δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Λογιστική και διαδίκτυο (EL)

Κουφού, Ιωάννα (EL)

Σύρρος, Νεκτάριος (EL)
Τ.Ε.Ι. Ηπείρου (EL)
Αναγνωστάκης, Αριστείδης (EL)
N/A (EN)

Στο πρώτο κεφάλαιο, δίδονται κάποιοι ορισμοί βασικών εννοιών. Επίσης, γίνονται και δυο ιστορικές αναδρομές. Η πρώτη, αναφέρεται στην Λογιστική και η δεύτερη στην εξέλιξη των τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα που οδήγησαν και στην μηχανοργάνωση των οικονομικών υπηρεσιών. Τα συγκεκριμένα μέρη της εργασίας σαν στόχο έχουν να βοηθήσουν τον αναγνώστη να παρακολουθήσει την εξέλιξη και την επιχειρηματολογία της εργασίας. Στο δεύτερο κεφάλαιο, παρουσιάζονται πίνακες και διαγράμματα. Επίσης γίνονται αναφορές σε συγκεκριμένες μελέτες προκειμένου να γίνει προφανής η ανάπτυξη της χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή και του διαδικτύου. Συγκεκριμένα, παρουσιάζονται: α) η Εθνική Έρευνα για τις Νέες Τεχνολογίες και την Κοινωνία της Πληροφορίας η οποία έγινε με πρωτοβουλία της εταιρείας Public Issue κατά την επταετία 2001-2007 και δείχνει την εξοικείωση των Ελλήνων με τους Η/Υ και με το διαδίκτυο, β) η Μελέτη περίπτωσης για τις ελληνικές online φορολογικές υπηρεσίες και άσκηση μάθησης μέσω σύγκρισης με αντίστοιχες υπηρεσίες χωρών της ΕΕ ώστε να βγουν συμπεράσματα σχετικά με την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα από την ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων και γ) η Έρευνα για τη μέτρηση των δεικτών που έχει θεσπίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη συγκριτική αξιολόγηση της πορείας της στρατηγικής i2010 σε κάθε χώρα-μέλος, η οποία βγάζει συμπεράσματα σχετικά με τον αριθμό των πλήρως διασυνδεδεμένων δημοσίων υπηρεσιών καθώς επίσης και για το ποσοστό του πληθυσμού και των μεγάλων επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για τις συναλλαγές τους με το δημόσιο. Στο τρίτο κεφάλαιο, γίνεται αναφορά στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση μέσα στον ελληνικό χώρο, δίνονται οι ορισμοί της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, γίνεται αναφορά στα κίνητρα που οδήγησαν σ’ αυτή, καθώς και μια εκτενής αναφορά σε συγκεκριμένες σελίδες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Στο τέταρτο κεφάλαιο, γίνεται παρουσίαση του TAXISnet, αναφέρονται οι υπηρεσίες του προς τους πολίτες καθώς και προς τις επιχειρήσεις. Επίσης, δίνονται παραδείγματα του τρόπου εγγραφής στην υπηρεσία, παρουσιάζεται ο τρόπος υποβολής μιας δήλωσης ΦΠΑ και της υποβολής Συγκεντρωτικών Καταστάσεων Πελατών-Προμηθευτών. Στο πέμπτο κεφάλαιο, παρουσιάζονται οι ιστοσελίδες των σημαντικότερων υπηρεσιών και οργανισμών που ασχολούνται με την απασχόληση και τους ασφαλιστικούς οργανισμούς. Το έκτο κεφάλαιο, αναφέρεται στην ηλεκτρονική τραπεζική. Στο κεφάλαιο αυτό, παρουσιάζονται οι υπηρεσίες που προσφέρουν σήμερα οι ελληνικές τράπεζες μέσω του διαδικτύου, δίνονται πληροφορίες σχετικά με την εγγραφή στο e-banking καθώς επίσης δίνεται και μια λίστα με τα sites των σημαντικότερων ελληνικών τραπεζών. Το έβδομο κεφάλαιο, είναι αυτό που αναφέρεται κυρίως στον λογιστή, σχετικά με την επικοινωνία και την ενημέρωση που δύναται να έχει μέσω του διαδικτύου. Δίνονται, μια σειρά από ιστοσελίδες, μέσω των οποίων ο λογιστής μπορεί να επικοινωνήσει ή να ενημερωθεί σχετικά με θέματα που τον αφορούν. (EL)
In the first chapter, certain definitions of basic significances are given while also two historical retrospections take place. The one is referred to Accounting and the second one in the development of telecommunications in Greece that led also to the computerization of economic services. These particular parts of work have as objective to help the reader watch the development and the argumentation of our work. In the second chapter, tables and diagrams are presented while reports also became in concrete studies so that it will be obvious the growth of use of computer and internet. Specifically, they are presented: a) the National Research for the New Technologies and the Society of Information which became has as an initiative the company Public Issue at seven-year period 2001-2007 and shows the familiarization of Greeks with the PC and the internet, b) the case study on the Greek online tax services and practice of learning via comparison with corresponding services of countries of EU so that conclusions could come out in regard to the efficiency and the effectiveness of the electronic submission of statements and c) Research on the measurement of indicators that the European Committee has established for the comparative evaluation of course of strategic i2010 in each country-member, which draws conclusions in regard to the number of completely connected via internet states services as well as for the percentage of population and big enterprises that use the internet for their transactions with the civil services. In the third chapter, we report an electronic governing into the greek space, and the definitions are given of electronic governing. We also are referred to the motives that led in this, as well as to an extensive report to concrete pages of electronic governing. In the fourth chapter, it is presented the TAXISnet and it is reported its services not only to the citizens but also to the enterprises. Moreover, are given examples of the way we can register in the service and it is presented the way of submission of VAT statement and submission of Centralized Situations of Customers-supplier. In the fifth chapter, are presented the web pages of more important services and organisms that deal with the employment and the insurance organisms. The sixth chapter, is referred to the electronic banking. This chapter presents the services offered today by Greek banks via the Internet, information about registering with the e-banking and also it is given a list of sites of major Greek banks. The seventh chapter, mainly deals with the accountant, in regard to the communication and the briefing that it is able via the internet. A series of web pages, are given through which the accountant can communicate or be informed about issues that concern him. (EN)

bachelorThesis

Διαδίκτυο στη λογιστική (EN)
Λογιστική (EN)
Ηλεκτρονική τραπεζική (EN)
Internet (EN)
Hλεκτρονική διακυβέρνηση (EN)

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Ηπείρου (EL)
Technological Educational Institution of Epirus (EN)

Ελληνική γλώσσα

2012


Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - Τμήμα Λογιστικής (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.