Επιπτώσεις που επιβάλλει το Νέο Σύμφωνο της Επιτροπής της Βασιλείας (Βασιλεία ΙΙ) για τις τράπεζες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, όσον αφορά τη διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου και τον υπολογισμό της Κεφαλαιακής Επάρκειας

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2006 (EL)
Επιπτώσεις που επιβάλλει το Νέο Σύμφωνο της Επιτροπής της Βασιλείας (Βασιλεία ΙΙ) για τις τράπεζες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, όσον αφορά τη διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου και τον υπολογισμό της Κεφαλαιακής Επάρκειας (EL)

Φακίτσα, Χριστίνα (EL)

Κουτρούμπας, Βασίλειος (EL)
Τ.Ε.Ι. Ηπείρου (EL)
N/A (EN)

Σκοπός της παρούσας εκπόνησης είναι η παρουσίαση και συνοπτική καταγραφή των Νέων Προτάσεων του Συμφώνου της Επιτροπής της Βασιλείας – γνωστό ως Βασιλεία ΙΙ – για την Κεφαλαιακή Επάρκεια των Τραπεζών, μένοντας λίγο περισσότερο στον πιστωτικό κίνδυνο – ο οποίος είναι και θα παραμείνει βαρυσήμαντος για τα Πιστωτικά Ιδρύματα - , καθώς και στις τεχνικές μέτρησης και άμβλυνσης αυτού. Επιπρόσθετα, παρατίθενται – θεωρητικά, φυσικά – κάποιες από τις εκτιμήσεις των επιπτώσεων των νέων αυτών προτάσεων, τόσο στα ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα όσο και σε διεθνές επίπεδο. Οι τρεις αλληλένδετοι και συμπληρωματικοί Πυλώνες επιτρέπουν στις Εποπτικές Αρχές και τα Πιστωτικά Ιδρύματα να αξιολογούν επαρκώς τους κινδύνους που αναλαμβάνονται από τα τελευταία : (Πυλώνας Ι) επιβολή ελάχιστων κεφαλαιακών απαιτήσεων για την κάλυψη των κινδύνων, (Πυλώνας ΙΙ) εποπτεία και διαδικασίες αξιολόγησης της Κεφαλαιακής Επάρκειας των τραπεζών, (Πυλώνας ΙΙΙ) πειθαρχία της αγοράς μέσω δημοσιοποίησης στοιχείων και ενίσχυσης της διαφάνειας. Στόχος του Νέου Πλαισίου είναι η προώθηση της σταθερότητας του τραπεζικού συστήματος και η ενίσχυση των συνθηκών ίσου ανταγωνισμού. Το κίνητρο που δημιουργεί η Βασιλεία ΙΙ είναι να ωθηθούν οι τράπεζες στην υιοθέτηση καλύτερων πρακτικών διαχείρισης των κινδύνων. Το χρειάζονται για να έχουν μικρότερες κεφαλαιακές απαιτήσεις. Έτσι, πετυχαίνουν και χαμηλότερη τιμολόγηση προϊόντος με μικρότερη δέσμευση κεφαλαίου. Συνδυασμός που τις καθιστά πιο ανταγωνιστικές και συμβάλλει στην κερδοφορία τους. Η Βασιλεία ΙΙ βγάζει τις τράπεζες από το καθεστώς των ομοιόμορφων απαιτήσεων. Το νέο σύστημα δίνει κίνητρα και οδηγεί σε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Η εξέλιξη αυτή θα έχει επιπτώσεις, ανάλογα βέβαια και με τον τύπο του πιστωτικού ιδρύματος. Για τον υπολογισμό των επιπτώσεων έχουν γίνει αναλύσεις και το συμπέρασμα είναι πως γενικά οι τράπεζες θα βγουν μάλλον ωφελημένες, άλλες λιγότερο και άλλες περισσότερο. Είναι γεγονός ότι το υφιστάμενο σύστημα καθίσταται πιο εκλεπτυσμένο και οι πιστωτικοί κίνδυνοι καθώς και οι απαιτήσεις σε κεφάλαια διαφοροποιούνται. Το γενικότερο συμπέρασμα είναι ότι οι Νέες Οδηγίες έχουν πολλαπλές επιπτώσεις στην κεφαλαιακή βάση των τραπεζών, στις δραστηριότητές τους, στις σχέσεις τους με τους πελάτες αλλά και με τους μετόχους, στην κερδοφορία τους και στις επενδυτικές τους αποφάσεις, οδηγώντας με αυτόν τον τρόπο το τραπεζικό σύστημα σε πρωτοφανείς αλλαγές. (EL)
The purpose of the present elaboration is the presentation and the concise record of the New Proposals of the Basel Committee’s Accordance – known as Basel II – which concern banks’ capital adequacy, standing more in the credit risk – which is essential for the Credit Institutions - , its calculating and reduction approaches, as well. Additionally, some of the New Proposals’ impacts are followed below – in theory, of course – which concern Greek Credit Institutions as well as in international level, too. The three interlinked and supplementary Pillars allow the Supervisory Authorities and the Banks to evaluate adequately the undertaken risks: (Pillar I) imposition of minimum capital requirements for the risk coverage, (Pillar II) supervisory and evaluation approaches of the banks’ capital adequacy, (Pillar III) market discipline through disclosing information and enhancing transparency. The New Framework’s aim is the promotion of banking system’s stability and the enhancement of health competition. The incentive created by Basel II for banks is to adopt practices of risk management. They need it in order to have minimum capital charges. By this way banks succeed lower products’ pricing with smaller capital requirements. This is a combination which makes them more competitive and more profitable. Basel II removes banks from the equable charges’ status quo to the variability of the capital requirements, leading them in effectiveness. This evolution will have impacts up to the character of each credit institution. Impact studies have been conducted and the inference is that banks will benefit in general – some banks less and some more. It is true that the subordinate system is becoming more sophisticated while credit risks as well as capital requirements are diversified. The general inference is that the New Directives have various impacts on the banks’ capital basis, on their activities, on their relations with their customers or the shareholders, on their profitability and their investing decisions, leading, by this way, the banking system to unprecedented changes. (EN)

bachelorThesis

Κεφαλαιακή επάρκεια (EN)
Βασιλεία ΙΙ (EN)
Πιστωτικά ιδρύματα (EN)
Σταθερότητα τραπεζικού συστήματος (EN)
Σύμφωνο της Επιτροπής της Βασιλείας (EN)

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Ηπείρου (EL)
Technological Educational Institution of Epirus (EN)

Ελληνική γλώσσα

2006


Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.