Όροι Χρήσης

Προοίμιο

Η χρήση του Δικτυακού Τόπου συμπεριλαμβανομένης της χρήσης της μηχανής αναζήτησης, της περιήγησης ιστού (web crawling), των υπηρεσιών λανθάνουσας μνήμης (caching) αυτού καθώς και οποιωνδήποτε άλλων υπηρεσιών παρέχονται από το Διαδικτυακό Τόπο, προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των εδώ περιγραφόμενων όρων χρήσης και συνιστά έμπρακτη αποδοχή τους.

Ορισμοί

Ως Περιεχόμενο ορίζεται το σύνολο των δεδομένων, λογισμικού, βάσεων δεδομένων, μεταδεδομένων, καθώς και οποιουδήποτε άλλου έργου του πνεύματος που μπορεί να αποτελεί αντικείμενο του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας σύμφωνα με του Ν. 2121/1993, όπως ισχύει, ανεξάρτητα από το αν ο χρόνος προστασίας έχει εκλείψει ή η χρήση υπάγεται στις εξαιρέσεις του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας.

Ως Περιεχόμενο των αρχικών φορέων/παρόχων ορίζεται το Περιεχόμενο που περιλαμβάνεται τις συλλογές τεκμηρίων που διαθέτουν οι αρχικοί φορείς/πάροχοι.

Ως Μεταδεδομένα ορίζονται πληροφορίες που εξυπηρετούν στην περιγραφή, ταυτοποίηση, ερμηνεία και ευρεσιμότητα των τεκμηρίων του Περιεχομένου των αρχικών φορέων/παρόχων.

Ως Χρήση λογίζεται η με οποιονδήποτε τρόπο αξιοποίηση των υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου.

Ως Χρήστης λογίζεται ο οποιοσδήποτε κάνει χρήση του διαδικτυακού τόπου

Ως Υπηρεσία ορίζεται στο παρόν η βασισμένη σε ψηφιακές τεχνολογίες διεκπεραίωση λειτουργιών που εξυπηρετούν τις ανάγκες του χρήστη

Νόμιμη χρήση

Η χρήση του Δικτυακού Τόπου πρέπει να γίνεται αποκλειστικά και μόνο για νόμιμους σκοπούς, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος και με τρόπο που να μην περιορίζει ή παρεμποδίζει τη χρήση τους από τρίτους. Ο χρήστης του Δικτυακού Τόπου πρέπει να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν τη δυσλειτουργία τους και να επηρεάσουν αρνητικά ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών προς τους χρήστες.

Πνευματική Ιδιοκτησία και άδειες χρήσης

Το περιεχόμενο του Δικτυακού Τόπου, συμπεριλαμβανομένης της γραφικής διεπαφής, του κειμένου του διαδικτυακού τόπου, των σημάτων ή άλλων έργων επί των οποίων το ΕΚΤ/ΕΙΕ έχει τα απαραίτητα πνευματικά δικαιώματα ή άδειες χρήσης εκτός εάν αναφέρεται ρητά κάτι διαφορετικό -ιδίως όταν πρόκειται για περιεχόμενο στο οποίο υφίστανται δικαιώματα τρίτων- διατίθεται μέσω των υπηρεσιών του Δικτυακού Τόπου στους χρήστες αποκλειστικά και μόνο σύμφωνα με τους όρους της άδειας Creative Commons Αναφορά Παρόμοια Διανομή έκδοση 4.0.

Το σύνολο του περιεχομένου των αρχικών φορέων/παρόχων, συμπεριλαμβανομένων των μεταδεδομένων που εμφανίζονται μέσω της μηχανής αναζήτησης, επί του οποίου υφίστανται δικαιώματα τρίτων, διατίθεται με όρους που ορίζονται από τον εκάστοτε πάροχο στους σχετικούς διαδικτυακούς τόπους ή τα αποθετήρια από τα οποία προέρχεται το υλικό και στα οποία παραπέμπει το OpenArchives.gr.

Το περιεχόμενο του Διαδικτυακού τόπου διατίθεται μέσω της Διαδικτυακής Υπηρεσίας OpenArchives API στην οποία άλλα πληροφοριακά συστήματα έχουν πρόσβαση σύμφωνα με τους όρους χρήσης της υπηρεσίας.

