Προδιαγραφές ένταξης

Βασικές προδιαγραφές διαλειτουργικότητας για την ένταξη συλλογών στον OpenArchives.gr

Οποιοσδήποτε φορέας διαθέτει ψηφιοποιημένο και τεκμηριωμένο επιστημονικό υλικό σε κάποια διαδικτυακή πλατφόρμα μπορεί να παρέχει τις συλλογές του στον συσσωρευτή OpenArchives.gr εφόσον πληροί κάποιες βασικές προδιαγραφές.

Αναλυτικότερα:

  • Ως προς τη συλλογή των μεταδεδομένων, αυτή θα γίνεται μέσω του πρωτοκόλλου OAI-PMH, το οποίο είναι ένα πολύ δημοφιλές πρωτόκολλο διάθεσης μεταδεδομένων που υποστηρίζουν πλέον όλα σχεδόν τα αποθετήρια και οι ψηφιακές βιβλιοθήκες.
  • Tα μεταδεδομένα θα πρέπει να διατεθούν στο ΕΚΤ μέσω του OAI-PMH ως XML ακολουθώντας ένα από τα πρότυπα OpenArchives.gr Data Model (OADM), OAI-DC, Qualified DC (QDC), HEAL, DataCite Metadata Schema, OpenAIRE Application Profile, UKETD_DC Application Profile, DC-DS-XML, ESE ή EDM.
  • Από τα πεδία του Dublic Core (βασικό σύνολο ή από το DCMI Metadata Terms σύνολο) θα πρέπει τουλάχιστον να έχουν τιμή τα βασικά: τίτλος (dc:title), τύπος (dc:type), θέμα (dc:subject), χρονολόγηση (dc:date ή dcterms:created ή dcterms:temporal), ενώ συνιστάται έντονα να έχουν τιμή και τα πεδία τοπικής κάλυψης (dcterms:spatial), περιγραφής (dc:description ή dc:tableOfContents ή dcterms:abstract), και δημιουργού/συντελεστή (dc:creator ή dc:contributor).

Σε περίπτωση που δεν γνωρίζετε αν η συλλογή σας πληροί τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές είμαστε στη διάθεσή σας για διευκρινίσεις στο openarchives_gr@ekt.gr.


Προδιαγραφές διαλειτουργικότητας για την προτυποποιημένη δημοσίευση επιστημονικών ψηφιακών πόρων και την ένταξή τους στο OpenArchives.gr

Ο οδηγός καλών πρακτικών περιλαμβάνει όλες τις προδιαγραφές διαλειτουργικότητας και τεκμηρίωσης ψηφιακού περιεχομένου - μεταδεδομένων και ψηφιακών αρχείων - που επιτρέπουν την προτυποποιημένη διάθεσή του στην εθνική υποδομή συσσώρευσης OpenArchives.gr του ΕΚΤ και το καθιστούν συμβατό με άλλους συσσωρευτές, όπως την ευρωπαϊκή υποδομή OpenAIRE, καθώς και τρίτα συστήματα και εφαρμογές που αξιοποιούν το ψηφιακό επιστημονικό περιεχόμενο για την παραγωγή νέας γνώσης. Απευθύνεται σε επιστημονικούς και ερευνητικούς φορείς όπως πανεπιστήμια, ερευνητικά ιδρύματα και κέντρα, επιστημονικές εταιρείες και εκδότες επιστημονικού περιεχομένου αλλά και ευρύτερα, σε φορείς οι οποίοι παράγουν και διαθέτουν ηλεκτρονικά τα αποτελέσματα της ερευνητικής διαδικασίας, όπως γκρίζα βιβλιογραφία, επιστημονικά άρθρα και δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά και επιστημονικά δεδομένα.