Χλωρίδα και ανθρώπινες δραστηριότητες σην περιοχή της Θεσσαλονίκης: βιολογική προσέγγιση και ιστορική σύνδεση

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

2004 (EN)
Flora and human activities in the area of Thessaloniki: biological approach and historical considerations
Χλωρίδα και ανθρώπινες δραστηριότητες σην περιοχή της Θεσσαλονίκης: βιολογική προσέγγιση και ιστορική σύνδεση

Κρίγκας, Νικόλαος Β.

In the present study, an attempt is made to identify and record the spontaneous flora in Thessaloniki area, investigate the distribution of plants in different spatial units and compare the current floristic records to previous ones. Four urban development sectors have been identified and the floristic inventory has been carried out in 26 collection sites (including a semi-quantitative estimation for each taxon's population) and in 19 biotope types (10 semi-natural, 9 anthopogenic). In total, 1,012 taxa (147 alien, 3 new records for Greece and 391 for Thessaloniki area) have been recorded. Most of the taxa are present in a small number of biotopes and collection sites, appearing in small scattered populations, while almost all collection sites and biotopes include plant taxa that have been exclusively recorded there. With respect to their distribution in the urban development sectors, 4 groups of plants have been identified and with respect to their distribution in biotope categories 3 groups. The increase of anthropogenic biotopes of the collection sites is significantly correlated with their floristic composition (increase of alien, decrease of indigenous taxa). The critical taxonomic and nomenclatural control of previous floristic records in the study area has revealed the existence of 968 taxa which can be confirmed at a percentage >70%. In total, the comparison of previous with current floristic records shows a >54% floristic change, while urbanization in the study area seems to be related to the decrease of the number of taxa per surface unit (higher in W Thessaloniki after World War II), to a "loss" of 347 taxa (mainly indigenous plants of semi-natural biotopes) and to an increase of aliens (American taxa doubled). Among the 176 aliens, 93 taxa are characterized as neophytes, 52 taxa as archaeophytes and 23 taxa are recognized as invasive
Στην παρούσα έρευνα επιχειρείται η αναγνώριση και καταγραφή της αυτοφυούς χλωρίδας στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, διερευνάται η κατανομή των φυτών σε διαφορετικές ενότητες χώρου και οι σημερινές χλωριδικές καταγραφές συγκρίνονται με παλαιότερες. Διακρίθηκαν τέσσερις τομείς αστικής ανάπτυξης και η καταγραφή της χλωρίδας έγινε σε 26 σταθμούς συλλογής (με ημιποσοτική εκτίμηση των πληθυσμών των taxa) και σε 19 τύπους βιοτόπων (10 ημιφυσικοί, 9 ανθρωπογενείς). Συνολικά, καταγράφηκαν 1.012 taxa (147 αλλόχθονα, 3 νέες αναφορές για την Ελλάδα και 391 για την περιοχή της Θεσσαλονίκης). Η πλειονότητα των taxa απαντά σε μικρό αριθμό βιοτόπων και σταθμών, με μικρούς και σποραδικούς πληθυσμούς, ενώ σχεδόν όλοι οι σταθμοί και οι βιότοποι περιλαμβάνουν φυτικά taxa που απαντούν αποκλειστικά σε αυτούς. Ως προς την κατανομή των φυτών στους τομείς αστικής ανάπτυξης διακρίθηκαν 4 ομάδες και ως προς τις κατηγορίες βιοτόπων, 3 ομάδες. Η αύξηση του αριθμού ανθρωπογενών βιοτόπων στους σταθμούς συλλογής σχετίζεται σημαντικά με τη χλωριδική σύνθεσή τους (αύξηση αλλοχθόνων, ελάττωση αυτοχθόνων). O ταξινομικός και ονοματολογικός έλεγχος των προγενέστερων χλωριδικών καταγραφών για την περιοχή έρευνας υπέδειξε την ύπαρξη 968 taxa που επιβεβαιώνονται σε ποσοστό >70%. Η σύγκριση των προγενέστερων καταγραφών με τις σημερινές υποδεικνύει χλωριδική μεταβολή >54%, ενώ η αστικοποίηση στην περιοχή έρευνας φαίνεται να συνδέεται με ελάττωση του αριθμού taxa ανά μονάδα επιφάνειας (μεγαλύτερη στη Δ Θεσσαλονίκη μετά το Β΄ παγκόσμιο πόλεμο), με απώλειες 347 taxa (κυρίως αυτόχθονα φυτά ημιφυσικών βιοτόπων) και με αύξηση των αλλοχθόνων (υπερδιπλασιασμός αμερικανικών taxa). Μεταξύ των 176 αλλοχθόνων, 93 taxa χαρακτηρίζονται ως νεόφυτα, 52 taxa ως αρχαιόφυτα και 23 taxa αναγνωρίζονται ως εισβολείς

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Αστική χλωρίδα
Botany, Greece
Βοτανική, Ελλάδα
Habitats
Urban Flora
Αστική οικολογία (Βιολογία), Ελλάδα
Urban ecology, Greece
Βιότοποι, ενδιαιτήματα

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2004
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Βιολογίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)