Οποιοδήποτε άλλο έργο προστατεύεται από το δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας και διατίθεται με άδειες διαφορετικές από τις ανωτέρω πρέπει να προσδιορίζεται ρητά και συγκεκριμένα ως τέτοιο.

Πολιτική Διάθεσης Γνώσης

Το ΕΚΤ/ΕΙΕ στην προσπάθειά της να εμπλουτίσει και να επεκτείνει τα Κοινά της Γνώσης δεσμεύεται να χρησιμοποιεί στους Διαδικτυακούς της Τόπους Ελεύθερες/ Ανοικτές Τεχνολογίες, Λογισμικό, Δεδομένα και Πρότυπα και να διαθέτει το σύνολο του περιεχομένου της (συμπεριλαμβανομένων δεδομένων και μεταδεδομένων) με άδειες που εξισσοροπούν τους στόχους του τελικού/ περαιτέρω χρήστη και του Το ΕΚΤ/ΕΙΕ.

Αυτό σημαίνει ότι όλα τα στρώματα της στοίβας που απαρτίζει τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσα από τους Διαδικτυακούς Τόπους ακολουθούν κοινές αρχές Ανοικτότητας και Ελεύθερης χρήσης και επανάχρησης. Ειδικότερα, εφόσον δεν υπάρχουν δικαιώματα τρίτων που δεν μπορούν να εκκαθαριστούν:

  1. Τα Πρότυπα που Χρησιμοποιούνται είναι Ανοικτά και Ελεύθερα
  2. Οι μορφότυποι που Χρησιμοποιούνται είναι Ανοικτοί και Ελεύθεροι
  3. Ο Διαδικτυακός Τόπος είναι τόπος Ανοικτής Πρόσβασης
  4. Λαμβάνεται κάθε μέτρο στο πλαίσιο του δυνατού προκειμένου να διατίθεται το περιεχόμενο με άδειες Creative Commons
  5. Λαμβάνεται κάθε μέτρο στο πλαίσιο του δυνατού προκειμένου να διατίθενται τα δεδομένα σύμφωνα με τους ορισμούς του Open Data Definition
  6. Λαμβάνεται κάθε μέτρο στο πλαίσιο του δυνατού προκειμένου οι υπηρεσίες που παρέχονται από το διαδικτυακό τόπο να ακολουθούν τον ορισμό του Open Service Definition

Πολιτική Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Ο Φορέας δύναται να συλλέγει και να επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα των χρηστών προκειμένου να μπορεί να προσφέρει τις υπηρεσίες του δικτυακού του τόπου προς τους χρήστες.

Σε κάθε περίπτωση η όποια επεξεργασία γίνεται:

  • Είναι σύμφωνη με το νόμο
  • Γίνεται για καθορισμένους σκοπούς και για χρόνο που γνωστοποιούνται στο πρόσωπο πριν από την επεξεργασία.
  • Προϋποθέτει τη συναίνεση του προσώπου ή γίνεται για άλλους θεμιτούς σκοπούς που προβλέπονται από το νόμο.

Το ΕΚΤ/ΕΙΕ δε μεταφέρει και δε δημοσιοποιεί προσωπικά στοιχεία των χρηστών/επισκεπτών του Δικτυακού Τόπου σε τρίτους, εκτός εάν νόμος ορίζει διαφορετικά ή αν αποτελεί συμβατική υποχρέωση ή κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο για την εύρυθμη λειτουργία του Δικτυακού Τόπου και την πραγματοποίηση των λειτουργιών του.

Το ΕΚΤ/ΕΙΕ είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που αποστέλλονται από τους χρήστες για λόγους στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών – πληροφοριών του. Ο χρήστης μπορεί να επικοινωνεί με τον διαχειριστή (administrator) του Δικτυακού Τόπου, προκειμένου να διασταυρώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου, την διόρθωση αυτού, την αλλαγή ή την διαγραφή του.

