ΕΚΤ τύποι τεκμηρίων

Εξερευνήστε το περιεχόμενο του openarchives.gr αξιοποιώντας την ιεραρχική ταξινόμηση σε τύπους που πραγματοποίησε το ΕΚΤ. Τα τεκμήρια εμπλουτίστηκαν με ένα νέο πεδίο «EKT Τύπος» που περιλαμβάνει αναφορές σε όρους ενός δίγλωσσου ιεραρχικού λεξιλογίου τύπων. Η αντιστοίχηση πραγματοποιήθηκε με βάση την πρωτότυπη τεκμηρίωση του πεδίου «τύπος» και, σε ειδικές περιπτώσεις, συνυπολογίζοντας τα πεδία «θεματική κατηγορία» και «τίτλος».


Αναφορά  | 4.047 τεκμήρια
Άρθρο  | 329.817 τεκμήρια
Διπλωματική εργασία  | 247.207 τεκμήρια
Εφήμερα  | 1.877 τεκμήρια
Ηχογράφηση  | 662 τεκμήρια
Λογοτεχνικό έργο  | 14.593 τεκμήρια
Μελέτη  | 26.012 τεκμήρια
Οδηγός/Εγχειρίδιο  | 166 τεκμήρια
Σχέδιο  | 386 τεκμήρια
Διάγραμμα | 29 τεκμήρια
Τεκμήριο συνεδρίου  | 52.221 τεκμήρια
Τμήμα έκδοσης  | 300.850 τεκμήρια