Επιθηλιακή έκφραση αντιγόνων HLA-DR και λεμφοκυτταρικοί υποπληθυσμοί του γαστρικού βλεννογόνου σε χρόνια γραστρίτιδα τύπου Β - παθογενετική συσχέτιση

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ολυμπιάς
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1987 (EL)
Επιθηλιακή έκφραση αντιγόνων HLA-DR και λεμφοκυτταρικοί υποπληθυσμοί του γαστρικού βλεννογόνου σε χρόνια γραστρίτιδα τύπου Β - παθογενετική συσχέτιση (EL)

Βελογιάννη-Ιωακείμ, Έλλη Ε. (EL)

Παπαδημητρίου, Κωνσταντίνος (EL)
Βελογιάννη-Ιωακείμ, Έλλη Ε. (EL)
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Σχολή Ιατρικής Τμήμα Ιατρικής (EL)
-

Μελετήθηκαν οι λεμφοκυτταρικοί υποπλη3υσμοί (Β,,ΤψΤβ) τα μονοκύτταρα/ιστιοκύτταρα (Leu Μ^^ KiMg) και ta HLA-DR αντιγόνα ανοσοστοχημικώς σε τομές κρυοστάτου από 32 βιοψίες του άντρου και 37 βιοψίες του σώματος σε χρόνιες γαστρίτιδες τύπου Β. Σε 1/4 των περιπτώσεων βρε'3ηκαν εστίες εντερικής μετάπλασης τόσο σε τομές παραφίνης όσο και σε τομές κρυοστάτου. Η τοπογραφική κατανομή των μονοπυρηνικών διηθήσεων σχετίζονταν με τους ιστολογικούς τύπους της γαστρίτιδας. Σ'όλες τις περιπτώσεις οι μονοπυρηνικές διηθήσεις ήταν εντονώτερες στο χόριο #ύρω από τις κρύπτες. Τα Β-λεμφοκύτταρα ήταν λιγότερα από τα άλλα μονοπύρηνα κύτταρα και ήταν στις περισσότερες περιπτώσεις λιγότερα από 5096 του ολικού αριθμού των Τ-λεμφοκυττάρων. Τα βοη3ητικά Τ-λεμφθκύτταρα ήταν πρακτικά εξωεηι3ηλιακά . Στο χόριο η σχετική αναλογία T^Tg λεμφοκυττάρων στις περισσότερες περιπτώσεις ήταν 1.2:1 έως 2:1. Η πλειονότητα των ενδοεπι3ηλιακών λεμφοκυττάρων ανήκαν στην κατηγορία των κατασταλτικών/κυτταροτοξικών λεμφοκυττάρων ενώ πρακτικά Τ^ λεμφοκύτταρα απουσίαζαν από τις 3έσεις αυτές. Η κατονομή και ο αρι3μός των μονοκυττάρων/ιστιοκυττάρων (LeuMg, KIM5) ήταν παράλληλη μ'αυτη των Τ-λεμφοκυττάρων και ιδιαίτερα των Τ-βοη3ητικών. Αυτά σχεδόν απουσίαζαν από τις ενδοεπι3ηλιακές 3έσεις. Στις περιοχές της εντερικής μετάπλασης τα Β-λεμφοκύτταρα Τ-λεμφθκύτταρα και τα μονοκύτταρα Λστιοκύτταρα ήταν σπάνια. HLA-DR θετικά επιθηλιακά κύτταρα βρέ3ηκαν σ'όλες τις περιπτώσεις χρόνιας γαστρίτιδας. Η αναλογία των 3ετικών επιθηλιακών κυττάρων στο HLA-DR αντιγόνο εξαρτώνταν από την σοβαρότητα της φλεγμονής του βλεννογόνου και υπήρχε σχέση με τον αρι3μό των Τ-λεμφοκυττάρων και I2I ιδιαίτερα των Τ 4 2τις εστίες της εντερικής μετάπλασης τα επιθηλιακά κύτταρα ήταν σχεδόν αρνητικά στα HLA-DR αντιγόνα. Από τα ευρήματα μας φαίνεται ότι σι αιτιολογικοί παράγοντες είτε προκαλούν κατ'ευ3είαν μία άτυπη εμφάνιση HLA-DR αντιγόνων στα επι3ήλια ή ότι προκαλούν μία τοπική άνοσο-φλε^μονή και τα προϊόντα τους (ιντερφερόνη-χ) έχουν σαν αποτέλεσμα την άτυπη εμφάνιση των HLA-DR αντιγόνων στα επιθήλια. Και στις δύο περιπτώσεις έχομε την έναρξη ενός ανοσοπα9ολο^ικού μηχανισμού. Πρόσφατα βρήκαν βακτηρίδια που τα ονόμασαν Campylobacter pyloridis σε 90% των περιπτώσεων χρόνιας γαστρίτιδας τύπου Β και 3εωρή3ηκαν σαν αιτιολογικός παράγοντας . Η κατανομή των επι3ηλιακών HLA-DR αντιγόνων ήταν παράλληλη με αυτή που βρήκαν #ια το Campylobacter pyloridis. Αυτά τα βακτηρίδια απουσίαζαν από τις εστίες της εντερικής μετάπλασης. Μπορούμε να υπο3έσωμε ότι τα βακτηρίδια αυτά είναι δυνατόν να προκαλε'σουν απ'ευ3είας άτυπη έκφραση HLA-DR αντιγόνων στα επιθηλιακά κύτταρα όπως οι λεκτίνες ή με τα ειδικά αντιβακτηριδιακά προσροφημένα αντισώματα (που βρήκαν σ'αυτά τα βακτηρίδια) να προκαλέσουν μία τοπική ανοσολογική αντίδραση με αποτέλεσμα ενεργοποίηση των Τ-λεμφοκυττάρων. (EL)
