Ο λογιστικός χειρισμός Leasing σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα - Μελέτη περίπτωσης σε εταιρεία του βιομηχανικού κλάδου

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Ο λογιστικός χειρισμός Leasing σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα - Μελέτη περίπτωσης σε εταιρεία του βιομηχανικού κλάδου (EL)

Παπαναστασίου, Σταματία (EL)

Τ.Ε.Ι. Ηπείρου (EL)
Χύτης, Ευάγγελος (EL)
N/A (EN)

Οι σύγχρονες εξελίξεις με το άνοιγμα των κεφαλαιαγορών και χρηματαγορών σε παγκόσμιο επίπεδο, είχαν σαν αποτέλεσμα να καταστεί επιτακτική η ύπαρξη κοινών λογιστικών προτύπων για τις επιχειρήσεις. Έχοντας πλέον τη δυνατότητα να δανειοδοτηθούν όχι μόνο από εγχώριους παράγοντες αλλά και από διεθνής, έπρεπε οι οικονομικές καταστάσεις των επιχειρήσεων να ακολουθούν κάποια ενιαία πρότυπα. Δημιουργήθηκε έτσι η ανάγκη να θεσπιστούν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (International Accounting Standards). Στην Ελλάδα, τα διεθνή λογιστικά πρότυπα υιοθετήθηκαν νομοθετικά το 2004, με πρώτη εφαρμογή τους το 2005. Μέχρι τότε οι οικονομικές καταστάσεις βασίζονταν στο Ελληνικό γενικό λογιστικό σχέδιο, το οποίο δεν λάμβανε υπόψη του τις σύγχρονες εξελίξεις, μια εκ των οποίων ήταν η χρηματοδοτική μίσθωση. Ο θεσμός της χρηματοδοτικής μίσθωσης (Leasing), έχει καθιερωθεί διεθνώς σαν μια από τις πιο σημαντικές σύγχρονες μεθόδους και τεχνικές χρηματοδότησης των επιχειρήσεων. Στην Ελλάδα οι χρηματοδοτικές μισθώσεις λανθασμένα θεωρούνταν ως λειτουργικές με αποτέλεσμα να γίνεται εσφαλμένη καταγραφή τους στις οικονομικές καταστάσεις των εταιρειών. Με την υιοθέτηση των νέων προτύπων, το πρότυπο 17 περί χρηματοδοτικής μίσθωσης (Leasing), επέβαλε ένα εντελώς διαφορετικό τρόπο καταγραφής των μισθώσεων. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση και ανάλυση του λογιστικού χειρισμού της χρηματοδοτικής μίσθωσης (Leasing) σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ). Παράλληλα γίνεται και μια εκτενής και συγκριτική αναφορά στις αντίστοιχες ρυθμιστικές διατάξεις των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων. Πιο συγκεκριμένα, στο Κεφάλαιο 1 παρουσιάζονται τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα στο σύνολό τους και γίνεται αναφορά στη σκοπιμότητά τους τόσο στην Ελλάδα όσο και γενικότερα σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Στη συνέχεια, στο Κεφάλαιο 2 γίνεται μια λεπτομερείς αναφορά στον θεσμό του Leasing και στην έννοια της Χρηματοδοτικής Μίσθωσης και στην ιστορική εξέλιξή της τόσο στη χώρα μας όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Κατόπιν, στο Κεφάλαιο 3 ακολουθεί μια αναλυτική και εις βάθος παρουσίαση των προβλεπόμενων λογιστικών χειρισμών για τη Χρηματοδοτική Μίσθωση, αρχικώς σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και εν συνεχεία σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και στο Κεφάλαιο 4 γίνεται αναφορά στην πρώτη εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, όπως αυτή έχει κωδικοποιηθεί στο Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 1. Τέλος, ακολουθεί μια πρακτική εφαρμογή των διατάξεων των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων αναφορικά στο λογιστικό χειρισμό της Χρηματοδοτικής Μίσθωσης σε εταιρεία του Βιομηχανικού κλάδου, με ταυτόχρονη ανάλυση των επιπτώσεων στην απεικόνιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεών της. (EL)

bachelorThesis

Εκμισθωτής (EN)
Επιχειρήσεις (EN)
Χρηματοδότηση (EN)
Leasing (EN)
Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (EN)
Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (EN)
Μισθωτής (EN)
Χρηματοδοτική μίσθωση (EN)

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Ηπείρου (EL)
Technological Educational Institution of Epirus (EN)

Ελληνική γλώσσα

2013


Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - Τμήμα Λογιστικής (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.