Η προγνωστική σημασία της πρώϊμης παρουσίας των διαμεσολαβητών της φλεγμονής σε σχέση με την ανάπτυξη αναπνευστικής δυσχέρειας σε βαρέως πάσχοντες ασθενείς

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

2007 (EN)
The importance of prognosis of the early presence of inflammatory mediators in relation of the development of respiratory distress in severely ill patients
Η προγνωστική σημασία της πρώϊμης παρουσίας των διαμεσολαβητών της φλεγμονής σε σχέση με την ανάπτυξη αναπνευστικής δυσχέρειας σε βαρέως πάσχοντες ασθενείς

Παπαδόπουλος, Νικόλαος Δημ.

In the present study the importance of precocious presence of polymorphonuclears white blood cells, the role of the most important cytokines TNF-a, IL-1b, IL-6, IL-8, IL-10, IL-12, and the adhesion molecules, sICAM- 1, sVICAM-1 in the BAL and in the blood serum of patients at high risk to develop Acute Lung Injury (ALI) and Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS) was evaluated. In total 51 patients were studied of these, 39 patients of the Intensive Care Unit, were at high risk of ARDS expression and 12 constituted the control group. In 39 patients (29 with multitrauma, 5 with acute pancreatitis and 5 with ruptured aneurisms of the abdominal aorta). The control group consisted of 12 patients. In all patients were measured in the serum and the BAL in three snapshots. 1st day, 3rd day and 7th day: white bllod cells with flow cytometry fluorescence, cytokines(TNF-a, IL-1b, IL-6, IL-8, IL-10, IL-12) and the adherent molecules (sICAM-1, sVICAM-1) with the method ELISA. From our study we are led to the following conclusion. The absolute number of the white blood cells and the centesimal proportion of polymorphonuclears in the BAL were observed to be considerable increased in those who developed ALI or both ALi and ARDS with statistical value(p<0.001), presented reduction of the reason PO2/FIO2, long stay in the Intensive Care UNit or negative outcome. The TNF-a in the BAL is rendered not to be a reliable mediator in the estimate among the groups into which we classified our patients(p<0.119). In the serum, the detection of TNF-a was more constant than in the BAL and in the serum and BAL its presence had in prognosis marked statistical significance(p<0.001). The early rise of levels in IL-1d, IL-6, IL-8, IL-12 and adherent molecules ICAM-1, VIVAM-1 that was marked in the patients of high risk of developing ALI or ALI and even ARDS-both in the serum and in the BAL-capable of predicting the probability of the development of ALI or ARDS(p<0.001) and of relating to the prognosis. Early changes in the IL-10 values, among the groups into which we classified our patients, did not mark statistically any important difference either in the BAL or in the serum. On the contrary, the big rise of values of antiflammatory IL-10, especially on the 7th day of sampling, is related to an unfavorable prognosis. The IL-1b, IL-8 and IL-10 were detested in the BAL in higher concentrations than in the serum of blood. The determination of all the above cytokines and molecules of adherence in the BAL and in the serum in acute damage attack, may-in opinion-prejudge the progress of seriously ill patients
