Μετρώντας την ανταγωνιστικότητα των πόλεων: από τους παραδοσιακά οικονομικούς παράγοντες, στις πολιτικές προώθησης της ανάπτυξης και στο στρατηγικό σχεδιασμό

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΜετρώντας την ανταγωνιστικότητα των πόλεων: από τους παραδοσιακά οικονομικούς παράγοντες, στις πολιτικές προώθησης της ανάπτυξης και στο στρατηγικό σχεδιασμό

Πετράκος, Γεώργιος
Μεταξάς, Θεόδωρος

In the internationalized "new economy" framework, cities try to find ways to become more compet¬itive, in their effort to secure a high position in the urban classification system. This fact necessitates the measurement of the cities' competitiveness and its determining factors. The majority of the scientific ap¬proaches attempted to measure cities' competitiveness with the use of econometric models including only traditional economic factors like per capita GDP, unemployment and industrial structure. This trend seems to change mainly in last decade, when the need to investigate other non-economic factors (quality of life, education, culture) and also the policies that cities develop in order to become attraction poles to potential target-markets (FDI, new residents, tourism) has become more intense. The purpose of the article is the
Στα πλαίσια της "Νεας Οικονομίας" και του διεθνοποιημένου περιβάλλοντος, οι πόλεις αναζητούν τρό¬πους να γίνουν ανταγωνιστικές, εξασφαλίζοντας μια υψηλή θέση ανταγωνιοτικότητας οτο σύστημα ιεράρχη¬σης των πόλεων. Το γεγονός αυτό συνεπάγεται την αναγκαιότητα της μέτρησης της ανταγωνιστικότητας αυ¬τής καθώς και των παραγόντων που λαμβάνονται υπόψη στη διαμόρφωση της. Οι περισσότερες επιστημονι¬κές προσεγγίσεις προσπάθησαν να εκτιμήσουν την ανταγωνιστικότητα των πόλεων μέσα από τη χρήση οικο¬νομετρικών υποδειγμάτων, λαμβάνοντας υπόψη μόνο παραδοσιακούς οικονομικούς παράγοντες (κ.κ. ΑΕΠ, ανεργία, παραγωγική διάρθρωση κ.ά.). Η τάση αυτή όμως άρχισε να αλλάζει, κυρίως την τελευταία δεκαε¬τία, όπου παρουσιάζεται έντονα η ανάγκη της διερεύνησης και άλλων παραγόντων μη οικονομικών (ποιότη¬τα ζωής, εκπαίδευση, πολιτισμός κ.ά.) καθώς και συγκεκριμένων πολιτικών ανταγωνιστικότητας που ανα¬πτύσσουν οι πόλεις, προκειμένου να αποτελέσουν πόλους έλξης προς δυνητικές αγορές-στόχους (ξένες επενδύσεις, νέοι κάτοικοι, τουρισμός κ.ά.). Σκοπός του άρθρου είναι η παρουσίαση αυτής της μετάβασης, όπως αυτή διαμορφώνεται μέσα από θεωρητικές και εμπειρικές προσεγγίσεις, ειδικότερα οτο περιβάλλον των ευ¬ρωπαϊκών πόλεων. Παράλληλα αναδεικνύονται ιδιαίτερα ενδιαφέροντα ζητήματα τα οποία αφορούν στην ικανότητα σχεδίασης, εφαρμογής και διαχείρισης πολιτικών ανταγωνιστικότητας, από τους δημόσιους φορείς των πόλεων, στα πλαίσια μιας συνολικότερης διαδικασίας στρατηγικού σχεδιασμού.

Paper

Competition
Strategic planning
Cities and towns
Πόλεις και κωμοπόλεις
Ανταγωνισμός
Στρατηγικός σχεδιασμός


Ελληνική γλώσσα

2004
2017-06-27T09:30:01Z
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.