Οικονομικές συνέπειες και η επίδραση στις εργασιακές σχέσεις από τις εξαγορές και συγχωνεύσεις επιχειρήσεων

 
This item is provided by the institution :
Technological Educational Institution of Epirus
Repository :
Research Repository T.E.I. of Epirus
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2013 (EN)
Οικονομικές συνέπειες και η επίδραση στις εργασιακές σχέσεις από τις εξαγορές και συγχωνεύσεις επιχειρήσεων (EL)

Καλογεράκης, Γεώργιος (EL)

Τήκος, Ευστάθιος (EL)
Τ.Ε.Ι. Ηπείρου (EL)
N/A (EN)

Αντικείμενο της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι οι οικονομικές συνέπειες που έχουν οι εξαγορές και οι συγχωνεύσεις καθώς και οι επιπτώσεις που αυτές επιφέρουν στις εργασιακές σχέσεις. Σκοπός είναι να μελετηθούν οι οικονομικές συνέπειες, θετικές και αρνητικές και ταυτόχρονα οι αλλαγές που υφίστανται στις εργασιακές σχέσεις στις εξαγοραζόμενες και συγχωνευόμενες επιχειρήσεις. Για να επιτευχθεί ο παραπάνω σκοπός θεωρήθηκε ότι θα ήταν καλό αρχικά να αναλυθούν τα γενικά στοιχεία των εξαγορών και συγχωνεύσεων και στη συνέχεια να μελετηθούν πρώτα οι οικονομικές συνέπειες και κατόπιν οι επιπτώσεις στις εργασιακές σχέσεις. Για το λόγο αυτό η εργασία χωρίστηκε σε τέσσερα κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο δίνονται τα γενικά στοιχεία για τις εξαγορές και τις συγχωνεύσεις, παρατίθεται η ιστορική τους πορεία καθώς και οι κατηγορίες διακρίσεώς τους. Αναλύονται διεξοδικά τα κριτήρια με τα οποία αυτές αξιολογούνται και μελετώνται οι λόγοι για τους οποίους αποτυγχάνει μια εξαγορά ή μια συγχώνευση. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύονται οι οικονομικοί παράγοντες οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την πραγματοποίηση μιας εξαγοράς ή συγχώνευσης και δίνονται τα κίνητρα με τα οποία αυτές επιτυγχάνονται. Ερευνώνται επίσης και αναλύονται τόσο οι θετικές όσο και οι αρνητικές οικονομικές συνέπειές τους και τέλος παρατίθεται έρευνα του ινστιτούτου εργασίας όπου καταγράφονται οι οικονομικές επιπτώσεις των εξαγορών και συγχωνεύσεων στις ελληνικές επιχειρήσεις κατά το 2004-2005. Στο τρίτο κεφάλαιο αναλύονται διεξοδικά οι επιπτώσεις των εξαγορών και συγχωνεύσεων στις εργασιακές σχέσεις και στη διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού. Επειδή οι επιπτώσεις από την μελέτη διαπιστώθηκε ότι δεν ήταν μόνο θετικές αλλά και αρνητικές, για το λόγο αυτό παρατέθηκαν και οι τρόποι με τους οποίους μπορούν να αντιμετωπιστούν. Τέλος και σε αυτό το κεφάλαιο δίνεται η έρευνα του ινστιτούτου εργασίας όπου καταγράφονται οι επιπτώσεις των εξαγορών και συγχωνεύσεων στις εργασιακές σχέσεις. Στο τέταρτο και τελευταίο κεφάλαιο κρίθηκε αναγκαίο να ερευνηθούν οι ενέργειες που πραγματοποίησαν μία τράπεζα και μια ελληνική επιχείρηση στο χώρο των εξαγορών και συγχωνεύσεων ώστε να δούμε πρακτικά τις επιπτώσεις τους στα οικονομικά τους και στις εργασιακές σχέσεις τους. (EL)

bachelorThesis

Συγχωνεύσεις επιχειρήσεων (EN)
Εξαγορά εταιρειών (EN)
Εργασιακές σχέσεις (EN)

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Ηπείρου (EL)
Technological Educational Institution of Epirus (EN)

Greek

2013


Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - Τμήμα Λογιστικής (EL)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)