτύωσης" της μικρομεσαίας παραμεθόριας επιχείρησης στη Νότια Βαλκανική, πραγματοποιήθηκε εμπειρική έρευνα. Από τα αποτελέσμα¬τα προκύπτει, ότι σημειώνονται πολλαπλές προσπάθειες συνεργασιών, υπάρχει έντονη κινητικότητα, τάση συνεργασίας-δικτύωοης και δημιουργείται προοπτική βιωσιμότητας και ανάπτυξης των επιχειρήσεων αυτών, που δρουν και ενεργούν σε ρευστό, δύσκολο περιβάλλον, οε μια περιοχή που βρίσκεται σε φάση κρίσης και αναδιάρθρωσης. Η εξωτερική δικτύωση, που δεν είναι νέο φαινόμενο για τους θεωρητικούς, δεν είναι νέα πρακτική ούτε για τον ευρύτερο διασυνοριακό χώρο της Νότιας Βαλκανικής.
Many isolated, border regions used to be a country's "dead points". Nowadays, their strategic position is being acknowledged and such regions are likely to pass from isolation to inclusion and their small and medium sized enterprises reclaim the whole range of the productive and working choices available and offered nowadays by technology. The introduction of new technology within a rapid globalization causes vital changes for enterprises' management. The market's mechanisms appear to award flexible and radical strategies in a company's management. A company's model of intensive networking and cooperation is emerged.

Paper

Competition
Μικρομεσαίες επιχειρήσεις--Νότια Βαλκάνια
Small Business--Southern Balkans
Ανταγωνισμός


Ελληνική γλώσσα

2004
2017-06-23T11:23:18Z
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.