Εκπαίδευση και περιφερειακή ανάπτυξη. Περίπτωση του ΤΕΙ Ηπείρου

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Εκπαίδευση και περιφερειακή ανάπτυξη. Περίπτωση του ΤΕΙ Ηπείρου (EL)

Κανέλλος, Μιχάλης (EL)
Μηνάς, Αλέξανδρος (EL)

Χυζ, Αλίνα (EL)
Τ.Ε.Ι. Ηπείρου (EL)
N/A (EN)

Η εμπειρία των περισσότερων χωρών δείχνει ότι οι περιφερειακές ανισότητες στα επίπεδα ανάπτυξης τείνουν να διευρύνονται όταν δεν καταβάλλεται η απαιτούμενη προσπάθεια για να αποτελέσει η άμβλυνση των περιφερειακών ανισοτήτων έναν από τους βασικούς αντικειμενικούς σκοπούς του εθνικού αναπτυξιακού προγραμματισμού. Ένα εθνικό αναπτυξιακό πρόγραμμα περιλαμβάνει, εκτός από την οικονομική μεγέθυνση, αλλαγές στις οικονομικές, κοινωνικές και χωρικές δομές και αποσκοπεί στον επηρεασμό αυτών των μεταβολών με στενά συντονισμένες αναπτυξιακές προσπάθειες. Τα τελευταία χρόνια, παρατηρείται η ίδρυση περιφερειακών ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με σκοπό την άμβλυνση των περιφερειακών ανισοτήτων μέσω της δημιουργίας εξειδικευμένου ανθρωπίνου δυναμικού αφενός και της οικονομικής ενίσχυσης των λιγότερο αναπτυγμένων περιοχών αφετέρου. Ο στόχος της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η καταγραφή της επίδρασης της εκπαίδευσης γενικότερα και των ανώτατων ιδρυμάτων πιο ειδικά στην ανάπτυξη μιας περιφέρειας. Η εργασία αποτελείται από πέντε κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο αναλύεται η υπάρχουσα κατάσταση στην Περιφέρεια Ηπείρου, ενώ στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται η σημασία του ανθρώπινου κεφαλαίου για την ανάπτυξη. Το τρίτο κεφάλαιο της εργασίας είναι αφιερωμένο στο ΤΕΙ Ηπείρου, την ιστορία ίδρυσης και ανάπτυξης του. Η ανάλυση γίνεται στα πλαίσια μιας γενικότερης παρουσίασης της εξέλιξης της τεχνολογικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Το τέταρτο κεφάλαιο της εργασίας αναλύει την άμεση και έμμεση συνεισφορά του ΤΕΙ Ηπείρου στην ανάπτυξη της Περιφέρειας Ηπείρου, ενώ στο πέμπτο και τελευταίο μέρος της εργασίας γίνεται προσπάθεια παρουσίασης των εκτιμήσεων των οικονομικών επιδράσεων στην τοπική οικονομία από τη λειτουργία του ιδρύματος με ιδιαίτερη αναφορά στις έρευνες που έγιναν για το Παράρτημα της Πρέβεζας. Η εργασία ολοκληρώνεται με την διεξαγωγή των συμπερασμάτων και ορισμένων προτάσεων για την μελλοντική πολιτική αντιμετώπισης των περιφερειακών ιδρυμάτων. Πηγές της εργασίας αυτής αποτέλεσαν, τόσο η σχετική βιβλιογραφία ελληνική και ξένη, το διαδίκτυο, όσο και ο έντυπος και ηλεκτρονικός τύπος. (EL)

bachelorThesis

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου (EN)
Εκπαιδευτικά ιδρύματα (EN)
Τ.Ε.Ι. Ηπείρου (EN)

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Ηπείρου (EL)
Technological Educational Institution of Epirus (EN)

Ελληνική γλώσσα

2009


Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - Τμήμα Λογιστικής (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.