Ποιότητα ζωής σε ασθενείς με μεταβολικό σύνδρομο : συσχέτιση με ψυχολογικούς και καρδιαγγειακούς παράγοντες κινδύνου και με τα χαρακτηριστικά προσωπικότητας

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Repository of UOI Olympias
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

2012 (EN)
Ποιότητα ζωής σε ασθενείς με μεταβολικό σύνδρομο : συσχέτιση με ψυχολογικούς και καρδιαγγειακούς παράγοντες κινδύνου και με τα χαρακτηριστικά προσωπικότητας

Τζιάλλας, Δημήτριος Χ.

Γουδεβένος, Ιωάννης (EL)
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Σχολή Ιατρικής Τμήμα Ιατρικής Τομέας Κοινωνικής Ιατρικής και Ψυχικής Υγείας
Τζιάλλας, Δημήτριος Χ.
-
Υφαντής, Θωμάς

Εισαγωγή: Το μεταβολικό σύνδρομο [Μ.Σ.] είναι ένα χρόνιο και πολυσύνθετο πρόβλημα υγείας που μπορεί να προκαλέσει σωματικά, συναισθηματικά και ψυχοκοινωνικά προβλήματα και χαρακτηρίζεται από την παρουσία πολλαπλών και αλληλοσυσχετιζομένων διαταραχών που αυξάνουν τον κίνδυνο εμφάνισης καρδιαγγειακής νόσου Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να διερευνήσει την ποιότητα ζωής των ασθενών με Μ.Σ. σε σχέση με την ομάδα ελέγχου. Επιπλέον, η μελέτη αυτή διερεύνησε εάν ο επιπολασμός της προσωπικότητας τύπου D είναι υψηλότερος σε ασθενείς με Μ.Σ. σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου. Επίσης, ελέγχθηκε η υπόθεση ότι η συσχέτιση αυτή είναι ανεξάρτητη από την παρουσία του άγχους ή συμπτωμάτων κατάθλιψης. Μέθοδος: Στη μελέτη έλαβαν μέρος 749 άτομα που προσήλθαν στο εξωτερικό ιατρείο Λιπιδίων του ΠΓΝΙ από το 2007 έως το 2009 για την αξιολόγηση και αντιμετώπιση του Μ.Σ. Από αυτούς 359 ασθενείς πληρούσαν τα κριτήρια εισόδου στην μελέτη. Το Μ.Σ. ορίστηκε σύμφωνα με τον ορισμό του IDF. Για την εκτίμηση της σχετιζόμενης με την υγεία ποιότητας ζωής, χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο SF-36. Το άγχος και τα συμπτώματα κατάθλιψης αξιολογήθηκαν από την επικυρωμένη ελληνική έκδοση της κλίμακας του άγχους και της κατάθλιψης (HADS). Τα διαγνωστικά κριτήρια για την ύπαρξη προσωπικότητας Τύπου D εκτιμήθηκαν με βάση την κλίμακα DS-14. Αποτελέσματα: Από τα 359 άτομα που συμμετείχαν στη μελέτη 206 [57,4%] πληρούσαν τα διαγνωστικά κριτήρια του Μ.Σ. ενώ 153 άτομα[42,6%], αποτέλεσαν την ομάδα ελέγχου. Η παρουσία του Μ.Σ. συσχετίστηκε με χαμηλότερο σκορ σε όλες τις κλίμακες του SF-36 εξαιρουμένης αυτής του σωματικού πόνου. Η συνοπτική κλίμακα αξιολόγησης της φυσικής κατάστασης του SF-36, συσχετίζονταν σημαντικά με το φύλο (β=2.41, P=0.01), την οικογενειακή κατάσταση (β=5.18, P=0.001) και το οικογενειακό εισόδημα (β=5.77, P<0.0001). Η συνοπτική κλίμακα της αξιολόγησης της ψυχικής κατάστασης του SF-36, συσχετίστηκε σημαντικά με το φύλο (β =3.20, P=0.003) και το ικανοποιητικό οικογενειακό εισόδημα (β=3.94, P=0.02). Στους ασθενείς με Μ.Σ. παρατηρήθηκε επικράτηση του άγχους και των συμπτωμάτων κατάθλιψης. Ο επιπολασμός του τύπου προσωπικότητας D ήταν σημαντικά υψηλότερος στην ομάδα του Μ.Σ. σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου (44% έναντι 15% αντίστοιχα, p <0.001). Κάθε στοιχείο του τύπου προσωπικότητας D, όπως η κοινωνική αναστολή και η αρνητική συναισθηματικότητα, ήταν συχνότερο στην ομάδα του Μ.Σ. σε σχέση με την ομάδα ελέγχου. Στην πολυπαραγοντική ανάλυση λογιστικής παλινδρόμησης η παρουσία της προσωπικότητας τύπου D εμφάνισε ανεξάρτητη συσχέτιση με το μεταβολικό σύνδρομο το άγχος και τα συμπτώματα κατάθλιψης. Συμπεράσματα: Η μελέτη μας έδειξε ότι τα άτομα με Μ.Σ. έχουν σημαντικά χειρότερη ποιότητα ζωής σε σύγκριση με τα άτομα που δεν έχουν Μ.Σ.. Η προσωπικότητα τύπου D φαίνεται ότι συνδέεται με τη διάγνωση του μεταβολικού συνδρόμου και αυτό το εύρημα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά τη θεραπευτική διαδικασία. Δεδομένου ότι το ΜΣ αποτελεί πρόδρομο στάδιο της αθηροσκλήρωσης και κατά συνέπεια της καρδιαγγειακής νόσου, η απόδειξη της συσχέτισης του Μ.Σ. με την προσωπικότητα καθώς και με την ποιότητα ζωής, όπως και η ύπαρξη ενός βιολογικού υποστρώματος ενισχύουν την ύπαρξη μιας αιτιώδους σχέσης ανάμεσα στο ψυχοκοινωνικό προφίλ και την εμφάνιση του Μ.Σ. και αυτό το εύρημα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά τη θεραπευτική διαδικασία.

doctoralThesis

Μεταβολικό σύνδρομο (EL)


Greek

2012


Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Ιατρικής Τμήμα Ιατρικής Τομέας Κοινωνικής Ιατρικής και Ψυχικής Υγείας (EL)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)