Σχεδίαση και ανάπτυξη αυτόματου συστήματος εξέτασης (jA.E.S.) στη γλώσσα προγραμματισμού JAVA

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2005 (EL)
Σχεδίαση και ανάπτυξη αυτόματου συστήματος εξέτασης (jA.E.S.) στη γλώσσα προγραμματισμού JAVA (EL)

Μανάκος, Αναστάσιος (EL)

Τ.Ε.Ι. Ηπείρου (EL)
Λιαροκάπης, Δημήτριος (EL)
N/A (EN)

Η παρούσα πτυχιακή εργασία περιγράφει την ανάπτυξη μιας εφαρμογής ενός αυτόματου συστήματος εξέτασης βασιζόμενο σε ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Η εφαρμογή υλοποιήθηκε με την αντικειμενοστραφή γλώσσα προγραμματισμού Java και χρησιμοποίησε το Σχεσιακό Σύστημα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων MySQL. Το σύστημα είναι κατασκευασμένο σε παραθυρικό περιβάλλον (java swing) με αποτέλεσμα να παρέχει στον χρήστη ένα ικανοποιητικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας. Η διεξαγωγή της ηλεκτρονικής εξέτασης γίνεται με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής όπου ο εξεταζόμενος καλείται να τις απαντήσει μέσα σε ένα προκαθορισμένο χρονικό διάστημα. Οι ερωτήσεις που απαρτίζουν την κάθε εξέταση επιλέγονται “τυχαία” με την χρήση ενός μαθηματικού αλγορίθμου από μια μεγάλη ομάδα ερωτήσεων που θα πρέπει να έχει εισαχθεί στο σύστημα για κάθε εξεταζόμενο μάθημα. Η βασική οθόνη της εξέτασης αποτελείται από δύο παράπλευρα τμήματα. Το αριστερό τμήμα περιέχει το σύνολο των ερωτήσεων της εξέτασης και το δεξιό τμήμα περιέχει την εκάστοτε επιλεγμένη ερώτηση όπου ο εξεταζόμενος θα επιλέξει την σωστή απάντηση. Το τμήμα με το σύνολο των ερωτήσεων περιέχει ενδείξεις για το ποιες ερωτήσεις έχουν ήδη απαντηθεί ή όχι. O εξεταζόμενος έχει την δυνατότητα να απαντά τις ερωτήσεις ακολουθιακά ή να επιλέγει κάποια συγκεκριμένη από το υπάρχον σύνολο. Στο τέλος της εξέτασης ο εξεταζόμενος ενημερώνεται αναλυτικά για τις σωστές ή λανθασμένες απαντήσεις του και για το ποσοστό επιτυχίας του. Επίσης του δίνεται η δυνατότητα αποθήκευσης της εξέτασης σε αρχείο CSV (comma separated values). Η εισαγωγή των ερωτήσεων στο σύστημα γίνεται από τον χρήστη – καθηγητή είτε μεμονωμένα πληκτρολογώντας ο ίδιος τις διάφορες ερωτήσεις είτε φορτώνοντας αυτές από ένα υπάρχον αρχείο CSV. Επίσης ο καθηγητής μπορεί να διαγράφει ερωτήσεις και να δημιουργεί νέες με βάση κάποιες ή δη υπάρχουσες. Τέλος, μπορεί να εμφανίζει και να εκτυπώνει τα αποτελέσματα των εξετάσεων όλων των χρηστών – σπουδαστών που εξετάστηκαν στα μαθήματά του. Η εφαρμογή υποστηρίζει και αρχείο διαμόρφωσης όπου μπορούν να καθοριστούν και να τροποποιηθούν διάφορες παράμετροι του συστήματος (π.χ. αλλαγή χρόνου εξέτασης κλπ). Το κείμενο της εργασίας περιέχει και μια εισαγωγή στην χρήση της γλώσσας Java και του Σχεσιακού Συστήματος Βάσης Δεδομένων MySQL και τον τρόπο διασύνδεσής τους. (EL)

bachelorThesis

Java (EN)
Βάσεις δεδομένων (EN)
JDBC (EN)
Αυτόματο σύστημα εξέτασης (EN)
Αντικειμενοστραφής προγραμματισμός (EN)
SQL (EN)

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Ηπείρου (EL)
Technological Educational Institution of Epirus (EN)

Ελληνική γλώσσα

2005-03


Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Τμήμα Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.