Lymphocyte subpopulations (Β,ΤψΤ8) monocytes/macrophages (LeuMB.KiMS) and HLA-DR antigens were studied immunohistochemically in frozen sections from 32 antral and 37 fundal biopsies of type-B chronic gastritis. In 1/4 of the cases, areas of intestinal metaplasia were found in paraffin and/or frozen sections. The topographical distribution of nononuclear cell infiltrates was closely related to the histological subtypes of the gastritis. In all cases the monuclears were densely infiltrating the lanina propria around the crypts. B-lymhocytes were less numerous than the other nononuclear cells and represented in most cases less than 50 % of the total T-cells. Helper/inducer T-lymphocytes were the more frequent cell type in extraepithelial areas of lamina propria. In the majority of the cases examined their relative numbers compared to suppressor/cylotoxic T-lymphocytes ranged from 1.2:1 to 2:1. Helper/inducer T-lymphocytes were infrequently seen within epithelial cells. The majority of IEL cells expressed the suppressor/cytotoxic phenotype. The distribution and number of nonocytes/histiocytes(Leuf*15, and KiN5 positive) paralled those of T-lymphocytes and especially of the helper T-lymphocytes. They were not found intraepithelial!y. In areas of intestinal metaplasia B-lyemphocytes T-lyemphocytes and monocytes/histiocytes were very rare. HLA-DR positive epithelial cells were found in all cases of chronic gastritis. The percentages of HLA-DR positive epithelia cells depended on the severity of gastric inflamation and there was a relationship with the number of T-cells especially of the Τ 4 cell phenotype. In the foci of intestinal metaplasia the epithelial cells were practically 123 negative for HLA-DR antigens. Our findings support the notion that the etiological factors either directly evoke an abberrant epithelial HLA-DR expression or they cause a local immune inflammation and the production of interferon -x results in aberrant epithelial HLA-DR expression. In both cases an innunopathological mechanism is elicited. Recently a bacterial named Campylobacter pyloridis has been found in 90 % of type -B chronic gastritis cases and has been proposed as the aetiological factor. The distribution of epithelial HLA-DR expression in our material paralles the distribution of C pyloridis reported by others. These bacteria were absent in the intestinal metaplastic areas where lymphocytic infiltrates and aberrant HLA-DR expression was minimal. It can be speculated that eithet C-pyloridis bacterial products directly induce, as lectins do, epithelial HLA-DR expression or C-pyloridis absorbed by the specific antibacterial antibodies evoke a local immunological reaction, resulting in x-interferon production wich subsequently stimulate the epithelial cells to express HLA-DR antigen and thus an autiommune process begins. (EN)

doctoralThesis

Hla-dr αντιγόνα (EL)

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (EL)
University of Ioannina (EN)

1987


Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Σχολή Ιατρικής Τμήμα Ιατρικής (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.