Στην παρούσα μελέτη αξιολογήθηκε η προγνωστική σημασία της πρώιμης παρουσίας στο ΒΚΕ των πολυμορφοπύρηνων λευκών αιμοσφαιρίων. Επιπλέον προσδιορίστηκε ο ρόλος των σημαντικότερων κυτταρακινών TNF-a, IL-1b, IL-6, IL-8, IL-10, IL-12 και των μορίων προσκόλλησης, sICAM-1, sVICAM-1 στο ΒΚΕ και στον ορό του αίματος ασθενών υψηλού κινδύνου για την εκδήλωση οξείας πνευμονικής βλάβης (ALI) και συνδρόμου οξείας αναπνευστικής δυσχέρειας (ΑRDS). Μελετήθηκαν συνολικά 51 ασθενείς. Εξ αυτών οι 39 βαρέως πάσχοντες ασθενείς 29 πολυτραυματίες, 5 με οξεία παγκρεατίτιδα και 5 με ραγέντα ανευρύσματα κοιλιακής αορτής) και οι 12 αποτέλεσαν την ομάδα ελέγχου. Σε όλους μετρήθηκαν στον ορό και στο ΒΚΕ σε τρία στιγμιότυπα(1η ημέρα, 3η ημέρα και 7η ημέρα) τα εξής : Λευκά αιμοσφαίρια με κυτταρομετρία ροής φθορισμού. Οι κυτταροκίνες (TNF-a, IK-1b, IL-6, IL-8, IL-10, IL-12) και τα μόρια προσκόλλησης(sICAM-1, VICAM-1) με την μέθοδο ELISA. Συμπερασματικά : παρατηρήθηκε σημαντικά αυξημένος ο απόλυτος αριθμός των λευκών αιμοσφαιρίων και η εκατοστιαία αναλογία των πολυμορφοπύρηνων στο ΒΚΕ από το 1ο 24ωρο της νοσηλείας των ασθενών που ανέπτυξαν ALI ή και ARDS με στατιστική αξία (p<0.001). Επίσης εμφάνισαν ελάττωση του λόγου PO2/FIO2, μακρά παραμονή στην ΜΕΘ ή κακή έκβαση. Ο TNF-a στο ΒΚΕ καθίσταται μη αξιόπιστος διαμεσολαβητής(p=0,119) στην εκτίμηση μεταξύ των ομάδων. Στον ορό η ανίχνευση του TNF-a ήταν σταθερότερη από ότι στο ΒΚΕ και η πρώιμη παρουσία του στο ΒΚΕ και στον ορό σχετίζονταν με κακή έκβαση έκβαση (p<0.001). H άνοδος των επιπέδων της IL-1b, IL-6, IL-12 και των προσκολλητικών μορίων ICAM-1 kai VCAM-1 που σημειώθηκε στους ασθενείς υψηλού κινδύνου εκδήλωσης ALI ή και ARDS από το 1ο 24ωρο -τόσο στον ορό, όσο και στο ΒΚΕ δύναται να προδιαγράψει την πιθανότητα εκδήλωσης ALI ή ARDS και να συσχετιστεί με την έκβαση των ασθενών(p<0.001). Οι πρώιμες μεταβολές των τιμών της IL-10, μεταξύ των ομάδων που κατατάξαμε τους ασθενείς, δε σημείωσαν στατιστικά σημαντικές διαφορές τόσο στο ΒΚΕ, όσο και στον ορό. Αντίθετα η άνοδος της IL-10, την πρώτη εβδομάδα, μπορεί να συσχετισθεί θετικά με δυσμενή πρόγνωση των ασθενών. Η IL-1b, IL-8 και IL-10 ανιχνεύθηκαν στο ΒΚΕ σε υψηλότερες συγκεντρώσεις από τον ορό του αίματος. Ο προσδιορισμός των ανωτέρω κυτταροκινών και μορίων προσκόλλησης στο ΒΚΕ και τον ορλο κατλα την οξεία προσβολή και δύναται να προδικάσει την έκβση σε ασθενείς υψηλού κινδύνου ανάπτυξης ALI ή ARDS

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Πνεύμονες, Ασθένειες
Systemic Inflammatory Response Syndrome
Cytokines
Κυτταροκίνες
Σύνδρομο αναπνευστικής δυσχέρειας ενηλίκου
Adhesion Molecule
Βρογχοκυψελιδική έκπλυση
Acute lung injury(ALI)
Lungs, Diseases
Μόρια προσκόλλησης
Respiratory distress syndrome, Adult
Bronchoalveoral lavage
Οξεία πνευμονική βλάβη
Συστηματική φλεγμονώδης αντίδραση

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2007
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Ιατρικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)