Οι αερομεταφορές στην Ευρώπη, γεωγραφική ανάλυση και χαρτογράφηση των ευρωπαϊκών αεροδρομίων και του ευρωπαϊκού δικτύου αεροπορικών μεταφορών

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2007 (EN)
Air transport in Europe; geographical analysis and mapping ofthe european airports and the european network of air trasport”: geographical analysis and mapping of the european airports and the european network of air transport
Οι αερομεταφορές στην Ευρώπη, γεωγραφική ανάλυση και χαρτογράφηση των ευρωπαϊκών αεροδρομίων και του ευρωπαϊκού δικτύου αεροπορικών μεταφορών

Νασιάδης, Αλέξανδρος Κωνσταντίνου

Σκοπός της παρακάτω εργασίας είναι να αναλυθεί η κατάσταση που επικρατεί στοντομέα των αεροπορικών μεταφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ως προς τα υπάρχοντααεροδρόμια, τη σημασία τους και τη δικτύωσή τους. Η ανάλυση επικεντρώνεταιγεωγραφικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 25 χωρών και περιλαμβάνει στοιχεία πουαφορούν τα έτη 2000-2005. Η προσέγγιση που γίνεται είναι σε επίπεδο αεροδρομίων,σε επίπεδο χωρών και σε συνολικό ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι αεροπορικές μεταφορέςεξετάζονται μόνο ως προς την επιβατική κίνηση.Οι αεροπορικές μεταφορές στην Ευρωπαϊκή Ένωση παίζουν πολύ σημαντικό ρόλογια τις μεταφορές και για την οικονομία, ενώ αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι τηςδιαδικασίας της παγκοσμιοποίησης. Ενισχύουν τη δικτύωση πολλών περιοχών και τηδημιουργία ή ενδυνάμωση πολλαπλών σχέσεων μεταξύ τους, ενώ εξασφαλίζουνπρόσβαση και σε σχετικά απομονωμένες περιοχές, προσφέροντας μεγάλεςεργασιακές και εμπορικές ευκαιρίες. Η Ευρώπη είναι η περιοχή του πλανήτη όπουπαρατηρείται η μεγαλύτερη αεροπορική κίνηση επιβατών. Το αεροπλάνο αποτελεί τοδεύτερο σημαντικότερο μεταφορικό μέσο για τις μεταφορές εντός της ΕυρωπαϊκήςΈνωσης, ενώ είναι το μοναδικό στο οποίο σημειώθηκε η μεγαλύτερη αύξηση στοναριθμό επιβατών που το χρησιμοποιούν, κατά την τελευταία δεκαετία. Όλα ταπαραπάνω δεδομένα επιδεικνύουν τη μεγάλη και πολυποίκιλη σημασία τωναεροπορικών μεταφορών.Η ανάπτυξη των αερομεταφορών εξελίσσεται παράλληλα με την τεχνολογικήανάπτυξη, όμως επειδή διέπεται από πολλούς κανονισμούς εξαρτάται άμεσα και απότο εθνικό και διεθνές νομικό πλαίσιο που επικρατεί. Τα τελευταία χρόνια οιαερομεταφορές γνωρίζουν όλο και μεγαλύτερη φιλελευθεροποίηση, γεγονός πουενθαρρύνει την ανάπτυξη όλο και μεγαλύτερων δικτύων μεταξύ των χωρών. Ηαεροπορική κίνηση περιλαμβάνει μεγάλους όγκους επιβατών στις περισσότερεςευρωπαϊκές χώρες και έχει αυξητικές τάσεις τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα μετά απότις τελευταίες διευρύνσεις της Ένωσης. Υπάρχουν σημαντικές διαφορές ανάμεσα σταμεγέθη και τις λειτουργίες των αεροδρομίων, όμως μερικά ευρωπαϊκά αεροδρόμιααποτελούν κύριους κόμβους για τις αερομεταφορές σε παγκόσμιο επίπεδο.Το ευρωπαϊκό δίκτυο των αεροπορικών μεταφορών φαίνεται να είναι αρκετά πυκνό,περιλαμβάνοντας μεγάλο αριθμό συνδέσεων μεταξύ μεγαλύτερων, μεσαίων ή καιμικρότερων πόλεων. Συνήθως όμως οι μεγαλύτερες ροές επιβατών σημειώνονται είτεμεταξύ των μεγαλύτερων χωρών, είτε μεταξύ των μεγαλύτερων αεροδρομίων.Υπάρχουν ωστόσο αρκετές εξαιρέσεις σε αυτόν τον κανόνα, που είναι πολύενδιαφέρον να εξεταστούν, καθώς δείχνουν την ύπαρξη κάποιων μεγαλύτερωνσχέσεων μεταξύ κάποιων χωρών ή περιοχών, σε μικρότερα γεωγραφικά επίπεδαεντός Ευρωπαϊκή Ένωσης, που ενισχύουν τη σημασία ορισμένων αεροδρομίων καιεπηρεάζουν το χάρτη των αερομεταφορών. Εξάλλου, αν και μπορεί να μηνπαρουσιάζουν αξιόλογα μεγέθη επιβατών, η ύπαρξη και έστω ενός μεγάλου αριθμούσυνδέσεων είναι από μόνη της αρκετά σημαντική.Οι αερομεταφορές αποτελούν ένα πολύ δυναμικό φαινόμενο που εξελίσσεται μεμεγάλες διαφοροποιήσεις μέσα στο χρόνο και στο χώρο. Υπόκεινται στην επιρροήπολλών παραγόντων, όπως και επηρεάζουν πολλούς τομείς δραστηριοτήτων. Έτσι ηεξέτασή τους μπορεί να είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα, όμως παράλληλα είναι καιδύσκολο να αποδοθεί μία συγκεκριμένη εικόνα της επικρατούσας κατάστασής τους.
