Κοινωνία των πολιτών & περιφερειακή ανάπτυξη: ο ρόλος των ΜΚΟ σε ζητήματα ποιότητας ζωής και προστασίας περιβάλλοντος στη Θεσσαλία

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΚοινωνία των πολιτών & περιφερειακή ανάπτυξη: ο ρόλος των ΜΚΟ σε ζητήματα ποιότητας ζωής και προστασίας περιβάλλοντος στη Θεσσαλία

Συρακούλης, Κ.
Σούτσας, Κ.
Δοξαριώτου, Δ.

Non Governmental Organizations (NGOs) are created by the initiative of citizens, who have particular concerns in specific issues of everyday life. They can concern political, social, cultural and economical aspects of the society and their activities may develop at a local, national or international level. Their world¬wide upgraded role shapes a new partner relationship between them and the European Union institutions. Their Non Governmental and Non Profit characteristics ensure the unadulterated motivation for their goals due to the absence of the pursuit for profit making. The paper focuses in the study and evaluation of factors, which influence the efficiency of projects, these organizations materialize. The paper concerns NGOs that are active in the region of Thessaly on issues of environment and quality of life. The focus group was NGOs with the above characteristics. After finding them out, we evaluate the know-how level and the planning and the managing methodologies they use, through a questionnaire-based research. Statistics are used to present the existing situation and through SWOT analysis we concentrate on the future challenges, in which NGOs should respond.
Οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) σχηματίζονται με την πρωτοβουλία πολιτών, οι οποίοι έχουν ιδιαίτερες ανησυχίες για συγκεκριμένα θέματα της πολιτικής, κοινωνικής, πολιτιστικής, οικονομικής ζωής. Δραστηριοποιούνται οε τοπικό, εθνικό, ευρωπαϊκό ή και διεθνές επίπεδο. Ο αναβαθμισμένος ρόλος τους σε παγκόσμια κλίμακα διαμορφώνει μια νέα σχέση εταιρικότητας των ΜΚΟ με την Ευρωπαϊκή Ένωση. 0 Μη Κυβερνητικός και Μη Κερδοσκοπικός χαρακτήρας τους εξασφαλίζει σε μεγάλο βαθμό ανιδιοτελείς προθέσεις για την υλοποίηση του επιδιωκόμενου σκοπού, καθώς απουσιάζει η έννοια του ιδιοτελούς οικονο¬μικού οφέλους. Το άρθρο αξιολογεί τους παράγοντες που επιδρούν στην αποδοτικότητα των έργων, που ανέ¬λαβαν και υλοποίησαν οι δραστηριοποιούμενες στη Θεσσαλία ΜΚΟ σε θέματα ποιότητας ζωής και προστα¬σίας περιβάλλοντος. Αρχικά εντοπίζονται οι ΜΚΟ που απασχολήθηκαν με την υλοποίηση έργων στην περιοχή και με χρήση ερωτηματολογίου αξιολογείται το επίπεδο της τεχνογνωσίας και της μεθοδολογίας που ακολουθήθηκε κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση των έργων. Η υπάρχουσα κατάσταση αποτυπώνεται με τη βοήθεια στατιστι¬κής επεξεργασίας, ενώ η δυναμική προκύπτει μέοα από SWOT ανάλυση στην οποία εντοπίζεται η προοπτική των ΜΚΟ όσον αφορά την ενεργοποίηση τους σε μελλοντικές προσκλήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Paper

Περιβαλλοντική προστασία--Ελλάδα--Θεσσαλία
Περιφερειακός σχεδιασμός--Ελλάδα--Θεσσαλία
Regional planning--Greece----Thessalia
Environmental protection--Greece--Thessalia
Μη κυβερνητικές οργανώσεις
Non-governmental organizations


Ελληνική γλώσσα

2004
2017-06-27T08:42:15Z
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.