Κατά τη χρήση του Δικτυακού Τόπου μπορεί να συγκεντρώνονται προσωπικά και μη προσωπικά στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών του Διαδικτυακού Τόπου χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες, όπως cookies ή/και την παρακολούθηση διευθύνσεων πρωτοκόλλου και άλλες παρόμοιες τεχνολογίες, όπως αυτά προκύπτουν από την επικοινωνία του προγράμματος πλοήγησης και περιήγησης (web browser) με τον εξυπηρετητή (server).

Τα μη προσωπικά στοιχεία μπορεί να περιλαμβάνουν επίσης τον τύπο του προγράμματος πλοήγησης και περιήγησης ιστού (web browser) που χρησιμοποιεί ο χρήστης, το είδος του υπολογιστή, το λειτουργικό του σύστημα, τον παροχέα διαδικτυακών υπηρεσιών (ISP) και λοιπές πληροφορίες τέτοιου είδους. Ο χρήστης του Δικτυακού Τόπου μπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμά του για πλοήγηση και περιήγηση ιστού (web browser) κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση “cookies” σε συγκεκριμένες υπηρεσίες είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης “cookies” σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο χρήστης/επισκέπτης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων δεν επιθυμεί την χρήση “cookies” για την αναγνώρισή του ενδέχεται να έχει περιορισμένη πρόσβαση σε μερικές από τις υπηρεσίες, χρήσεις ή λειτουργίες που παρέχονται από τον παρόντα διαδικτυακό τόπο.

Η συλλογή όλων των δεδομένων που εμπίπτουν στην κατηγορία των προσωπικών δεδομένων που λαμβάνει το ΕΚΤ/ΕΙΕ μέσω του παρόντος Δικτυακού Τόπου, τα οποία είτε τα αποστέλλουν κατά περίπτωση οι χρήστες ή συγκεντρώνονται κατά την πλοήγηση – περιήγηση και χρήση του Δικτυακού Τόπου από τους χρήστες, πραγματοποιείται σύμφωνα με τους Ν. 2472/1997 (με τις τροποποιήσεις του Ν. 3625/2007) και Ν. 3471/2006 για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα καθώς και σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία και συγκεκριμένα σε συμφωνία με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.

Πολιτική Όρων Δίκαιης Χρήσης

To EKT/EIE στην προσπάθεια του να προωθήσει τη διαφάνεια και ανοικτότητα και να προασπίσει τα συμφέροντα του τελικού χρήστη, αναλαμβάνει να χρησιμοποιεί δίκαιους όρους και να γνωστοποιεί στον κύριο Διαδικτυακό της τόπο στους χρήστες της οποιαδήποτε αλλαγή στους όρους χρήσης με τους οποίους παρέχονται οι Διαδικτυακοί της Τόποι και οι δια αυτών παρεχόμενες υπηρεσίες.

Αποποίηση ευθύνης

Το ΕΚΤ/ΕΙΕ παρέχει το περιεχόμενο (π.χ. πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις, δεδομένα, μεταδεδομένα κλπ) και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του Δικτυακού Τόπου του «ΟΠΩΣ ΑΚΡΙΒΩΣ ΕΧΟΥΝ». Σε καμία περίπτωση το ΕΚΤ/ΕΙΕ (συμπεριλαμβανομένων των νομίμων εκπροσώπων, στελεχών, υπαλλήλων και βοηθών εκπλήρωσης του) δε φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής, αστικής ή ποινικής φύσης ούτε για οποιαδήποτε τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική) του χρήστη αυτού του Δικτυακού Τόπου.

O Δικτυακός Τόπος ενδέχεται να περιέχει παραπομπές (π.χ. συνδέσμους) σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων. Το EKT συλλέγει/ αποθηκεύει/ διαθέτει/ μεταδίδει, μέσω του OpenArchives.gr, μεταδεδομένα που αναφέρονται σε περιεχόμενο τρίτων, χωρίς ωστόσο να προχωρεί σε συλλογή, επεξεργασία ή διάθεση του περιεχομένου τρίτων. Το περιεχόμενο τρίτων προέρχεται από την εκάστοτε ψηφιακή βιβλιοθήκη ή αποθετήριο στο οποίο αποθηκεύεται και από το οποίο διατίθεται με όρους που καθορίζονται στον οικείο δικτυακό τόπο. Κατά συνέπεια, το ΕΚΤ ουδεμία ευθύνη φέρει ως προς οποιαδήποτε ζημία, θετική, αποθετική, άμεση ή έμμεση προκύπτει σε σχέση με το περιεχόμενο τρίτων ή την ακρίβεια και ορθότητα των μεταδεδομένων που δημοσιεύει και δεν μπορεί να εγγυηθεί την ακρίβεια ή πληρότητα των μεταδεδομένων και του εν γένει περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου.