This thesis entitled “Air transport in Europe; geographical analysis and mapping ofthe european airports and the european network of air trasport”, aims to analyze thecurrent situation of the sector of air transport in the European Union, concerning theexisting airports, their importance and their network. The analysis spatially focuses onthe EU of 25 and includes data from years 2000-2005. The approach is made inairports level, countries level and also in total european level. Only passengers airtransport is examined.Air transport in the European Union plays a very important role in the sector oftransport and generally in economy sector, consisting inextricable part of the processof globalization. It helps the netting of many regions and the creation or reinforcementof multiple relations among them, while it ensures access to isolated areas, offeringlabor and commercial opportunities. Europe is the world’s region where the biggestairport traffic is observed. Airplane consists the second most important mode oftransport for intra-EU traffic and is the only conveyance with the highest increase inthe number of passengers using it, during the last decade. All these elements indicatethe great and multiple importance of the sector of air transport.The development of air transport is running in parallel to the technologicaldevelopment, but it comes under the hammer of many rules, according to the existingnational or international regulations. After the 90s air transport has experienced itsbiggest liberalization and had the opportunity to expand its network or convertnational or regional networks to european or international networks. Air traffic in thecase of many countries can be very high, comprising millions of passengers, and hasaugmentative trends, especially after the last two enlargements of the EU. However,there are great differences in the size as well as in the role or the function of europeanairports, with some of them consisting major hubs for the air transport in global leveland being in the list of the world’s busiest airports.The european air transport network seems to be very dense, including a great numberof routes which connect pairs of larger, medium or smaller cities or towns. Usuallythe biggest air traffic is observed in the routes between the biggest countries or thebiggest airports. Nevertheless, there are many exceptions to this rule, which are veryinteresting to be examined, while they indicate the existence of some greater relationsbetween some countries or some regions, in smaller geographical level within EU,reinforcing the role and the importance of some airports and having a remarkableeffect in the european map of air transport. Moreover, even though the less busiestroutes may not have so considerable passengers’ number, still only their existence isof great importance.Air transport consists a very dynamic phenomenon that evolves following greatdifferentiations within time and space. It is influenced by so many factors andelements, while it influences many sectors of activities. So, its examination can be avery interesting task, although at the same time, showing a proper image of its currentsituation can be very difficult. Επεξεργασία Διαγραφή $$b geographical analysis and mapping of the european airports and the european network of air transport

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Δίκτυο μεταφορών
Μεταφορές
Transport geography
Γεωγραφία μεταφορών
Αεροδρόμια
Air transport
Airports
Transport network
Αερομεταφορές
Transport
Αεροπορικές μεταφορές

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2007
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)