Αντιμετώπιση της χολολιθίασης και ο ρόλος του νοσηλευτή

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο ΤΕΙ Ηπείρου
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2018 (EL)
Αντιμετώπιση της χολολιθίασης και ο ρόλος του νοσηλευτή

Παπαδημητρίου, Σταματίνα
Παπαδημητρίου, Σπυριδούλα

INTRODUCTION: Cholelithiasis is a multifactorial condition, which presents acute complications such as acute cholecystitis, which make it necessary. Surgery, especially laparoscopic cholecystectomy, is the only treatment for symptomatic gallstones when conservative treatment is not sufficient. The role of the Nurse is not only to provide the necessary knowledge and skills to perform perioperative nursing care but also to provide education and information to the patient, with the main objective of preventing complications and strengthening the patient's self-care capacity in order to achieve his complete recovery and a smooth return to his everyday life. PURPOSE: This paper aims at presenting the tactics for the treatment of gallstones, the new data in their fields and the role of the nurse in the preoperative surgical and post-operative care of the patient, as well as in the prevention of possible complications in the process treatment of gallstones. MATERIAL AND METHODS: Electronic searches of Greek and international bibliography were conducted in the electronic databases Pub Med and Google Scholar and in the SEYP library of TEI. Epirus, in order to search for related articles and books. Books, articles, reviews, and systematic studies were selected based on their content while the restrictive filters which were set forth in the English language and the date of issue were in the five-year period. RESULTS: The presence of gallstones in the gallbladder or bile duct causes cholelithiasis, a condition accompanied by symptoms such as biliary colic or non-coat, as well as by complications such as acute cholecystitis, acute pancreatitis, obstructive jaundice, ileus, Bouveret syndrome, and gallbladder cancer. Its appearance depends on many factors and conditions that help in the formation of gallstones such as gender, obesity, dyslipidemia, itis, the metabolic syndrome, the rapid loss of weight and chronic diseases. The diagnosis of gallstones is based on the coexistence of clinical, laboratory and imaging findings, while its role in the treatment of the disease is the clinical stage of the disease, ie whether it is asymptomatic, symptomatic or if there are complications. The treatment includes both conservative methods and surgical procedures, with the most common surgical procedure being laparoscopic cholecystectomy. CONCLUSION: Cholelithiasis is one of the most prevalent and multifactorial diseases, with high incidence rates, especially in the modern Western world. It is more common in women, while obesity and high fat diets increase the possibility of gallstones. Diseases such as cirrhosis of the liver and hepatitis c also increase the possibility of developing gallstones. Gallstones may be cholesterol, bile rite or mixed and patients may remain asymptomatic for a long time. Ultrasound, CT and MRI are the main imaging tests in which gallstones are random findings. The most common complications of gallstones include acute cholecystitis, obstructive jaundice, acute pancreatitis as well as gall bladder cancer. Laparoscopic cholecystectomy is the preferred surgical treatment of gallstones, while in recent years ERCP has gained significant ground in the treatment of biliary diseases.
