ΕΚΤ τύποι τεκμηρίων

Εξερευνήστε το περιεχόμενο του openarchives.gr αξιοποιώντας την ιεραρχική ταξινόμηση σε τύπους που πραγματοποίησε το ΕΚΤ. Τα τεκμήρια εμπλουτίστηκαν με ένα νέο πεδίο «EKT Τύπος» που περιλαμβάνει αναφορές σε όρους ενός δίγλωσσου ιεραρχικού λεξιλογίου τύπων. Η αντιστοίχηση πραγματοποιήθηκε με βάση την πρωτότυπη τεκμηρίωση του πεδίου «τύπος» και, σε ειδικές περιπτώσεις, συνυπολογίζοντας τα πεδία «θεματική κατηγορία» και «τίτλος».


Αναφορά  | 4.106 τεκμήρια
Άρθρο  | 402.934 τεκμήρια
Διπλωματική εργασία  | 226.029 τεκμήρια
Εφήμερα  | 1.885 τεκμήρια
Ηχογράφηση  | 707 τεκμήρια
Λογοτεχνικό έργο  | 16.700 τεκμήρια
Μελέτη  | 26.179 τεκμήρια
Οδηγός/Εγχειρίδιο  | 202 τεκμήρια
Σχέδιο  | 51 τεκμήρια
Διάγραμμα | 29 τεκμήρια
Τεκμήριο συνεδρίου  | 55.902 τεκμήρια
Τμήμα έκδοσης  | 377.727 τεκμήρια