Οι τρίτοι – φορείς των διαδικτυακών τόπων υπεύθυνοι κατά το νόμο – φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόμενο των ιστοσελίδων τους ή για οποιαδήποτε ζημία μπορεί να προκύψει από τη χρήση τους, όταν ο χρήστης του Δικτυακού Τόπου αποκτά πρόσβαση σε αυτές. Ο χρήστης αποδέχεται ότι με την επίσκεψη σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων, αποχωρεί από τον Δικτυακό Τόπο και υπόκειται στους όρους χρήσης αυτών.

Το ΕΚΤ καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του δικτύου του και για να εξασφαλίζει ότι όλο το περιεχόμενο αυτού του διαδικτυακού τόπου είναι σαφές, ορθό, πλήρες, επικαιροποιημένο, επαρκές και διαθέσιμο. Ωστόσο δεν εγγυάται ότι όλες αυτές οι ιδιότητες του περιεχομένου θα συντρέχουν αμετάβλητες ούτε ότι οι λειτουργίες των διακομιστών του (servers) θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλματα, απαλλαγμένες από ιούς, κακόβουλο λογισμικό ή άλλα παρόμοια στοιχεία. Το ΕΚΤ δεν δεσμεύεται για την έγκαιρη επικαιροποίηση και διόρθωση των μεταδεδομένων ή άλλου περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου.

Το ΕΚΤ/ΕΙΕ δεν ευθύνεται, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, για οποιαδήποτε μορφή ζημίας υποστεί ο χρήστης των ιστοσελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του Δικτυακού Τόπου. Επίσης δεν εγγυάται ότι κάθε σχετιζόμενος με τον Δικτυακό του Τόπο, διαδικτυακός τόπος ή οι διακομιστές και εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων κάθε σχετική υπηρεσία τίθεται στη διάθεσή του χρήστη/επισκέπτη δεν περιέχουν «ιούς» ή άλλο κακόβουλο λογισμικό, όπως δεν εγγυάται την ορθότητα, την πληρότητα ή τη διαθεσιμότητα των περιεχομένων, ιστοσελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματα από τη χρήση τους.

Δικαιοδοσία, ισχύς και τροποποιήσεις

Οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης του παρόντος Δικτυακού Τόπου καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το Ελληνικό και το κοινοτικό δίκαιο, και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Τα Ελληνικά Δικαστήρια ορίζονται ως τα δικαστήρια επίλυσης όποιων διαφορών προκύπτουν από το παρόν. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων διαπιστωθεί ότι είναι αντίθετη με το ως άνω νομικό πλαίσιο ή καταστεί εκτός ισχύος, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης του παρόντος Δικτυακού Τόπου αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ του ΕΚΤ/ΕΙΕ και του χρήστη/επισκέπτη των ιστοσελίδων και υπηρεσιών του και δεσμεύει μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση αυτών των όρων χρήσης δεν λαμβάνεται υπόψη και δεν αποτελεί μέρος αυτής της συμφωνίας εάν δεν εκφράζεται εγγράφως και δεν ενσωματωθεί στους παρόντες όρους χρήσης. Εκτός εάν άλλως ορίζεται, με ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του ΕΚΤ/ΕΙΕ οι παραπάνω όροι χρήσης τίθενται άμεσα εν ισχύ στο σύνολό τους.

Το ΕΚΤ/ΕΙΕ διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα να τροποποιεί, προσθέτει, μεταβάλλει το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες του Δικτυακού Τόπου, καθώς και τους όρους χρήσης αυτού, οποτεδήποτε κρίνει τούτο αναγκαίο. Διαφορετικά η επικοινωνία γίνεται με ανακοίνωση στον Διαδικτυακό Τόπο του ΕΚΤ/ΕΙΕ και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.