Χρηματοοικονομική ανάλυση λογιστικών καταστάσεων ανωνύμων εταιρειών εισηγμένων στο χρηματιστήριο

 
This item is provided by the institution :
Technological Educational Institution of Epirus
Repository :
Research Repository T.E.I. of Epirus
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2009 (EN)
Χρηματοοικονομική ανάλυση λογιστικών καταστάσεων ανωνύμων εταιρειών εισηγμένων στο χρηματιστήριο (EL)

Ταμπάκη, Γεωργία (EL)
Τριάντος, Δημήτρης (EL)

Μπαλωμένου, Πωλίνα (EL)
Τ.Ε.Ι. Ηπείρου (EL)
N/A (EN)

Το θέμα της παρούσας πτυχιακής εργασίας αναφέρεται κυρίως στην χρηματοοικονομική ανάλυση ανωνύμων εταιρειών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών. Στόχο της αποτελεί η αξιολόγηση της οικονομικής πορείας μιας συγκεκριμένης εταιρείας κατά την διάρκεια και μετά την πάροδο πέντε συναπτών ετών. Επιπροσθέτως, για να μας δοθεί η δυνατότητα εξαγωγής πιο ακριβών συμπερασμάτων θα πραγματοποιηθεί σύγκρισή της με άλλες εταιρείες του κλάδου, καθώς και με εταιρείες του συγκεκριμένου υποκλάδου στον οποίο και ανήκει. Η επιλογή της εταιρείας αυτής βασίστηκε στην ισχυρή θέση που κατέχει στον κλάδο μέρος του οποίου αποτελεί, στην φήμη και πελατεία της, όπως επίσης στην ποικιλία και αξιοπιστία των προϊόντων της. Τα δεδομένα που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για την παρακάτω ανάλυση, είναι οι οικονομικές καταστάσεις της επιχείρησης και κυρίως οι ετήσιοι ισολογισμοί αυτής, καθώς και όλων των υπόλοιπων οντοτήτων που λαμβάνουν μέρος στην εργασία μας. Κύριο εργαλείο για την αξιολόγηση και μεταχείριση των δεδομένων αυτών, θα είναι η εφαρμογή και επίλυση των αριθμοδεικτών. Η άντληση όλων των αναγκαίων πληροφοριών που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν επετεύχθη μέσω του διαδικτύου, αλλά και της χρήσης εξειδικευμένης βιβλιογραφίας. Μερικές από τις δυσκολίες που συναντήσαμε, αποτελούν η μη εκμάθηση μέσω της σχολής προϋπολογιστικών ισολογισμών, ορισμένων κατηγοριών αριθμοδεικτών, όπως επίσης η έλλειψη επαρκών στοιχείων σε αντίστοιχες σελίδες στο διαδίκτυο, με αποτέλεσμα να καταφύγουμε στην συλλογή στοιχείων με την βοήθεια της εξουσιοδοτημένης εταιρείας I.C.A.P. Η εργασία αυτή όπως θα διαπιστώσουμε παρακάτω, διαιρείται σε έξι κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο θα επεξηγήσουμε την έννοια, την σημασία και την χρησιμότητα του κάθε αριθμοδείκτη ξεχωριστά, ούτως ώστε να γίνει κατανοητός και αντιληπτός ο ρόλος τους στην χρηματοοικονομική ανάλυση των εταιρειών. Προχωρώντας στο δεύτερο κεφάλαιο, θα παρατεθούν γενικές πληροφορίες για την κύρια εξεταζόμενη επιχείρηση και για τον κλάδο στον οποίο υπόκειται. Ακόμα, θα παρουσιαστεί η πορεία της οντότητας κατά την διάρκεια της τελευταίας πενταετίας, όπως επίσης θα επισημανθούν τα κυριότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος. Εν συνεχεία, στο τρίτο κεφάλαιο θα παρουσιάσουμε την εξέλιξη των αριθμοδεικτών όσον αφορά την χρηματοοικονομική ανάλυση της εταιρείας, τα δυνατά σημεία της επιχείρησης αλλά και τις αδυναμίες της. Όσον αφορά το τέταρτο κεφάλαιο, θα γίνει αναφορά στον κλάδο τροφίμων και στον υποκλάδο των αλλαντικών. Επιπλέον, θα γίνει ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων των υπόλοιπων εταιρειών και σύγκριση αυτών με την κύρια εταιρεία, έχοντας ως βασικό στόχο την εξαγωγή ορθότερων συμπερασμάτων για την εξέλιξή της. Ακολούθως, στο πέμπτο κεφάλαιο συντάσσονται οι προϋπολογιστικοί ισολογισμοί της εξεταζόμενης εταιρείας για τα επόμενα δύο έτη για να μπορέσει να γίνει αντιληπτή η μελλοντική οικονομική πορεία της. Στο έκτο και τελευταίο κεφάλαιο διεξάγεται η αποτίμηση της επιχείρησης και παρουσιάζεται μια πρόβλεψη με την μελλοντική εξέλιξη της μετοχής της. (EL)

bachelorThesis

Χρηματοοικονομικές καταστάσεις (EN)
Προϋπολογισμοί (EN)
Αριθμοδείκτες (EN)
Χρηματοοικονομική ανάλυση (EN)

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Ηπείρου (EL)
Technological Educational Institution of Epirus (EN)

Greek

2009


Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής (EL)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)