Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Στοιχεια οργανισμού
Mπορείτε να επιλέξετε περισσότερους από έναν τύπους

Στοιχεια συλλογής/αποθετηρίου
Mπορείτε να επιλέξετε περισσότερους από έναν τύπους

Διαλειτουργικότητα

Τα δεδομένα σας θα πρέπει να διατεθούν στο ΕΚΤ μέσω του OAI-PMH και συγκεκριμένα ακολουθώντας ένα από τα πρότυπα: OAI-DC, Qualified DC (QDC), HEAL, MODS, DC-DS-XML, ESE ή EDM.here.


Στοιχεία επικοινωνίας


Όροι Συνεισφοράς Μεταδεδομένων

Ο φορέας (στο εξής Συνεισφέρων) αποδέχεται ότι:
  • Συμμορφώνεται με τα τεχνικά πρότυπα και τα πρότυπα μεταδεδομένων του ΕΚΤ στο μέγιστο δυνατό βαθμό και παρέχει κάθε δυνατή διευκόλυνση για τη συλλογή των μεταδεδομένων από το ΕΚΤ
  • Παρέχει στο ΕΚΤ κάθε τεχνική πληροφορία και διευκρινίσεις σχετικά με τα δεδομένα που το ΕΚΤ ζητάει
  • Επιτρέπει στο ΕΚΤ να αναπαράγει και να δημοσιοποιεί τα δεδομένα του Συνεισφέροντα μέσα από την υποδομή συσσώρευσης του ΕΚΤ, συμπεριλαμβανομένων των προγραμματιστικών διεπαφών ιστού, και να τα τροποποιεί με σκοπό τη βελτιστοποίηση των υπηρεσιών ανακάλυψης περιεχομένου
  • Επιτρέπει στο ΕΚΤ να χρησιμοποιεί πληροφορίες αναφορικά με τον Συνεισφέροντα (συμπεριλαμβανομένου του λογοτύπου όπου υφίσταται) στις υπηρεσίες ανακάλυψής του
  • Πληροφορεί το ΕΚΤ εάν ένας υπερσύνδεσμος (link) χρειάζεται να αλλάξει εξαιτίας μιας ανατοποθέτησης του περιεχομένου στην υποδομή του Συνεισφέροντα, Είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των υποδομών του
  • Ο τερματισμός της συνεργασίας τελείται κατόπιν επίσημης ενημέρωσης του ΕΚΤ. Στην περίπτωση αυτή το ΕΚΤ αναλαμβάνει την υποχρέωση διαγραφής των δεδομένων που είχαν διατεθεί στις υπηρεσίες συσσώρευσης και ανακάλυψής του κατά το διάστημα της συνεργασίας
  • Το ΕΚΤ διατηρεί το δικαίωμα τερματισμού της συνεργασίας, με το Συνεισφέροντα, κατόπιν γνωστοποίησης, όταν αυτός δεν ικανοποιεί τους προαναφερθέντες όρους
  • Το ΕΚΤ διατηρεί το δικαίωμα αφαίρεσης, κατόπιν γνωστοποίησης στον Συνεισφέροντα, μέρους ή του συνόλου μιας συλλογής, στη περίπτωση που διαπιστωθεί ότι το περιεχόμενο δεν συνάδει με τους σκοπούς της υποδομής συσσώρευσης ή παραβιάζει την κείμενη νομοθεσία και πνευματικά δικαιώματα τρίτων