INTRODUCTION: Cholelithiasis is a multifactorial condition, which presents acute complications such as acute cholecystitis, which make it necessary. Surgery, especially laparoscopic cholecystectomy, is the only treatment for symptomatic gallstones when conservative treatment is not sufficient. The role of the Nurse is not only to provide the necessary knowledge and skills to perform perioperative nursing care but also to provide education and information to the patient, with the main objective of preventing complications and strengthening the patient's self-care capacity in order to achieve his complete recovery and a smooth return to his everyday life. PURPOSE: This paper aims at presenting the tactics for the treatment of gallstones, the new data in their fields and the role of the nurse in the preoperative surgical and post-operative care of the patient, as well as in the prevention of possible complications in the process treatment of gallstones. MATERIAL AND METHODS: Electronic searches of Greek and international bibliography were conducted in the electronic databases Pub Med and Google Scholar and in the SEYP library of TEI. Epirus, in order to search for related articles and books. Books, articles, reviews, and systematic studies were selected based on their content while the restrictive filters which were set forth in the English language and the date of issue were in the five-year period. RESULTS: The presence of gallstones in the gallbladder or bile duct causes cholelithiasis, a condition accompanied by symptoms such as biliary colic or non-coat, as well as by complications such as acute cholecystitis, acute pancreatitis, obstructive jaundice, ileus, Bouveret syndrome, and gallbladder cancer. Its appearance depends on many factors and conditions that help in the formation of gallstones such as gender, obesity, dyslipidemia, itis, the metabolic syndrome, the rapid loss of weight and chronic diseases. The diagnosis of gallstones is based on the coexistence of clinical, laboratory and imaging findings, while its role in the treatment of the disease is the clinical stage of the disease, ie whether it is asymptomatic, symptomatic or if there are complications. The treatment includes both conservative methods and surgical procedures, with the most common surgical procedure being laparoscopic cholecystectomy. CONCLUSION: Cholelithiasis is one of the most prevalent and multifactorial diseases, with high incidence rates, especially in the modern Western world. It is more common in women, while obesity and high fat diets increase the possibility of gallstones. Diseases such as cirrhosis of the liver and hepatitis c also increase the possibility of developing gallstones. Gallstones may be cholesterol, bile rite or mixed and patients may remain asymptomatic for a long time. Ultrasound, CT and MRI are the main imaging tests in which gallstones are random findings. The most common complications of gallstones include acute cholecystitis, obstructive jaundice, acute pancreatitis as well as gall bladder cancer. Laparoscopic cholecystectomy is the preferred surgical treatment of gallstones, while in recent years ERCP has gained significant ground in the treatment of biliary diseases.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η χολολιθίαση είναι μια πολυπαραγοντική πάθηση, η οποία παρουσιάζει οξείες επιπλοκές όπως η οξεία χολοκυστίτιδα, που κάνουν την αντιμετώπιση της αναγκαία. Η χειρουργική αντιμετώπιση, κυρίως η λαπαροσκοπική Χολοκυστεκτομή, αποτελεί την μοναδική αντιμετώπιση της συμπωματικής χολολιθίασης όταν η συντηρητική αντιμετώπιση δεν επαρκεί. Ο ρόλος του Νοσηλευτή είναι όχι μονό να παρέχει την απαραίτητη γνώση και δεξιότητα ώστε να ασκεί περιεγχειρητική νοσηλευτική φροντίδα αλλά και να παρέχει εκπαίδευση και ενημέρωση στον ασθενή, με κύριο στόχο την πρόληψη των επιπλοκών και την ενίσχυση της ικανότητας του ασθενή για αυτοφροντίδα έτσι ώστε να επιτευχθεί η πλήρη ανάρρωση του και η ομαλή επιστροφή στην καθημερινότητα του. ΣΚΟΠΟΣ: Η παρούσα εργασία έχει σκοπό να παρουσιάσει την τακτική για την αντιμετώπιση της χολολιθίασης, τα νέα δεδομένα στον τομέα αυτής καθώς και τον ρόλο που έχει ο νοσηλευτής τόσο στην προεγχειριτική, διεγχειριτική και μετεγχειρητική φροντίδα του ασθενούς, όσο και στην πρόληψη πιθανών επιπλοκών κατά την διαδικασία αντιμετώπισης της χολολιθίασης. ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Πραγματοποιήθηκαν ηλεκτρονικές αναζητήσεις της ελληνικής και διεθνούς βιβλιογραφίας στις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων Pub Med και Google Scholar και στη βιβλιοθήκη της ΣΕΥΠ του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, με σκοπό την αναζήτηση σχετικών άρθρων και βιβλίων. Επιλέχθηκαν βιβλία, άρθρα, ανασκοπήσεις και συστηματικές μελέτες με βάση το περιεχόμενό τους ενώ τα περιοριστικά φίλτρα τα οποία τέθηκαν ήταν η αγγλική γλώσσα και η ημερομηνία έκδοσης να είναι στην πενταετία. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Η παρουσία χολόλιθων στην χοληδόχο κύστη ή στο χοληφόρο δέντρο προκαλούν την Χολολιθίαση, μια πάθηση η οποία συνοδεύεται από συμπτώματα όπως είναι ο χοληφόρος κολικός ή μη, καθώς και από ακολουθούμενες επιπλοκές όπως είναι η οξεία χολοκυστίτιδα, η οξεία παγκρεατίτιδα, ο αποφρακτικός ίκτερος, ο ειλεός, το σύνδρομο Bouveret καθώς και ο καρκίνος της χοληδόχου κύστης Η εμφάνιση της εξαρτάται από πολλούς παράγοντες και καταστάσεις οι οποίοι βοηθούν στην δημιουργία των χολόλιθων όπως είναι το φύλο, η παχυσαρκία, η δυσλιπιδαιμία, ο διαβήτης, το μεταβολικό σύνδρομο, η ραγδαία απώλεια βάρους καθώς και οι χρόνιες ασθένειες. Η διάγνωση της χολολιθίασης θεμελιώνεται στην συνύπαρξη κλινικών, εργαστηριακών και απεικονιστικών ευρημάτων, ενώ για την αντιμετώπιση της, κύριο ρόλο παρουσιάζει το κλινικό στάδιο της πάθησης, δηλαδή εάν είναι ασυμπτωματική, συμπωματική ή εάν υπάρχουν επιπλοκές. Η θεραπευτική αντιμετώπιση περιλαμβάνει τόσο συντηρητικές μεθόδους, όσο και χειρουργικές, με την πιο συνήθη χειρουργική διαδικασία να είναι η λαπαροσκοπικής χολεκυστεκτομής. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Η Χολολιθίαση αποτελεί μία από τις πιο διαδεδομένες και πολυπαραγοντικές νόσους, με μεγάλα ποσοστά εμφάνισης κυρίως στον σύγχρονο Δυτικό κόσμο. Είναι συχνότερη στις γυναίκες ενώ η παχυσαρκία και οι πλούσιες σε λιπαρά δίαιτες αυξάνουν την πιθανότητα δημιουργίας χολόλιθων. Νόσοι όπως η κίρρωση του ήπατος και η ηπατίτιδα c αυξάνουν επίσης την πιθανότητα ανάπτυξης χολόλιθων. Οι χολόλιθοι μπορεί να είναι χοληστερινικοί, χολερυθρινικοί ή και μικτοί, ενώ οι ασθενείς μπορεί να παραμείνουν για πολύ καιρό ασυμπτωματικοί. Ο υπέρηχος, η αξονική και η μαγνητική τομογραφία αποτελούν τις κύριες απεικονιστικές εξετάσεις κατά τις οποίες οι χολόλιθοι αποτελούν τυχαία ευρήματα. Στις πιο συχνές επιπλοκές της χολολιθίασης περιλαμβάνονται η οξεία χολοκυστίτιδα, ο αποφρακτικός ίκτερος, η οξεία παγκρεατίτιδα καθώς και ο καρκίνος της χοληδόχου κύστεως. Η λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή αποτελεί τη κατά εκλογήν χειρουργική θεραπεία της χολολιθίασης, ενώ τα τελευταία χρόνια η ERCP έχει κερδίσει σημαντικό έδαφος στην θεραπεία των παθήσεων των χοληφόρων.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η χολολιθίαση είναι μια πολυπαραγοντική πάθηση, η οποία παρουσιάζει οξείες επιπλοκές όπως η οξεία χολοκυστίτιδα, που κάνουν την αντιμετώπιση της αναγκαία. Η χειρουργική αντιμετώπιση, κυρίως η λαπαροσκοπική Χολοκυστεκτομή, αποτελεί την μοναδική αντιμετώπιση της συμπωματικής χολολιθίασης όταν η συντηρητική αντιμετώπιση δεν επαρκεί. Ο ρόλος του Νοσηλευτή είναι όχι μονό να παρέχει την απαραίτητη γνώση και δεξιότητα ώστε να ασκεί περιεγχειρητική νοσηλευτική φροντίδα αλλά και να παρέχει εκπαίδευση και ενημέρωση στον ασθενή, με κύριο στόχο την πρόληψη των επιπλοκών και την ενίσχυση της ικανότητας του ασθενή για αυτοφροντίδα έτσι ώστε να επιτευχθεί η πλήρη ανάρρωση του και η ομαλή επιστροφή στην καθημερινότητα του. ΣΚΟΠΟΣ: Η παρούσα εργασία έχει σκοπό να παρουσιάσει την τακτική για την αντιμετώπιση της χολολιθίασης, τα νέα δεδομένα στον τομέα αυτής καθώς και τον ρόλο που έχει ο νοσηλευτής τόσο στην προεγχειριτική, διεγχειριτική και μετεγχειρητική φροντίδα του ασθενούς, όσο και στην πρόληψη πιθανών επιπλοκών κατά την διαδικασία αντιμετώπισης της χολολιθίασης. ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Πραγματοποιήθηκαν ηλεκτρονικές αναζητήσεις της ελληνικής και διεθνούς βιβλιογραφίας στις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων Pub Med και Google Scholar και στη βιβλιοθήκη της ΣΕΥΠ του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, με σκοπό την αναζήτηση σχετικών άρθρων και βιβλίων. Επιλέχθηκαν βιβλία, άρθρα, ανασκοπήσεις και συστηματικές μελέτες με βάση το περιεχόμενό τους ενώ τα περιοριστικά φίλτρα τα οποία τέθηκαν ήταν η αγγλική γλώσσα και η ημερομηνία έκδοσης να είναι στην πενταετία. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Η παρουσία χολόλιθων στην χοληδόχο κύστη ή στο χοληφόρο δέντρο προκαλούν την Χολολιθίαση, μια πάθηση η οποία συνοδεύεται από συμπτώματα όπως είναι ο χοληφόρος κολικός ή μη, καθώς και από ακολουθούμενες επιπλοκές όπως είναι η οξεία χολοκυστίτιδα, η οξεία παγκρεατίτιδα, ο αποφρακτικός ίκτερος, ο ειλεός, το σύνδρομο Bouveret καθώς και ο καρκίνος της χοληδόχου κύστης Η εμφάνιση της εξαρτάται από πολλούς παράγοντες και καταστάσεις οι οποίοι βοηθούν στην δημιουργία των χολόλιθων όπως είναι το φύλο, η παχυσαρκία, η δυσλιπιδαιμία, ο διαβήτης, το μεταβολικό σύνδρομο, η ραγδαία απώλεια βάρους καθώς και οι χρόνιες ασθένειες. Η διάγνωση της χολολιθίασης θεμελιώνεται στην συνύπαρξη κλινικών, εργαστηριακών και απεικονιστικών ευρημάτων, ενώ για την αντιμετώπιση της, κύριο ρόλο παρουσιάζει το κλινικό στάδιο της πάθησης, δηλαδή εάν είναι ασυμπτωματική, συμπωματική ή εάν υπάρχουν επιπλοκές. Η θεραπευτική αντιμετώπιση περιλαμβάνει τόσο συντηρητικές μεθόδους, όσο και χειρουργικές, με την πιο συνήθη χειρουργική διαδικασία να είναι η λαπαροσκοπικής χολεκυστεκτομής. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Η Χολολιθίαση αποτελεί μία από τις πιο διαδεδομένες και πολυπαραγοντικές νόσους, με μεγάλα ποσοστά εμφάνισης κυρίως στον σύγχρονο Δυτικό κόσμο. Είναι συχνότερη στις γυναίκες ενώ η παχυσαρκία και οι πλούσιες σε λιπαρά δίαιτες αυξάνουν την πιθανότητα δημιουργίας χολόλιθων. Νόσοι όπως η κίρρωση του ήπατος και η ηπατίτιδα c αυξάνουν επίσης την πιθανότητα ανάπτυξης χολόλιθων. Οι χολόλιθοι μπορεί να είναι χοληστερινικοί, χολερυθρινικοί ή και μικτοί, ενώ οι ασθενείς μπορεί να παραμείνουν για πολύ καιρό ασυμπτωματικοί. Ο υπέρηχος, η αξονική και η μαγνητική τομογραφία αποτελούν τις κύριες απεικονιστικές εξετάσεις κατά τις οποίες οι χολόλιθοι αποτελούν τυχαία ευρήματα. Στις πιο συχνές επιπλοκές της χολολιθίασης περιλαμβάνονται η οξεία χολοκυστίτιδα, ο αποφρακτικός ίκτερος, η οξεία παγκρεατίτιδα καθώς και ο καρκίνος της χοληδόχου κύστεως. Η λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή αποτελεί τη κατά εκλογήν χειρουργική θεραπεία της χολολιθίασης, ενώ τα τελευταία χρόνια η ERCP έχει κερδίσει σημαντικό έδαφος στην θεραπεία των παθήσεων των χοληφόρων.

bachelorThesis
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis

Χολολιθίαση
Χειρουργική αντιμετώπιση
Nursing care
Νοσηλευτική
Laparoscopic cholecystectomy
Νοσηλευτική φροντίδα
Επιπλοκές
Surgical treatment
Complications
Λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή
Cholelithiasis


Ελληνική γλώσσα

2018-10-17T05:59:26Z
2018-10-17


teiep
Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας, Τμήμα Νοσηλευτικής

free
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.